Home

Visie KVLO

De KVLO is dé vakvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding èn combinatiefunctionarissen onderwijs en sport. Als grootste lerarenvereniging maken wij ons hard voor voldoende en goed bewegingsonderwijs en voor de belangen van onze 11.500 leden die op school en rondom de school kinderen goed leren bewegen Visie van de KVLO De visie van de kvlO is al eerder beschreven in artikelen in dit blad. De kvlO onderschrijft de visie uit het document Human Movement and Sports in 2028. Dit document is geschreven in 2010 en 2011 door medewerkers van de slO, klvO en AlO's en met input van organisaties als nOc*nsF en vele experts uit het onderwijs Visiedocument KVLO leergebied Bewegen en Sport. Het document is bedoeld als ondersteuning voor het ontwikkelteam Bewegen en Sport bij het formuleren van bouwstenen voor het leergebied. (curriculum.nu) Het bestuur van de KVLO dankt met name de visiegroep die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het document

TOPIC Koers, visie, missie en organisatie KVLO Na in 2010 begonnen te zijn met de verkenningen is het proces om tot een nieuwe koers van de KVLO te komen met instemming van de ALV van decembe Of je nu wilt beschikken over de nieuwste praktijktrends in het bewegingsonderwijs, de laatste onde Koers, visie, missie en organisatie KVLO 2012-2014 TOPIC 6 << L O - 5 2 7 m e i 2 0 1 2 De KVLO staat ook voor het belang van de professionals die daar invulling aan geven: het ledenbelang. We komen op voor onze leden zodat zij goed toegerust en profes-sioneel hun vak kunnen uitoefenen

KVLO - Goed leren bewegen, Koninklijke Vereniging voor

Topic: Visie op LO In 2013 sprak premier Mark Rutte de woorden 'geen visie maar wel idealen'. Het onderwijs heeft behoefte aan visie en idealen. @KVLOnl 05 februari KVLO GLB nummer 5 met o.a. Protocol heropening (speciaal) basisonderwijs op 8 februari en veelgestelde vragen bij h. Visie op het vak en motorisch leren Verder proberen we in alle lessen de bewegingsintensiteit optimaal te houden door een efficiënte lesopbouw 9 Motorisch leren, KVLO Dijkhoff, H.(2014), Lichamelijke Opvoeding 8, Differentieel leren, KVLO Contact: m.massink1@upcmail.nl Kernwoorden: gedragsverandering 1 1 Nationaal expertise centrum voor leerplanontwikkeling 2 In dit document wordt leergebied bewegen & sport als overkoepelend begrip gebruikt voor het verplichte schoolvak en de keuzevakken. De benamingen lichamelijke opvoeding en bewegingsonderwijs worden wel gebruikt als het om citaten gaat of bij het aanhalen van een auteur KVLO webkring INHOUD TOPIC: VISIE OP HET VAK Het idee voor het topic 'visie op het vak' is ontstaan omdat de redactie het afgelopen jaar verschillende teksten spontaan heeft ontvangen met betrekking tot dit onderwerp. Hoewel de strekking verschilde, sprak uit alle teksten een grote betrokkenheid voor het leergebied in de school Voorliggende visie is opgesteld door het ontwikkelteam Bewegen en Sport tijdens de eerste ontwikkelsessie van Curriculum.nu (maart 2018). Het team heeft deze visie op basis van ontvangen feedback steeds verder aangescherpt (mei, oktober en december 2018). Op basis van deze visie heeft het ontwikkelteam vervolgens grote opdrachten benoemd, d

Tikkie

De KVLO is de Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding. Sinds 2003 ben ik werkzaam als gymleraar in Goes. In de afgelopen jaren heb ik heel wat voorbij zien komen in discussies over didactiek, methodes, beoordelen en visies over andere zaken in het bewegingsonderwijs Aan mij is gevraagd of ik een artikel wil schrijven over de visie van de KVLO. Natuurlijk zeg ik ja want die visie ken ik en deel ik. En toch zit ik tot vlak voor de deadline van dit artikel, te typen. Waarom? Daarover gaat het in dit artikel Op verzoek van de KVLO heeft de onderwijsinspectie in 2014 richtlijnen aangegeven per schooltype. Als een school zich houdt aan alle regels, is het aantal lesuren gemiddeld: Daarin staan onder andere de missie, visie, doelstelling, activiteitgebieden en inrichting van de organisatie beschreven

