Home

Wat is de Europese Commissie

Europese Commissie Europese Uni

 1. De Europese Commissie is de politiek onafhankelijke, uitvoerende tak van de EU. Zij is als enige verantwoordelijk voor het opstellen van voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving en voert de besluiten van het Europees Parlement en de Raad van de EU uit
 2. De Europese Commissie onderhandelt op internationale fora als de Wereldhandelorganisatie (WTO) over de handel van de Unie met 'het buitenland'. Zo wordt vastgesteld of overheden elders in de wereld ongeoorloofde staatssteun aan industrietakken geven, waardoor de Europese concurrentiepositie in gevaar komt
 3. De Europese Commissie zorgt onder meer voor nieuwe wetten, zorgt dat de Europese Unie genoeg geld heeft en vertegenwoordigd de Europese Unie in andere landen buiten de EU. De huidige Europese Commissie heet Commissie-Von der Leyen en de voorzitter is de Duitse Ursula von der Leyen. De Europese Commissie bestaat sinds 1958. In 1950 was er al een idee voor de Europese Commissie en hiermee is het bedacht door de Fransman Robert Schuman
 4. Noodhulp, ontwikkelingssamenwerking, grondrechten. EU-bevordering van grondrechten, ontwikkelingshulp en noodhulp, huidige en geplande projecten, partnerorganisaties

Europese Commissie. Europese Commissie - Instelling van de Europese Unie die is belast met het toezicht op de handhaving van het EG-verdrag. Vormt het dagelijks bestuur van de Europese Gemeenschap. De leden van de commissie worden benoemd door de regeringen van de lidstaten van de Europese Unie Nieuwe wetten voorstellen: de Europese Commissie is het enige orgaan in de EU dat wetten kan voorstellen,waarover vervolgens in het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie wordt gestemd. De Commissie behartigt verantwoordelijkheden die de burgers van de EU aanbelangen en die niet op nationaal niveau kunnen worden bepaald De Europese Green Deal is onze routekaart om de economie van de EU duurzaam te maken. Dat lukt alleen als we op alle beleidsdomeinen de klimaat- en milieuproblemen aangrijpen als een kans om de transitie voor iedereen zo rechtvaardig en inclusief mogelijk te maken Gemeenschappelijk Europees beleid. De Europese Unie voert een gemeenschappelijk beleid op het gebied van onder andere: landbouw; visserij; een vrije binnenmarkt; handelspolitiek; ontwikkelingsbeleid; milieu; hulpverlening bij natuurrampen. Instellingen van de Europese Unie. De EU bestaat uit de volgende instellingen: de Europese Commissie; de Raad van de EU

Europese Commissie (EC) - Europa N

Tot 2019 was hij de eurocommissaris belast met betere regelgeving. Sinds 2019 is hij de eurocommissaris belast met klimaatactie, waaronder ook de Europese Green Deal valt. Daarnaast is Timmermans ook sinds 2014 vicevoorzitter van de Europese Commissie binnen de Commissie-Juncker en Commissie-von der Leyen de Europese Commissie, die de belangen van de EU in haar geheel vertegenwoordigt. Ook de nationale parlementen hebben een rol in het besluitvormings- en wetgevingsproces, evenals twee adviesorganen

Iemand die deel uitmaakt van een commissie wordt commissielid genoemd of, zoals bij de Europese Commissie, commissaris. Commissieleden hebben vaak specifiekere functies binnen de commissie. Dit kunnen algemene functies zijn, zoals voorzitter, secretaris of penningmeester, of meer specifieke functies zoals redacteur In de Europese Raad komen de EU-leiders bijeen om de politieke agenda van de EU te bepalen. De Raad vertegenwoordigt het hoogste niveau van politieke samenwerking tussen de EU-landen. De EU-leiders houden meestal om de drie maanden een top, onder leiding van een permanente voorzitter

