Home

Verspreidingsatlassen

NDFF Verspreidingsatlas Paddenstoele

Hier zijn alle door EIS gemaakte soortzoekers te vinden. Een overzicht van alle soortzoekers is hier te vinden FLORON zet zich in voor onderzoek naar en bescherming van de Nederlandse wilde flora. FLORON coördineert en stimuleert vrijwilligers die landelijke telprojecten voor planten uitvoeren, geeft voorlichting en advies, voert ecologisch onderzoek uit ten behoeve van wetenschap, beheer en beleid en beschermt plantensoorten en hun leefgebieden verspreidingsatlassen van dit decennium De tweede Europese Broedvogelatlas of European Breeding Bird Atlas, afgekort EBBA2, gestart in 2013 en gepland voor publicatie in 2020, is in het laatste stadium en het produceren van de versprei- dingskaarten voor alle Europese broedvogelsoorten is volop bezig

Eis-Nederland > Publicaties > Verspreidingsatlassen

Foto's in de quiz zijn afkomstig uit de online-verspreidingsatlassen. Waarnemingen doorgeven : Blijf op de hoogte Meldt u nu aan voor de nieuwsbrief Mos zonder naam? Zet uw vraag of foto op het MosForum Uitgaven Onderzoek doen aan korstmossen en ammoniak Veldgids korstmossen duin, heide. Uit de Verspreidingsatlassen, hetgeen een werk in uitvoering is, zijn een beperkt aantal verspreidingskaarten van in Nederland algemeen voorkomende paddenstoelen opgenomen in het programma. Er is selectie gegeven van verspreidingkaarten welke representatief zijn voor verspreidingspatronen zoals plantengeografische distrikten,. Resultaten kunnen o.a. de verspreidingsatlassen van bepaalde soortgroepen zijn die door ons publicatiebureau uitgegeven worden. Projecten. Leden van het Genootschap voeren ook onderzoek op projectbasis uit Vinden er in uw gemeente ruimtelijke ontwikkelingen plaats en wilt u graag snel een inschatting van de beschermde soorten die mogelijk op de locatie(s) voorkomen? Het gratis basispakket van FloraFaunaCheck.nl geeft een snelle, ruwe inschatting van de mogelijk aanwezige beschermde flora en fauna in een gebied. Degelijke basis De onderliggende gegevens zijn gebaseerd op verspreidingsatlassen, [ Met een account kunt u o.a. foto's toevoegen aan de verspreidingsatlassen en de soortteksten lezen. Het aantal online-services wordt de komende tijd verder uitgebreid. Voer hieronder de gewenste gebruikersnaam en wachtwoord in. Daarna ontvangt u een e-mailbericht om uw account te activeren

Daarnaast worden gegevens verzameld uit verspreidingsatlassen en internetbronnen. Op basis van de resultaten wordt een inschatting gemaakt welke soorten in het plangebied zelf en in de directe omgeving voorkomen of voor kunnen komen Nu € 25,- i.p.v. € 79,95 - de laatste exemplaren! Op = Op alleen nog te bestellen via info@knnvuitgeverij.nl-This is the first detailed and complete overview of the distribution of the dragonflies and damselflies of Europe. An important reference work for professionals and amateurs alike. - Covers the distribution and habitat selection of all 143 European species of dragonflies and. Op basis van de resultaten van het onderzoek en beschikbare gegevens uit verspreidingsatlassen en waarnemingsdata, worden uitspraken gedaan over de (mogelijke) effecten van de voorgenomen plannen op beschermde soorten en de eventueel noodzakelijk te nemen vervolgstappen. Veldbezoek Quickscan. Het veldbezoek vindt overdag plaats De Avifauna is verschenen in de serie verspreidingsatlassen van het Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. Bekend zijn inmiddels de Vissen in Limburgse beken en de Dagvlinders in Limburg. De Avifauna van Limburg bestaat grotendeels uit de ruim 350 soortbesprekingen, naast algemene hoofdstukken over avifaunistiek, landschap en broedvogels en het belang van Limburg voor vogels Floron (Floristisch Onderzoek Nederland) is een stichting die in Nederland het onderzoek coördineert naar het voorkomen van wilde plantensoorten.Het is een Particuliere Gegevensbeherende Organisatie.. Geschiedenis. Floron is opgericht in 1988 en bestaat uit zowel amateur-veldbiologen en professionele floristen. Het Landelijk Bureau van Floron was gelieerd aan het Rijksherbarium en de opvolger.