GLOS | KVLO en NOC*NSF zoeken Sportiefste VO- en VSOEmmer Billenknijper: Ik Wil Een Hoge Strafseks In Philippine

De KVLO West-Brabant nodigt u op een andere dag en datum uit voor de ALV 2020. ALV 2020. Op 6 november organiseert de afdeling een avond schaatsen op de kunstijsbaan in Breda. Schaatsen 6 november 2019. Burner is een populaire uitdrukking voor iets wat 'cool' is. Burner Games 2.0 Het KVLO magazine heeft gevraagd aan de ALO opleidingen te komen met voorbeelden waar docenten LO hun voordeel mee kunnen doen met lesgeven. Bovendien krijgen ALO 's hiermee de gelegenheid hun visie op het leren bewegen te etaleren. De HAN ALO (Nijmegen) is nu aan zet. [Redactie] 28 Lichamelijke opvoeding magazine. beweegcontexten per klas. Bovendien kwamen afgestudeerden van die sectie op invloedrijke posities binnen bijvoorbeeld de KVLO, het Instituut (voorheen Stichting) voor Leerplanontwikkeling (SLO) en een aantal academies. Concluderend: ofschoon Gordijn zelf op directe wijze niet innoverend was voor de onderwijspraktijk, is hij dat via zijn leerlingen zeker wel geweest van onze visie? Graag ontvangen we jouw visie via onderwijs@kvlo.nl Hoe vertel jij het belang van bewegingsonderwijs aan anderen? Bij het formuleren van hoofd- en nevendoelen maakt het uit voor wie je schrijft. Is de formulering bedoeld voor vakgenoten, beleid - smakers, directeuren?. Daarom hier een oproep. TEKST CHRIS HAZELEBACH Hoe vertel. Visie op bouwen NoorderSport helpt de 22 scholen van het Noorderpoort bij de ont-wikkeling van een visie op bewegen en sport, passend bij de bran-che waartoe ze opleiden, aan de hand van thema's die kenmerkend zijn voor een beweegcultuur. Hierin geven de scholen ook aan wat hun eisen en wensen zijn voor de toekomstige sportaccommodatie

Arbo-richtlijnen, Arbo Meester, Consument en Veiligheid, ISA, KVLO normen, Leidraad scholen bouw VNG. Randvoorwaarde 1 2. Er is voldoende tijd gepland om de vakoverstijgende doelen en de kerndoelen voor bewegingsonderwijs te realiseren. Randvoorwaarde 2 3. De groepsgrootte in de lessen bewegingsonderwijs is afgestemd op veiligheid KVLO-voorzitter Jan Rijpstra speldt het erelidmaatschap op (Utrecht, 11-12-2010). Erelid KVLO (2010) Chris Mooij (li) met roeivrienden Joop Vriesman en Bram de Graaff bij het 110-jarig bestaan van zijn roeivereniging Poseidon. Toertocht door Amsterdam (2017) Chris Mooij voor het clubgebouw van Poseidon (2020). Voor het clubgebouw van Poseidon. Visie. Visie / Vision. English below. Bekendheid jongleren. Het doel van het NK Jongleren is in de eerste plaats om jongleren meer bekendheid te geven. Hiermee hand in hand willen we zowel persoonlijke als grootschalige ontwikkelingen binnen deze sport stimuleren De KVLO is dé vakvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding èn combinatiefunctionarissen onderwijs en sport. Als grootste lerarenvereniging maken wij ons hard voor voldoende en goed bewegingsonderwijs en voor de belangen van onze 10.000 leden die op school en rondom de school kinderen goed leren bewegen. Visie KVLO