Europese Commissie: taken, samenstelling, & organisatie De Europese Commissie speelt een cruciale rol binnen de Europese integratie en op het gebied van nieuwe ontwikkelingen als gevolg van het door het Unierecht aan haar gegeven bevoegdheden en haar institutionele onafhankelijkheid De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben op 24 december 2020 afspraken gemaakt over een nieuw partnerschap. De Europese Commissie heeft per sector op een rijtje gezet wat dit betekent. De EU-regels gelden niet meer in het VK per 1 januari 2021

De Europese Commissie wil dat fabrikanten van coronavaccins in de Europese Unie voortaan toestemming vragen om vaccins te exporteren naar landen buiten de EU. De commissie werkt volgens EU-bronnen. De Europese Commissie wil deze ontwikkeling ondersteunen met wetgeving en een gedragscode. Deze maand zal de Europese Commissie de Digital Services Act presenteren, een algehele modernisering van de Europese regels voor de digitale wereld De Europese Commissie is opgeroepen door de BEUC, European Union Consumer Organisation, om iets te doen aan het leed dat Joy-con drift heet. Volgens de BEUC verkoopt Nintendo al jaren een foutief product en breken zij hiermee met Europese wetgeving Het is samengesteld uit 705 parlementsleden uit alle lidstaten. Het Europees Parlement beslist over de EU-wetgeving - waaronder de Europese meerjarenbegroting - samen met de Raad van de Europese Unie (regeringen van EU-lidstaten). Het Parlement kan ook de adere instellingen, zoals de Europese Commissie, ter verantwoording roepen

Europese Unie tegen Europese Commissie . De Europese Unie is de onafhankelijke organisatie die bestaat uit zevenentwintig Europese staten. Het is een vakbond die wordt aangemaakt om de politieke en economische omstandigheden in Europa te versterken, om het beter te integreren in termen van economie en politieke scenario's Wat is de status van Horizon Europe? Horizon Europe is het nieuwe Kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie voor de periode 2021 tot en met 2027. Het programma heeft een budget van ruim 95 miljard euro, fors hoger dan zijn voorganger Horizon 2020.Vorig jaar hebben we u uitvoerig bericht over de structuur en budgetten van het Horizon Europe programma Marc, je zegt dat je een drukke dag hebt. Wat staat op het programma? 'We zijn nog lang niet klaar met AstraZeneca. Er is gisteren een overleg geweest tussen vertegenwoordigers van de lidstaten, de Europese Commissie en de CEO van de farmaceut. Dat was vooral bedoeld om kou uit de lucht te halen. De Europese Commissie is nou juist een goed voorbeeld van wat er gebeurt als je regeren overlaat aan een belangen vereniging van handel en industrie, wat de EU van oorsprong is

Europese Commissie - Wikikid

Het logo van het Europees Parlement. Het Europees Parlement vormt samen met de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie het parlement van de Europese Unie. Het Europees Parlement vertegenwoordigt het volk en word ook door de inwoners van de Europese Unie gekozen De ambtenaren van de Commissie worden net als de personeelsleden van de andere EU-instellingen aangeworven via het Bureau voor personeelsselectie van de Europese Gemeenschappen (EPSO): epso.europa.eu Deze ambtenaren zijn burgers uit een van de EU-lidstaten en worden geselecteerd door middel van wervingsexamens die vergelijkende onderzoeken worden genoemd Europese Commissie laat AstraZeneca-vaccin toe in EU Het coronavaccin van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca en de University of Oxford mag in de Europese Unie verkocht en toegediend worden De Europese Commissie zal op 5 maart zijn oordeel vellen over de beoogde overname van Bethesda door Microsoft. De Xbox-maker kondigde vorig jaar aan Bethesda's moederbedrijf ZeniMax Media over te. De Europese Commissie overweegt een uitbreiding van de Verordening met betrekking tot auteursrechtelijk beschermde content, zoals audiovisuele content, e-boeken en videogames. Het rapport benadrukt hiervan de mogelijke voordelen voor consumenten in Europa waaronder de beschikbaarheid van een ruimere keuze van audiovisuele content