Vogelatlas - Wikipedi

Een Quick-scan bestaat uit een deskresearch en een veldbezoek. Hiervoor worden onder andere digitale verspreidingsatlassen, natuurbeheerplannen van provincies, eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken in de nabijheid en overige beleidsstukken geraadpleegd. Na de deskresearch wordt een veldbezoek gedaan Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van verspreidingsatlassen, gegevens van de NDFF en beschikbare verspreidingskaarten. Ook wordt er in deze fase gekeken of het plangebied beschermd is en of er beschermde gebieden in directe omgeving aanwezig zijn zoals Natuurnetwerk Nederland (voorheen EHS of Ecologische Hoofdstructuur) of Natura 2000 Daar hoort alles bij van een fatsoenlijke bureaustoel tot verspreidingsatlassen van reptielen en amfibieën en een kamerplantje dat op de doos van een wildcamera staat. De verrekijker ligt binnen handbereik voor als er iets moois voorbij komt. Ik moet eerlijk toegeven dat ik aan het thuiswerken goed gewend geraakt ben verspreidingsatlassen van de verschillende soortgroepen, eerder in de regio uitgevoerde onderzoeken, in de regio actieve werkgroepen en PGO's, databanken met verspreidingsgegevens en het aanwijzingsbesluit Natura2000 gebieden. Daarnaast zijn alle beschermde natuurgebieden in de omgeving van het plangebied in kaart gebracht Dit is aangevuld met gegevens uit verspreidingsatlassen. Op basis van deze gegevens en het veldbezoek schatte de ecoloog in dat mogelijk zwaarder beschermde amfibieën verstoord kunnen worden. Nader onderzoek is nodig om te bepalen of deze kikkers daadwerkelijk aanwezig zijn

Hetzelfde geldt voor de beide verspreidingsatlassen (NMV, 2000). Omdat het 'Overzicht' en de verspreidingsatlassen bij het verschijnen van deze handleiding nog niet opgevolgd zijn door een herziening, zullen we ze nog wel een poosje als naslagwerk moeten blijven raadplegen. Hieronder geven we daarom een overzicht van de indeling in deze werken Vincent Kalkman is sinds 1997 werkzaam bij EIS (European Invertebrate Survey) waar hij projecten voor overheden en natuurbeschermende organisaties coördineert. Ook houdt hij zich bezig met de realisatie van verspreidingsatlassen, digitale veldgidsen en een database van relaties tussen planten en insecten Als vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFF/verspreidingsatlassen) en in 2017 is een veldbezoek uitgevoerd. Hierbij bleek dat er zich vijf huismusnesten onder de onderste rij dakpannen van de woning bevinden. Het onderzoek heeft plaatsgevonden op basi Uit verspreidingsatlassen blijkt dat de algemene beschermde soorten bruine kikker, gewone pad, kleine watersalamander, bastaardkikker en meerkikker in de omgeving van het plangebied voor komen. Deze soorten zijn beschermd middels tabel 1 van de Flora- en faunawet

Verspreidingsatlassen. Sorteer op. Afbeelding Atlas van de flora van Vlaanderen en het Brussels gewest. 40000116. 59,00 € In winkelwagentje. Distribution, ecology and status of 51 macromycetes in Europe. 40007053. 25,00 € In winkelwagentje. Zoeken. Gespecialiseerd in oorspronkelijk Nederlandstalige publicaties op veldbiologisch gebied: veldgidsen, determinatietabellen, handleidingen voor onderzoek, verspreidingsatlassen, standaardwerken. Waarneming.nl De site voor alle natuurwaarnemingen. Telmee Welke soorten komen voor in Nederland, hoeveel zijn het er en waar zitten ze Ravon - reptielen, amfibieën en vissen: verspreidingsatlassen Zoogdiervereniging: overzicht soorten Floron - planten: verspreidingsatlas Om iets te kunnen zeggen over de aanwezigheid van beschermde planten en dieren in een gebied wordt vaak gewerkt met een Quick scan flora en fauna. In dit onderzoek wordt aan de hand van -- De quickscan flora en fauna, of natuurtoets zoals het ook wel wordt genoemd, is bedoeld om een eerste indruk te verkrijgen van de (potentieel) aanwezige natuurwaarde op een locatie.. Een dergelijk onderzoek bestaat uit een: Deskresearch: op de beschikbare databases en verspreidingsatlassen wordt gekeken of er gegevens bekend zijn van de locatie en de directe omgeving Ja, de data worden gebruikt om de atlashokjes van de NDFF verspreidingsatlassen te vullen. De data zijn anoniem en geaggregeerd. Deze data zijn dan NIET beschikbaar voor alle abonnementhouders die professioneel beheer, beleid, toezicht en handhaving uitvoeren