Waal Op welke bodem groeit mijn visie KVLO Auteur(s): Martinus Waal. In het kader van dit topic wordt weggedroomd zoals de titel van sommige artikelen al aangeeft. Waar het om draait in ons vak hangt erg af van welke bril we opzetten. In dit stuk is dat de filosofische bril. De KVLO omarmt het 2 +1+2-model voor het bewerkstelligen van de vijf uur beweegrichtlijnen die samengaan met Jong en vaardig in bewegen. Dit model is een mooie kapstok waarmee de KVLO gericht inzet, scholing en ondersteuning kan bieden op de drie verschillende deelthema's. De inhoud van de deelthema's kan per wijk, stad of gemeente verschillen Van Apeldoorn Van een visie op bouwen naar bouwen met een visie KVLO Auteur(s): John van Apeldoorn Als een gymzaal wordt gebouwd, komt de docent die ervan gebruik gaat maken vaak pas in beeld als gesproken wordt over de inrichting In het kader van onze visie, Wij als bestuur hopen jullie te treffen op 21 september. zie voor meer informatie de mail van de kvlo. Onze facebook pagina. en onze site met bijbehorende flyer. met een sportieve groet het bestuur van de afdeling Utrecht

In het kader van onze visie, vernieuwend en met de tijd mee... Lees meer alv Lees meer verslag korfbal clinic Een zeer geslaagde korfbalclinic met medewerking van de KNKV, de KVLO en de KNVB. - Zie ook onze facebook pagina - We hadden meteen een goede start met belegde broodjes, soep en kennismaking met andere. UNESCO komt met KWALO(QPE)-visie auteur(s): Lucassen, J.M.H. plaats: Zeist uitgever: KVLO jaar: 2015 documenten: Lucassen Unesco KVLO. samenvatting: Begin 2015 verscheen Quality Physical Education (QPE) - Guidelines For Policy-Makers van de UNESCO, een QPE-visie van deze internationale organisatie Uitgaande van het biologische vakconcept dienen de lessen gericht te zijn op verbetering van de conditie en de motorische grondeigenschappen bij leerlingen. Er wordt gesproken over lichamelijke oefening en de leraar wordt als trainer getypeerd. In het bildungstheoretische concept wordt de pedagogische waarde van het vakgebied benadrukt. Het vak wordt aangeduid met 'lichamelijke opvoeding' Gezonde School-activiteit GrowWizzKid organiseert webinars voor het primair en speciaal onderwijs op 16 februari en 8, 9, en 11 maart KVLO; Visie- en beleidsplein van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) Als u informatie zoekt of vragen hebt over deze kennisbank kunt u contact opnemen met Anke Klaassen van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Kennisbank Sport en Bewegen. Kennisbank Sport en Bewegen bevat publicaties op het brede terrein van sport en bewegen

KVLO - Goed leren bewegen, Visiedocument KVLO leergebied

In 2000 heeft de KVLO de eerste basisinventarislijst voor het primair onderwijs ontwikkeld als opvolger van de LONDO lijst. In de afgelopen jaren is er veel veranderd in het bewegingsonderwijs, zowel op het gebied van lesorganisatie als op het vlak van inrichting en zaalafmetingen In het beroepscompetentieprofiel van de KVLO (Van Driel, e.a., 2004) luidt de doelstelling van het vak als volgt: De licha-melijke opvoeding is erop gericht de leerlingen bekwaam te maken voor zelfstandige, verantwoorde, perspectiefrijke en blij-vende deelname aan de bewegingscultuur. (Stegeman, 2000) KVLO, zijn de kerndoelen verder uitgewerkt in leerlijnen en tussendoelen voor verschil-lende leeftijdsgroepen. Er worden totaal twaalf leerlijnen uitgewerkt, waarmee de school een breed, gevarieerd en uitdagend programma kan realiseren in de lestijd die voor bewegingsonderwijs beschikbaar is Heeft de KVLO een soortgelijke discussie al gevoerd als het ging om sportie - ve recreatie of recreatieve sport? (GJdW) Bij de concretisering van het beleid spelen een actuele visie op de rol van bewegen en sport in het huidige onderwijs en een visie op het leraarschap een belangrijke rol. Deze visies kunnen in de volgende punten verder worden uit Pedagogisch klimaat in de klas Als leerkracht ben je continue bezig de sfeer in de klas in kaart te brengen en te verbeteren. Je zorgt ervoor dat de kinderen kunnen leren, zich prettig voelen in de klas en op het speelplein en met plezier naar school gaan