Europadag | Europese Unie

Is de 'Europese Commissie van de laatste kans' geslaagd? lees hier wat er is gebeurd. De hele dag hebben alle politieke partijen hun mening gegeven over de kabinetsplannen voor volgend jaar Het Europees Parlement vormt samen met de Europese Commissie en de Raad van de Europese Unie het parlement van de Europese Unie.Het Europees Parlement vertegenwoordigt het volk en word ook door de inwoners van de Europese Unie gekozen. Het Europees Parlement bestaat uit maar liefst 705 leden, ter vergelijking heeft de Nederlandse Tweede Kamer en de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers. De leden van de Europese Commissie worden in persoonlijke hoedanigheid gekozen; hun aantal is gelijk aan dat van de staten die partij zijn bij het verdrag. De commissie mag zelfstandig het gedrag van staten onderzoeken, klachten van andere staten in ontvangst nemen en, wanneer een staat daartoe de rechtsbevoegdheid heeft erkend, klachten in ontvangst nemen van individuen of organisaties

Relatie EU-Turkije bekoelt steeds meer – Europa in Noord

Officiële website Europese Commissie

Wat is de betekenis van Europese Commissie

Het coronavaccin van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca en de Universiteit van Oxford mag in de Europese Unie verkocht en toegediend worden. Dat heeft de Europese Commissie bekendgemaakt, nadat. De Venetië Commissie telt 62 deelnemende landen (47 Europese en 15 niet-Europese landen). Elk land wijst een onafhankelijk commissielid aan. Ben Vermeulen, lid van de Raad van State, is momenteel. Wat is de Europese kapitaalmarktunie? De Europese kapitaalmarktunie zijn afspraken om ervoor te zorgen dat spaarders en beleggers makkelijker in bedrijven in de hele Europese Unie kunnen investeren. Wat is er nu precies besloten? In 2015 heeft de Europese Commissie een actieplan opgesteld om de Europese kapitaalmarktunie tot stand te brengen De Europese Commissie komt met maatregelen om de klimaatneutraliteit in 2050 te halen. Onder andere laadpalen, fietspaden en meer treinen

Na de Europese parlementsverkiezingen van mei 2019 gaat ook de Europese Commissie op 1 november 2019 opnieuw van start. De Commissie is een van de belangrijkste en machtigste instellingen van de EU en de nieuwe bezetting ervan veroorzaakte de laatste weken dan ook reeds heel wat commotie Wat is de macht van het Europees En dit jaar voor het eerst mag het Europees Parlement een voordracht doen voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. De leiders van de grootste. De Europese Commissie kreeg hierover in december ook al post van de Nederlandse zou de Commissie nu wat ons betreft de beslissing over het nieuwe pakket van 4 miljoen euro tegen.

Europees Parlement vs Commissie: kent u het verschil

DE EUROPESE UNIE EUROPESE COMMISSIE althans wat betref t de sterk toegenomen behoef ten op kor te ter mijn als gevolg van de stijgende lijn van de infectiecur ve, waarschijnlijk inderdaad het geval zijn. Zoals is verduidelijkt in de rechtspraak van het Hof (20), moet, indien. Ons hoofddoel is het handhaven van prijsstabiliteit, d.w.z. het bewaken van de waarde van de euro. Prijsstabiliteit is van essentieel belang voor economische groei en het creëren van werkgelegenheid, twee van de doelstellingen van de Europese Unie. Het is de belangrijkste bijdrage die het monetair beleid op dat vlak kan leveren De Europese Raad. De Europese Raad is de EU-instelling die de algemene politieke beleidslijnen en prioriteiten van de Europese Unie bepaalt. De leden ervan zijn de staatshoofden en regerings­leiders van de lidstaten, plus zijn voorzitter en de voorzitter van de Commissie.. Lees meer over de rol van de Europese Raa De Europese Commissie zal een openbare aanbesteding uitgeven voor juridisch advies om te helpen bij haar blockchainproject in de publieke sector. Het contract heeft een waarde van 60.000 euro. Potentiële kandidaten is gevraagd om alle denkbare relevante juridische vragen en uitdagingen die voortvloeien uit de [ BRUSSEL (ANP) - Fabrikanten van coronavaccins in de Europese Unie moeten voortaan toestemming vragen om vaccins te exporteren naar landen buiten de EU, als het aan de Europese Commissie ligt. De.