en is gebruik gemaakt van literatuur zoals verspreidingsatlassen van flora en fauna. • Ten aanzien van trekbewegingen (trek naar slaapplaatsen; seizoenstrek) is gebruik gemaakt van diverse rapporten en de Atlas van trekvogels (LWVT/SOVON 2002). Daarnaast zijn nog enkele gebiedsspecifieke referentie Methodiek. Bij Floron beperkt het floristisch onderzoek zich tot het onderzoek naar de verspreiding van vaatplanten. Mossen, algen, schimmels en andere vallen daar niet onder. Deze worden onderzocht door eigen gespecialiseerde organisaties, zoals de Bryologische en Lichenologische Werkgroep, die mossen en korstmossen inventariseert.Onderzoek wordt verricht naar wilde en verwilderde planten. B.J.H. Koolstra F.G.W.A. Ottburg Alterra-rapport 1279, ISSN 1566-7197 PMR: 750 hectare natuur en recreatie Eerste toets in het kader van de Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawe hierbij is gebruik gemaakt van andere bronnen, als websites en verspreidingsatlassen. Bij deze bureaustudie werd ook de ligging van het plangebied ten opzichte van Natura 2000-gebieden en gebieden die via de provinciale verordening zijn beschermd onder-zocht. Hiervoor werd onder meer informatie van de website van de provincie geraad-pleegd De vraag mag gesteld worden of de verspreidingsatlassen van de Canadese guldenroede niet een te optimistisch beeld tonen misschien doordat Canadese- en Late guldenroede met elkaar zijn verward. De bladnerf van de Late guldenroede is (vrijwel) onbehaard

-Landelijke verspreidingsatlassen;-Regionale verspreidingsatlassen. Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van beschermde gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EL&I. Gekeken is naar de ligging van Natura 2000-gebieden ten opzichte van het plangebied en naar d benaderingen. Ten eerste zijn recente bronnen geraadpleegd (verspreidingsatlassen, overzichtswerken, onderzoeksrapporten en websites) over de aanwezigheid van beschermde gebieden en soorten in en nabij het plangebied. Er is daarbij onder andere gebruik gemaakt van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) Hiervoor worden onder andere digitale verspreidingsatlassen, natuurbeheerplannen van provincies, eventuele eerder uitgevoerde onderzoeken in de nabijheid en overige beleidsstukken geraadpleegd. Veldbezoek. Na de deskresearch wordt er een veldbezoek uitgevoerd vooronderzoek heeft literatuuronderzoek plaatsgevonden (NDFF/verspreidingsatlassen). Het nader onderzoek naar vogels en vleermuizen heeft plaatsgevonden in 2018 en 2019 op basis van het Vleermuisprotocol 2017 en de kennisdocumenten Huismus en Gierzwaluw. Voor het vleermuisonderzoek zijn 4 ochtend-/avondronden uitgevoerd tussen mei en juli 2019 en

FLORON > Onderzoek > Verspreidingsonderzoe

 1. Daarnaast wordt middels verspreidingsatlassen, internet (bv. Natuurloket) en beknopt veldwerk, gezocht naar daadwerkelijk aanwezige soorten. Met dit type onderzoek kan in een kort tijdsbestek een verwachting worden opgesteld van de mogelijk aanwezige beschermde soorten binnen een gebied
 2. verspreidingsatlassen. Voor de ligging van beschermde gebieden is gebruik gemaakt van Synbiosys.alterra.nl en de digitale atlas van provincie Utrecht. Op 11 september 2018 is het plangebied bezocht. Daarbij is gelet op de daadwerkelijke aanwezigheid van beschermde soorten en indirect
 3. Voor de volgende mariene soortgroepen zijn inmiddels verspreidingsatlassen beschikbaar: Wieren. Klein zeegras. Groot zeegras. Sponzen. Neteldieren * Ribkwallen * Weekdieren. Kreeftachtigen. Stekelhuidigen. Manteldieren *) De groepen zijn om praktische redenen bij elkaar genomen in de groep Holtedieren
 4. gplannen, recente waarne
 5. Broedvogels in Limburg: drie verspreidingsatlassen later. Gabriëls Jan en Stevens Jan LIKONA Jaarboek. 2004 Geschreven in 2004. Gepubliceerd in 2004. Bewaren; Stuur door; E-mail een suggestie of opmerking..
 6. 3.1 Natuurloket / verspreidingsatlassen Op basis van de fotostudie bleek het goed mogelijk een verwachting uit te spreken over het al dan niet voorkomen van beschermde soorten. Dit had te maken met de aard en de ligging van het plangebied. In dit gedeelte wordt daarom verder afgezien van een bespreking van verspreidingsgegevens uit atlassen
 7. 4 Rapport 1905-01v1. 29-05-2019 Inleiding 1.1 Aanleiding In opdracht van BAM Wonen heeft By Nature advies een QuickScan Flora en Fauna uitgevoerd va