Visie ontwikkelen; gewoon doen

Koers, visie, missie en organisatie KVLO - PD

De leraar lichamelijke opvoeding werkt in en draagt bij aan een schoolorganisatie die zich kenmerkt door een eigen identiteit en visie. Met zijn collega's vormt hij een professionele gemeenschap, waarin wordt samengewerkt, geleerd en ontwikkeld. In deze context kan hij zijn onderwijs en handelen op ieder moment verantwoorden Het aantal vensters zal de komende jaren nog groeien. In de vensters worden historische gebeurtenissen vanaf 1862 (de oprichting van de KVLO, Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding) beschreven en waar mogelijk de betekenis voor de huidige tijd

In het KVLO magazine (LO5, 2014) is ruim aandacht besteed aan excellentie in het bewegingsonderwijs en de wijze waarop het HAN Centre of Expertise (CoE) Sport & Talent van HAN Sport en Bewegen hoopt bij te dragen aan talentherkenning en talentontwikkeling van leerlingen in het sport- en bewegingsonderwijs Inleiding De staat van het Onderwijs 2015/2016 (Inspectie van het Onderwijs, 2017) benadrukt het belang van een zo hoog mogelijke opleiding. Daarnaast is het heel belangrijk dat Nederland mee kan komen in de internationale ranglijsten op het gebied van onderwijs zo blijkt uit het inleidend schrijven van Drs. Monique Vogelenzang, inspecteur-generaal van de onderwijsinspectie

KVLO - Goed leren bewegen, Kennisban

In dit artikel wordt een verband geschetst tussen verschillende visies op het vak en motorisch leren. Daarbij worden voorbeelden gegeven van mogelijke uitwerkingen in de praktijk Informatie over de kerndoelen die, samen met de referentieniveaus voor rekenen en taal, de belangrijkste landelijke leerplankaders in het primair onderwijs zijn BSM staat voor Bewegen, Sport en Maatschappij en is een examenvak op havo/vwo. Je vindt op dit portaal informatie over handreikingen en toetsvoorbeelden Benieuwd waarom bewegingsonderwijs zo belangrijk is voor kinderen? Lees ons blog en kom alles te weten over het belang van bewegingsonderwijs In de vorige uitgave, Lichamelijke Opvoeding 9, is ingegaan op de visie van de HAN ALO, welke inspeelt op beweegmotieven van leerlingen (van Lith, 2015). Met behulp van voorbeelden van de verschijningsvormen (VV) Show, Wedstrijd en Avontuur gekoppeld aan basketbal wordt duidelijk hoe de visie in praktijk wordt gebracht. I

Koers, visie, missie en organisatie KVLO

In de visie van de HAN ALO is het essentieel dat we inspelen op en oog hebben voor de motieven om deel te nemen aan de sport- en bewegingscultuur. Hiermee vergroten we de kans dat alle kinderen en jongeren een leven lang blijven sporten en bewegen. In het vakblad Lichamelijke Opvoeding van de KVLO zijn diverse artikelen verschenen over de HAN ALO Inrichting zaal door visie bepaald Jaargang 94 16 juni 2006 7 www.kvlo.nl LO 07 nieuw 2006 07-06-2006 15:47 Pagina 1. OMSLAGFOTO: ANITA RIEMERSMA www.KVLO verzeke ringen.nlMet hoge kortingen voor KVLO-leden • Ga naar: www.KVLOverzekeringen.nl Contactpersonen: Willem Broertjes & Eveline Bal Hoofdstuk 3 Vak-visie. Een belangrijk vertrekpunt binnen de lessen lichamelijke opvoeding op het Voorbeeld-college is het principe van de 'zelfrealisatie'. Dit gebeurt onder andere door onderwijs op maat aan te bieden. De lessen worden ingericht door de docent, maar de leerlingen geven hier zelf betekenis aan De KVLO is dé belangenvereniging voor leraren lichamelijke opvoeding en combinatiefunctionarissen onderwijs en sport. De voorzitter is de belangrijkste vertegenwoordiger van de vereniging en heeft een inspirerende rol in de positionering van de KVLO in het veld van belanghebbenden