DE EUROPESE UNIE EUROPESE COMMISSIE Gezamenlijk Europees st appenplan voor de opheff ing van de inperkingsmaatregelen in verband met COVID 19 (2020/C 126/01) Tijdens hun met name wat betref t de mate van overdracht van het vir us in de getroffen gebieden. 'Een lastige kwestie' — de woorden zijn van Laschet zelf — is de vraag wat te doen met Fidesz, de partij van de Hongaarse premier Orbán. Fidesz is geschorst bij de Europese christendemocraten (EVP) wegens anti-Europees gedrag, maar een royement was tot nu onhaalbaar omdat de Duitse christendemocraten daar geen zin in hebben De Europese Commissie heeft vrijdagavond besloten het vaccin toe te laten, in navolging van het positieve oordeel dat het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) eerder op de dag uitgaf

Dé Europese Green Deal | VLEVA

Alle contracten bij elkaar opgeteld heeft de Europese Commissie nu 2,3 miljard Covid-19-inentingen besteld, wat ruim voldoende zou moeten zijn voor de hele EU-bevolking Krijgt de Europese Commissie de geest nog in de fles nu de gezamenlijke aankoop van coronavaccins tot een storm leidt die maar niet uit lijkt te razen? Tegenover AstraZeneca wordt een iets mildere. De Europese Commissie wil precies weten wat er is uitgevoerd en eist transparantie van AstraZeneca. Het contract dat de EU sloot met AstraZeneca moet openbaar worden gemaakt. Dat heeft de Europese Commissie de farmaceut voorgesteld nu de ruzie over de levering van vaccins volledig is ontspoord en de EU vreest de zwarte piet toegespeeld te krijgen omdat het juridisch zwak zou staan tegenover de. De Commissie onderzoekt of de Amerikaanse koekjesfabrikant met marktverstorende afspraken de prijzen heeft opgedreven. Mondelez is een van de grootste producenten van koekjes, chocolade en koffie in de Europese Unie, met merken als Côte d'Or, Milka, Lu, Toblerone, Tuc en Phildelphia. De verkoop op.

De Europese Commissie (EC) is woensdag akkoord gegaan met een financiële injectie in het Amsterdamse afval- en warmtebedrijf AEB. Het gaat om geld dat al in 2019 beschikbaar is gesteld. ANP 3. Europa Wat doen de Europese Raad, het Europees Parlement en de Europese Commissie precies? Premier Charles Michel wordt vanaf december de nieuwe permanente voorzitter van de Europese Raad

EU Biolabel | Labelinfo

Een Europese Green Deal Europese Commissie

De Europese Commissie heeft donderdag het voorstel voor een verordening markten voor crypto-activa gepubliceerd. Hiermee wil de EU onder andere het gebruik van stablecoins zoals Facebooks Libra. De Europese Commissie heeft Signal als aanbevolen chat-app voor publieke berichten gekozen en roept medewerkers op om het te gebruiken. Dat blijkt uit een bericht dat de EC begin februari onder.

Wat is de Europese Unie? Rijksoverheid

 1. De wetgevende bevoegdheid beperkt zich tot financiële en economische onderwerpen. 2. Begrotingsbevoegdheid: de begroting wordt opgesteld door de Europese Commissie, maar moet door het Europees Parlement worden goedgekeurd. 3. Het Europees Parlement moet controleren of de Europese Commissie besluiten goed uitvoert. Wat zal er veranderen
 2. Wat is de Europese zorgverzekeringspas (EHIC) en hoe vraag ik deze aan? De European Health Insurance Card (EHIC) is een Europese zorgverzekeringspas. Met deze pas krijgt u noodzakelijke medische zorg als u ziek wordt tijdens een vakantie in Europa
 3. De agressieve communicatie van de Europese Commissie, maar die laten de gepolitiseerde Europese Commissie nu natuurlijk maar al te graag de volle laag krijgen, wat moeilijker zou zijn geweest bij een technisch onderhandelingsteam aangesteld door de 27
 4. deren, met als doelstelling een daling tegen 2030 met
 5. Klik verder om te ontdekken wat de engste mythische monsters zijn uit de Europese folklore! Mogelijk staan er aanbevolen links in dit artikel waar Microsoft een commissie aan kan verdienen. 2/30.
 6. Frans Timmermans (1961) is sinds 1 november 2014 vicevoorzitter van de Europese Commissie. In de Commissie-Von der Leyen is hij belast met de Europese
 7. De Europese Commissie kondigt aan dat de krachtige waterwet van de EU - de Kaderrichtlijn Water (KRW) - niet wordt gewijzigd. Bart Geenen, hoofd zoetwater WWF-NL: Dit is geweldig nieuws! Alle lidstaten committeren zich en koersen hiermee op een goede kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa uiterlijk 2027
Red de bijen - Rene van Maarsseveen