2015 Lo 9 - Kvlo

De visie achter het lerarenregister Genoeg over het kindje van pappa OCW en mamma KVLO-OC. Het is geen grap. Het is serieus, bloedserieus. Het kindje, registerleraar.nl, gaat het leven van 250.000 leraren beïnvloeden en het zou bij moeten dragen aan het verhogen van de onderwijskwaliteit in Nederland. Dat is geen zaak om lichtvaardig mee om te. Neem dan contact met ons op via info@kenniscentrumsportenbewegen.nl of bel 0318 - 49 09 00 Visie KNBSB - Softbal & Voortgezet Onderwijs ; BSM Softball 2018; Artikel - Keuzes en kansen 1 LO jaargang (2009) Artikel - Keuzes en kansen 2 LO jaargang (2009) Artikel - Softbal, al spelend tactisch leren handelen (1) (2014) Artikel - Softbal, al spelend tactisch leren handelen (2) (2014

Visie op het vak en motorisch lere

 1. yhuehwhulqjhq 9huehwhulqjhqglhjrhg]lmqyrrukhwnlqghq]lmqrxghuvpqyrrughhiihfwlylwhlwydq ghkxos 'lwduwlnhoyhuvfkhhqhhughulq -hxjghq&r.hqqlv mddujdqj qxpphu pddu
 2. de universiteit van Gent, KVLO, SLO en nog enkele VO-scholen. Het beoordelen van LO stond daarin centraal. We besloten de visie op LO zoals geformuleerd in Human Movement and Sports 2028 (2011, Brouwer e.a. ) over te nemen. Het algemene doel van LO is daar-bij: het vanuit een pedagogisch perspectief, (meer) bekwaam raken voor deelname aa
 3. KVLO-leden krijgen een korting van 5,- euro. Kom je voor het eerst? Je wordt meegenomen in het proces dat de sectie l.o. heeft doorlopen tot het lesgeven zonder cijfers. Je krijgt uitleg over onze missie en visie, het werken met een sportfolio en het maken van pisteplannen. Deze gaan we natuurlijk ook in de praktijk brengen en bespreken
 4. De activiteiten beschrijf ik kort in een taal die de leerlingen begrijpen. Voor de kl gaat de mail naar de ouders, voor de andere groepen als het kan naar de kinderen zelf of anders ook naar de ouders. Ook zal ik wel eens filmpjes gebruiken die op de site van de KVLO staan. Niet als verplichting, maar stimulerend bedoeld
 5. Welke visie heeft de school op bewegen en sport? Neem dit op in een beleid en zorg dat er blijvend aandacht voor is. In een goed beweeg- en sportbeleid staat wat het belang is van goed leren bewegen en kennismaken met sport ter bevordering van een actieve leefstijl. Leg dus ook uit wat de school doet naast de lessen bewegingsonderwijs
 6. Een eigen visie en blijven bij de kern waar het vak sport- en bewegingsonderwijs (SBO) om draait, daar staat de ALO van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN ALO) voor. 14 april 2014 docenten KVLO Lichamelijke Opvoeding praktijkonderwijs speciaal onderwijs studiedag Universitair Sportcentrum

Koninklijke Vereniging Van Leraren Lichamelijke Opvoeding

 1. Welke visie heeft de school op bewegen en sport? Neem dit op in een beleid en zorg dat er blijvend aandacht voor is. In een goed beweeg- en sportbeleid staat wat het belang is van goed leren bewegen en van kennismaken met sport om een actieve leefstijl te bevorderen. Leg dus ook uit wat de school doet naast de lessen bewegingsonderwijs
 2. Bekijk het profiel van Jo Lucassen op LinkedIn, de grootste professionele community ter wereld. Jo heeft 7 functies op zijn of haar profiel. Bekijk het volledige profiel op LinkedIn om de connecties van Jo en vacatures bij vergelijkbare bedrijven te zien
 3. In het vakblad voor docenten en vakleerkrachten lichamelijke opvoeding (april 2017), Lichamelijke Opvoeding Magazine (KVLO), verscheen een interessant artikel van onze Mohamed Benziane.Hierin gaat hij dieper in over samenwerken in de wijk om optimaal resultaat te behalen uit sportparticipatie van kinderen
 4. Visie op het beroep van sportleraar 9 2.1. Identiteit van de sportleraar 9 2.2. Vakmanschap 9 3. Visie op opleiden 12 3.1. Visie op opleiden 12 3.1.1..
 5. Deze visie krijgen de ontwikkelteams bij hun start mee. De vakverenigingen stellen hun expertise desgevraagd beschikbaar aan de ontwikkelteams en reflecteren gedurende het gehele ontwikkelproces op tussenproducten van de ontwikkelteams. Lees hier de visie van de KVLO
 6. visie op motorisch leren, uit alle vormen van impliciet leren ideeën en werkvormen geput kan worden. En al deze vormen vragen van de docent grote en creatieve deskundigheid. Want met grote aandacht voor het bewegende indivi-du dient hij door middel van taakstelling en het arrangeren van de bewegingsomgeving oefen

KVLO - Goed leren bewegen, Afdelingsbestuu

 1. Begin februari 2013 is de nieuwe visie op jeugdatletiek vastgesteld door de Atletiekunie. In dit visiedocument wordt antwoord gegeven op de volgende vraag: Hoe willen we de jeugd benaderen binnen de atletiek? Daarvoor zijn drie uitgangspunten bij elkaar gebracht: 1 Het zich ontwikkelende kind is uitgangspun
 2. Title: 8 Feedbackformulier-Bewegen-en-Sport KVLO Visiegroep 20180416 ckl 22-04-2018.pdf Author: Guldemond Created Date: 5/8/2018 1:52:51 P
 3. g op acht Amsterdamse basisscholen en meldde zich als lid van de (nu) KVLO. Twee jaar later ging ze het lesgeven combineren met een studie psychologie aan de Universiteit van Amsterdam
 4. Het KVLO magazine heeft gevraagd aan de ALO opleidingen te komen met voorbeelden waar docenten LO hun voordeel mee kunnen doen met lesgeven. Bovendien krijgen ALO 's hiermee de gelegenheid hun visie op het leren bewegen te etaleren. De turnsectie van de ALO Amsterdam bijt het spits af. [Redactie] O jk ­ d 22 Lichamelijke opvoeding magazin
 5. Een opleider in hart en nieren Hendrikus Martinus Petrus Gemma van der Loo werd geboren op 16 juni 1943 in Hintham. Na zijn afstuderen aan de KALO (Hertogenbosch) werkte Henk van der Loo als vakleraar aan enkele basisscholen, volgde een universitaire studie aan het toenmalige Instituut voor Lichamelijke Opleiding aan de KU Leuven en werd aangesteld aan de Bisschoppelijke Kweekschool te 's.

2.1 De visie 11 2.2 Doelstellingen 11 3 Het programma 23 3.1 De beschikbare tijd 23 3.2 Jaarplanning per klas 25 3.3 Bredeschool 32 3.4 Zorgverbreding 32 4 Vormgeving van het onderwijs 33 4.1 Leerlijnen in klas 1, 2 en 3 3 Praktische uitwerkingen naar een goed pedagogisch klimaat. In veel inhoudelijke onderwijsstukken, trainingen, workshops en ontwikkelplannen zie je hem vaak staan; het CAR-Model van Luc Stevens (Luc Stevens, NIVOZ, 2004-heden).Relatie, autonomie en competentie als de drie psychologische basisbehoeften om ontwikkeling en motivatie te kunnen waarborgen