Nederlandse Eurocommissarissen - Europa N

 1. Een traineeship bij de Europese Commissie is de springplank naar een carrière op hoog niveau. Je bouwt aan een (internationaal) netwerk en doet relevante werkervaring op. Niet alleen als je internationale betrekkingen, Europese studies of een vergelijkbare studie hebt gedaan, kun je als trainee aan de slag. De Europese Commissie is juist ook op zoek naar specialisten op diverse andere.
 2. Ursula von der Leyen, de Duitse voorzitter van de Europese Commissie, snijdt de Amerikanen de pas af met een EU-lening van 80 miljoen euro voor CureVac. 'Hun thuis is hier', zegt Von der Leyen
 3. De Europese Commissie heeft daar inmiddels een voorzetje gegeven met een aantal voorbeelden. Zo meldt de Commissie dat de ecoregelingen in ieder geval moeten voldoen aan de volgende voorwaarden: Het moet een activiteit beslaan die verband houdt met het klimaat, het milieu, dierenwelzijn en/of antimicrobiële resistentie
 4. Vertalingen van het uitdrukking WAT DOET DE EUROPESE COMMISSIE van nederlands naar frans en voorbeelden van het gebruik van WAT DOET DE EUROPESE COMMISSIE in een zin met hun vertalingen: Wat doet de Europese Commissie om de mobiliteit van haar...

De EU - Wat ze is en wat ze doe

De Europese Commissie stapte daarop naar het Europees Hof van Justitie omdat de EU-ambtenaren eigenlijk recht hadden op deze loonsverhoging. Het Hof gaf de Commissie ongelijk, in die zin dat er in de periode 2011 en 2012 sprake was van een bijzondere economische situatie, waardoor er mocht afgeweken worden van de gangbare verhoging van de salarissen Andere partners zijn Intrasoft International, Fraunhofer Fokus, Con Terra, 52 North, de University of Southampton, Time.lex en de Lisbon Council. Dataportaal. Het Europees dataportaal is de kerncomponent van de data-infrastructuur van de overheid en is opgezet door de Europese Commissie en lidstaten

Commissie - Wikipedi

Hier vindt u de ontwikkelingen van de Europese Farmacopee. Deze informatie is afkomstig van de Nederlandse delegatie van de Europese Farmacopee Commissie (EFCEuropese Farmacopee Commissie) en is voor iedereen die hierin geïnteresseerd is, in het bijzonder voor de farmaceutische industrie en (ziekenhuis-)apotheken De Europese Commissie is het niet onomstreden dagelijks bestuur van de Europese Unie.Zij kan als enige Europese instelling wetsvoorstellen indienen. Het Europees Parlement debatteert over deze voorstellen alvorens het samen met de Europese Raad stemt over het invoeren van het voorstel. Hiernaast is de Europese Commissie verantwoordelijk voor het beheer van het budget van de EU, de. De Europese Commissie, aangevoerd door haar baas Ursula von der Leyen, had in de zomer van 2020 al garanties afgegeven voor vaccins in armere landen. De beoogde 400 miljoen euro ging naar het COVAX-initiatief, waarvan de makers CEPI, GAVI en WHO worden gefinancierd door onder meer de Bill and Melinda Gates Foundation De Europese Commissie is het orgaan dat bepaalt wat er in ons leven gebeurt. Wij hebben deze despoten niet gekozen, maar dat maakt allemaal niet uit, zij bepalen wat er met ons gebeurt. De nationale overheid gooit vervolgens de handen in de lucht en zegt dat zij er ook niets aan kunnen doen, want dat ze zich moeten voegen naar de besluiten uit Brussel Fabrikanten van coronavaccins in de Europese Unie moeten voortaan toestemming vragen om vaccins te exporteren naar landen buiten de EU, als het aan de Europese Commissie ligt. De commissie werkt.