Differentiatie is de wijze waarop een leerkracht met de verschillen tussen leerlingen omgaat. Het doel is om alle leerlingen een bepaald niveau te laten behalen door te variëren in zaken als instructiewijze en instructietijd KVLO (publicaties op het gebied van het bewegingsonderwijs en de relaties daarvan met buitenschoolse sport en bewegen) Visie- en beleidsplein van Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) Kennisbank Zwemonderwijs van Nationaal Platform Zwembaden | NP Op welke bodem groeit mijn visie? Vernieuwing KVLO-media naar tevredenheid; Werken in China; Heb je een vraag of wil je advies? Neem dan contact met ons op via info@kenniscentrumsportenbewegen.nl of bel 0318 - 49 09 00. Social media. Contact. Kenniscentrum Sport & Bewegen Horapark 4 6717 LZ Ede

Een eigen visie en blijven bij de kern waar het vak sport- en bewegingsonderwijs (SBO) om draait, daar staat de ALO van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN ALO) voor. Negen jaar geleden, in 2006, startte de eerste groep studenten aan de HAN ALO en ondertussen hebben honderden studenten hun diploma mogen ontvangen U organiseert en biedt allerlei scholingsvormen aan voor verpleegkundigen en verzorgenden. Hiermee helpt u ze deskundig te blijven, zodat zij de beste zorg kunnen leveren. Geaccrediteerde scholing volgen is belangrijk voor verpleegkundigen en verzorgenden om in aanmerking te komen voor herregistratie in het Kwaliteitsregister V&V. Vraag accreditatie voor het Kwaliteitsregister V&V aan, om te.

Van dit document is geen samenvatting beschikbaar De kwaliteit van de speel- en beweegmogelijkheden op een schoolplein verschillen sterk per school. Wie rondkijkt in Nederland ontdekt ware beweeg-, speel-, ontdek- en verstopparadijzen, maar ook pleinen waar problemen zijn als te weinig ruimte, geen of weinig voorzieningen, geen afgebakende gebieden, of pleinen waar pestgedrag of stereotype pakspelletjes voorkomen Welke visie heeft de school op bewegen en sport? Neem dit op in een beleid en zorg dat er blijvend aandacht voor is. In een goed beweeg- en sportbeleid staat wat de school doet om beweging en deelname aan sport te stimuleren. Houd hierbij ook rekening met de beleidslijn vanuit het Ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Het aantal minuten bewegingsonderwijs per schoolweek. De kernindicator bewegingsonderwijs is bepaald voor het primair onderwijs (PO primair onderwijs ) en het voortgezet onderwijs (VO Voortgezet onderwijs ).Daarnaast zijn ook cijfers over bewegingsonderwijs bekend voor het speciaal onderwijs (SO) en het praktijk onderwijs (PRO)

KVLO jaar: 2016 collatie: 5 p. documenten: Beweegdomein Stoeien, Treffen & Weerbaarheid: op ALO Eindhoven. samenvatting: We hebben de verschillende ALO's uitgenodigd in het praktijkkatern in dit blad hun visie te delen met de lezers In deze toelichting beschrijft het team de keuzes die zij gemaakt hebben om tot een visie, grote opdrachten en bouwstenen voor hun leergebied te komen en de bronnen die zij daarbij hebben benut. Ook licht het team KVLO, hogescholen, Mulier Instituut, NOC*NSF en SLO

Handvat 3: De KVLO basisinventarislijst. In 2000 is door de KVLO een nieuwe basisinventarislijst opgesteld. In 2018 heeft de Projectgroep basisinventarislijst een nieuwe lijst opgesteld die momenteel door veel gemeenten wordt gehanteerd. Deze basisinventarislijst is op de KVLO-website te downloaden, evenals de bijbehorende toelichting Notulen algemene ledenvergadering afdeling Dordrecht KVLO. 12-11-2014. Aanwezig: vergeten absentielijst mee te nemen. Afgemeld: Hans Broekhuizen, Cees de Bruijn, Rob Struik, Margriet Helmos, Theo Kortleve, Wim Buse, Theo de Groot. Opening, welkom en mededelingen. Jaap opent de vergadering door iedereen welkom te heten Dat is voor Oscar Scipio van de KVLO een belangrijke motivatie voor het samen met GLOS en Arko Sports Media organiseren van de Studiereis Dynamische Schooldag Denemarken. Oscar Scipio is parttime onderwijsadviseur primair onderwijs bij de KVLO, de belangenvereniging voor docenten en leerkrachten lichamelijke opvoeding en combinatiefunctionarissen onderwijs en sport Sportactief. Het certificaat 'Sportactieve School' is in het leven geroepen door NOC*NSF en de KVLO (Koninklijke Vereniging van leraren Lichamelijk Opvoeding). Het doel is om basis- en middelbare scholen in Nederland die actief zijn op het gebied van sport en die voldoen aan de criteria 'Sportactieve School', een kwaliteitskeurmerk te geven

Visie ontwikkelen; gewoon doen! (2014) - Kenniscentrum

 1. kvlo De koninklijke vereniging van leraren lichamelijke opvoeding, opgericht in 1862, bundelt als beroepsorganisatie en vakbond kennis en expertise omtrent het bewegen in de sectoren onderwijs, wetenschap, sport en bedrijfsleven. als grootste onderwijsbond van de cmhf geeft de kvlo informatie, advies en scholing aan haar leden
 2. Artikel KVLO over deelname Gomarus College Assen aan Olympic Moves. Identiteit. Identiteit Missie en visie Ondersteuning Nieuws Agenda Contact Info voor. Leerlingen Ouders Basisscholen.
 3. Nieuws feed KVLO. Op 17 oktober vindt onze jaarlijkse scholing plaats. Houdt de site in de gaten en geef je op voor onze mailing. scholing. In het kader van onze visie, vernieuwend... trendsporten 21-9-2017. Acht mei hebben wij onze eerste ALV meer details volgen

Neem een visie op bewegen en sport op in het schoolbeleid. Geef als medewerker samen met collega's het goede voorbeeld. Organiseer bijvoorbeeld wekelijks een sport- of bewegingsactiviteit voor medewerkers of stimuleer het gebruik van de fiets om naar school te komen Socialisatie: wat het inhoudt Iedereen is de hele dag bezig met socialiseren. Dit doen wij op school, op het werk, op de voetbaltraining en op sociale media Lichamelijke opvoeding, 103, 4, 2015. Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2015). Lichamelijke opvoeding: vakleerkracht en.

 • Kerstboom solden.
 • Oude emaille straatnaamborden.
 • Graveerapparaat.
 • Lijn 1 Antwerpen.
 • Hardeman Isolatie.
 • High tea Wijchen Thuis bij Fien.
 • Schoenenkast Blokker.
 • Meerdere huisartsen.
 • Bh top kant.
 • Blue Groep salaris.
 • Stijn van Vliet leeftijd.
 • Hoe werkt Weight Watchers.
 • VZV Nederlands.
 • Voetbal International abonnement adreswijziging.
 • Puist met vocht en bloed.
 • Drogist vacatures.
 • Bieslandsepad Delft.
 • Romantische fotoshoot.
 • Waylon boos The voice.
 • Hij houdt zich bezig.
 • 2017 Formula 1 wiki.
 • Grijze achtergrond marmer.
 • Voorzet schouw marmer.
 • Gold Label.
 • Betekenis bitter.
 • Baby zwemmen Malkander.
 • Mexicaans restaurant Prinsestraat Den Haag.
 • Verizon contact.
 • Topline Wijchen.
 • Vakbladen zorg en Verpleging.
 • Aanpassen in relatie.
 • Taste and More Hellevoetsluis.
 • AC: Origins time period.
 • Gmail app installeren.
 • Stray cat jojo.
 • List of Norse giants.
 • Uitsmijter recept champignons.
 • Badspeelgoed Intertoys.
 • Vogels mussen.
 • Oorbellen zilver kind.
 • Infliximab hydrocortison.