Europese Raad Europese Uni

 1. Europese Commissie doet op 5 maart uitspraak over de Bethesda overname door Microsoft. Door Lennard Verhage - op 2 februari 2021 om 8:28. Als er niets naar boven komt wat in strijd met de wetgeving zou kunnen zijn, dan is het definitief groen licht en kan de overname gefinaliseerd worden
 2. Daarmee wil de EC lidstaten ondersteunen. Daarnaast is de bedoeling dat de lidstaten in hun NSP's bijdragen aan de Europese Green Deal en suggereert de EC op welke wijze dat zou kunnen. De lidstaten bepalen vervolgens zelf in hoeverre en op welke manier ze de aanbevelingen overnemen. De EC heeft 14 aanbevelingen voor Nederland
 3. Voetnoten. 1 De Europese Commissie heeft voor een beperkt aantal landen een zogenaamd adequaatheidsbesluit genomen. Doorgifte van persoonsgegevens naar (organisaties in) deze landen kan daarom plaatsvinden zonder dat aanvullende maatregelen moeten worden genomen

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie dringt er bij farmaceut AstraZeneca op aan het contract dat het bedrijf met de EU heeft afgesloten over de levering van coronavaccins openbaar te maken De Europese Commissie is boos op AstraZeneca. Reden daarvoor is dat het bedrijf niet 80 miljoen, maar slechts 31 miljoen vaccins levert. Die moeten vervolgens nog verdeeld worden over de 27 EU-landen. Vandaag staat er een pittig gesprek op het programma tussen de Europese Commissie en AstraZeneca Volgens de Europese Commissie is AstraZeneca wel degelijk verplicht om de dosissen van zijn coronavaccin waarover afspraken gemaakt werden te leveren. Het..

De Commissie lijkt aan die uitleg maar weinig geloof te hechten en zoekt uit wat er aan de hand is. De Europese Commissie en vaccinfabrikant AstraZeneca hebben woensdagavond opnieuw overlegd RICHTLIJN (EU) 2020/367 VAN DE COMMISSIE van 4 maar t 2020 tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de R aad wat de vaststelling van bepalingsmethoden voor de schadelijke effecten van omgevingslawaai betref t (Voor de EER relevante teks t) DE EUROPESE COMMISSIE Europese Commissie laat AstraZeneca-vaccin toe in EU - wel.nl. BRUSSEL (ANP) - Het coronavaccin van het Brits-Zweedse bedrijf AstraZeneca en de Universiteit van Oxford mag in de Europese Unie. De Green Deal is het plan van de Europese Commissie om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken.Dat betekent dat Europa netto een nuluitstoot wil bereiken aan broeikasgassen. Die uitstoot moet dus drastisch worden afgebouwd, en wat er tegen 2050 nog zouden worden uitgestoten, moet meteen worden opgevangen of gecompenseerd, bijvoorbeeld door bossen of nieuwe technologie

BEUC stapt naar Europese Commissie met consumentenklachten over Nintendo Switch Alle klachten gaan naar de nationale toezichthouders en naar de Europese Commissie De Europese Commissie (EC) evalueert dit jaar de Europese staatssteunregels. Het Europees Parlement (EP) geeft met dit initiatiefvoorstel een duidelijk signaal af: het roept de EC op om in de lidstaten de sociale huursector toegankelijk te maken voor iedereen die tegen marktvoorwaarden geen betaalbare woning kan vinden. Van Sparrentak is rapporteur van het initiatiefvoorstel Wanneer de Europese Commissie een voorstel publiceert uit de gemaakte selectie, Om hun werk goed te kunnen doen is het van groot belang dat Nederlandse parlementariërs goed op de hoogte zijn van wat er speelt in Europa én dat de Nederlandse Europarlementariërs weten wat in Nederland speelt en leeft In oktober 2007 hebben de Europese regeringsleiders een akkoord bereikt over een nieuw Hervormingsverdrag. Dit verdrag komt in de plaats van de 'Europese Grondwet', die door Frankrijk en Nederland was weggestemd. Hier kun je lezen hoe het bestuur van de Europese Unie nu geregeld is en hoe dat vanaf 2009 door het Hervormingsverdrag gaat veranderen

Europese Commissie: taken, samenstelling, & organisatie

Het EU-spel is gemaakt in opdracht van de Europese Unie. Leerlingen uit groep 7 en 8 beantwoorden vragen en lezen weetjes over de 28 landen van de EU. Zo testen en vergroten de leerlingen hun kennis over de EU en haar lidstaten De Europese Commissie vindt dat Nederland een goed plan heeft opgesteld en heeft Nederland daarom meer tijd gegeven om aan de Europese normen voor luchtkwaliteit te voldoen. Zonder uitstel zou Nederland niet op tijd aan de luchtkwaliteitsnormen kunnen voldoen. Een ander voorbeeld. Nitraten zijn schadelijk voor de kwaliteit van het water De Europese Commissie bekijkt een voorontwerp van wet, waarvan het door België op de hoogte is gesteld, om de export van essentiële geneesmiddelen en actieve ingrediënten te kunnen beperken Zorgmedewerkers moeten als een van de eerste groepen toegang krijgen tot een covid-19-vaccin als dat beschikbaar is. Dat oppert de Europese Commissie aan lidstaten bij het bepalen van hun vaccinatiestrategie Meer dan een miljoen burgers - 1.193.652 om precies te zijn! - waaronder maar liefst 134.000 Nederlanders, roepen de Europese Commissie op om te zorgen voor een ambitieuze Bossenwet, waardoor alleen nog zogenoemde ontbossingsvrije producten op de Europese markt zijn toegestaan

Europese Commissie: Nieuwe relatie tussen EU en VK per

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Mevrouw drs. C.J. Schouten Postbus 20401 2500 EK Den Haag datum 20 januari 2021 betreft Vragen inzake Biodiversiteitsstrategie en Van boer tot bord-strategie van de Europese Commissie ons kenmerk 168274U Geachte mevrouw Schouten BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie stelt nader onderzoek in naar hoe Google data verzamelt en gebruikt. Volgens een woordvoerder van het dagelijks EU-bestuur betreft het alle diensten van de. 'Wat de Europese Commissie vraagt, is gewoon onmogelijk' 'Wij zijn informeel ingelicht dat de Europese Commissie woensdag inderdaad een juridische procedure tegen België op gang zal brengen.

Europese Commissie wil uitvoer vaccins vooraf toetsen NU

 1. g vragen als ze dat vaccin ook naar landen buiten de Unie willen exporteren
 2. Google ligt onder vuur bij de Europese Commissie. Door reclamepraktjken heeft het bedrijf in de afgelopen drie jaar al meer dan 8 miljard euro aan boetes moeten betalen
 3. De Europese Commisie heeft een formeel onderzoek geopend naar Mondelez. wat uiteindelijk heeft geleid tot hogere prijzen voor de consumenten. Concreet wil de Commissie nagaan of de koekjesfabrikant afspraken heeft gemaakt met afnemers door hen te verbieden bepaalde producten van Mondelēz te verkopen in andere EU-lidstaten
 4. g van de Europese Manier van Leven'
 5. De Europese Commissie heeft met de opname van de EN-ISO/IEC 17029 als geharmoniseerde norm, bevestigd dat deze norm geschikt is voor accreditatie voor de werkzaamheden in het kader van het EU Emissions Trading System (EU ETS). Interesse in accreditatie EN-ISO/IEC 17029 De RvA gaat verder met het ontwikkelen van accreditatie voor EN-ISO/IEC 17029
 6. Op de valreep: Europese Unie en Verenigd Koninkrijk bereiken een handelsakkoord, ontdek hier wat is overeengekomen. Het is gebeurd: 4,5 jaar na het brexitreferendum zijn de Europese Commissie en de Britse regering erin geslaagd om een akkoord te bereiken over de toekomstige handelsrelaties tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie
 7. Het btw-tarief is opnieuw afhankelijk van de vestigingsplaats van de projecteigenaar. Voor projecteigenaars die als particulier een inzameling doen en die gevestigd zijn in de Europese Unie is het btw-tarief van hun land van verblijf van toepassing op deze commissie percentages gepresenteerd in de tabel hierboven

Video: De Europese Commissie wil desinformatie aanpakken

Op woensdag 9 december lanceerde de Europese de Commissie haar communicatie over het Europees klimaatpact, een initiatief om de belanghebbenden en het maatschappelijk middenveld te betrekken bij klimaatmaatregelen en duurzamer gedrag. Via een online platform zal het pact de ruimte bieden aan verschillende actoren (regio's, lokale gemeenschappen, industrieën, scholen, het maatschappelijk. Gisteren is de Europese Green Deal subsidieronde eindelijk van start gegaan. Vorig jaar december al kondigde de Europese Commissie dit nieuwe klimaatprogramma aan. Met een budget van bijna 1 miljard euro om de groene en digitale transitie een impuls te geven, is de Green Deal de laatste en grootste call van het Horizon 2020 programma Dat de Europese Commissie fiscale ontsporingen aanpakt, is niet meer dan normaal Techgigant Apple pretendeerde ooit de dunste smartphone te maken, maar werkte vooral aan de dikste portemonnee. De. Woensdag heeft de Europese Commissie verschillende boetes opgelegd aan speluitgevers vanwege geoblocking. Consumenten konden daardoor hun games niet altijd konden kopen of activeren omwille van hun locatie. Dat is in strijd met Europese regels. Het totale boetebedrag bedraagt 7,8 miljoen euro. De. Woensdag heeft de Europese Commissie haar voorstel voor een 'Green Deal' voor Europa bekendgemaakt. De Green Deal is het initiatief bij uitstek voor de Europese Commissie die begin december is aangetreden. Doel is om van Europa het eerste klimaatneutrale continent te maken tegen 2050. Volgens commissievoorzitter von der Leyen is dit de 'nieuwe groeistrategie van de EU'

Franse wet verbiedt voedselverspilling supermarkten - PaleoConflicten stellen NAVO op de proef - Duitsland InstituutSofitel Abidjan - InsideFlyer NLMinister Lutgen (CDH) zoekt alternatieven voorFilip koning van België
 • Kraai kuiken kopen.
 • Verspreidingsatlassen.
 • Tattoo Convention 2020.
 • Vodafone Prepaid simkaart.
 • Inleiding presentatie.
 • Driekwart broek Heren Sport.
 • Kan Marktplaats app niet downloaden.
 • Voorzet schouw marmer.
 • Nadelen van Viagra.
 • Kibbeling kruiden AH.
 • Zedendelict straf.
 • MS prednison infuus.
 • Piercing Veendam.
 • Gouves centrum.
 • Gemist ned 1 vermist.
 • Free a Girl vacatures.
 • E drum modules.
 • Hoe lang duurt uitslag biopsie huid.
 • Eetbare bloemen kopen supermarkt.
 • Halfvolle yoghurt LIDL prijs.
 • Bipolaire stoornis kind.
 • Motief muziek wikikids.
 • All You Need Is Love kerstspecial 2020.
 • Kliekjesdag tekst.
 • Acteur Split.
 • Varken kopen bij de boer.
 • Inhoud bierglas.
 • Kosten koper aftrekbaar.
 • Kastelenreis Engeland.
 • Topline Wijchen.
 • Juno Beach D Day.
 • Zwarte bessensap AH.
 • Hoe moet je flirten via app.
 • Melkglas tafel.
 • Zyzz quotes.
 • Lcd scherm Lidl.
 • Free comic book read.
 • Kleding in schuur bewaren.
 • Drone op de piste.
 • How to promote your music on Instagram.
 • Camping Astrid grondplan.