Quickscanhulp - Nationale Databank Flora en Faun

en provinciale verspreidingsatlassen (vleermuizen, overige zoogdieren, broedvogels, herpetofauna, vissen en dagvlinders), natuurstudies van Natuurbalans uit voorgaande jaren op delen van het leidingtracé en onderzoeken naar grauwe kiekendief en kwartelkoning in Groningen verschillende verspreidingsatlassen. Het betreft hier gegevens van de soortgroepen broedvogels (SOVON, 2002), zoogdieren (VZZ), Twisk & Limpens (2006) en libellen (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002), dagvlinders (Bos et al., 2006), reptielen en amfibieën (www.RAVON.nl), Van Delf verspreidingsatlassen, gegevens van . terrein beherende organisaties en van . plaatselijke en landelijke natuurwerkgroepen etc. De gegevens die . gebruikt worden dienen traceerbaar en . verifieerbaar te zijn en door een . voldoende deskundig persoon verzameld . te zijn (ecologisch deskundige). Afwezigheid van beschermde soorten o

Ecologisch Adviesbureau Mulder kan voor u verzorgen: Quickscans of natuurtoetsen in het kader van de Wet Natuurbescherming. Aan de hand van beschikbare informatie uit verspreidingsatlassen, regionale of nationale databanken, een oriënterend veldbezoek en eventueel aanvullend veldwerk kunnen geplande ingrepen vooraf getoetst worden m.b.t. de Flora- en faunawet ———— Landelijke verspreidingsatlassen; ———— Regionale verspreidingsatlassen. Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van be-schermde gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EL&I. Gekeken is naar de ligging van Natura 2000-gebieden ten opzich

- bestaande bronnen, zoals databanken, verspreidingsatlassen, waarnemingsoverzichten, rap-porten en websites; - verkennend veldbezoek waarbij vooral is gekeken naar kritische en/of beschermde soorten, zowel wat betreft aanwezigheid van als potenties voor deze soorten. 1.4 Opzet van het rappor Natuuronderzoekers presenteren hun (voorlopige) onderzoeksresultaten voor vijf nieuwe verspreidingsatlassen van vogels, zoogdieren, vlinders, zoetwatervissen en amfibieën en reptielen NDFF verspreidingsatlassen, naar o.a. de Plantenatlas (de NDFF is de Nationale Databank Flora en Fauna) 5. Deel 1 - Basiskennis ^ Families Algemene planten die iedere natuurgids tegen zal komen en die goed herkenbaar zijn zijn in deze .pdf opgenomen

Gebiedsinformatie - FloraFaunaChec

 1. − Landelijke verspreidingsatlassen; − Regionale verspreidingsatlassen. Naast de bronnen met soortinformatie, is voor het bepalen van de ligging van be-schermde gebieden gebruik gemaakt van de gebiedendatabase op de website van het Ministerie van EZ. Gekeken is naar de ligging van Natura 2000-gebieden ten opzicht
 2. Verspreidingsatlassen komen uit op hooguit 250.000 chimpansees in totaal, waarvan 100.000 in de Democratische Republiek Congo. We gaan daar heel wat aan toe voegen. In dit grote gebied lijkt.
 3. Met behulp van landelijke verspreidingsatlassen is nagegaan of in het verleden zwaarder beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij het plangebied. Deze atlassen maken veelal gebruik van atlasblok-ken (5 x 5 kilometer). De soortgegevens hebben daarom betrekking op de regio en niet specifiek op het plangebied
 4. g.nl, quickscanhulp). Er wordt regelmatig een otter (Lutra lu-tra) gemeld voor zowel het Naardermeer als de Ankeveense Plassen. Er zijn ook waar-ne
 5. Met behulp van landelijke verspreidingsatlassen is nagegaan of in het verleden zwaar-der beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij het plangebied. Deze atlassen maken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 kilometer). De soortgegevens hebben daarom betrekking op de regio en niet specifiek in het plangebied. Exacte locaties o
 6. twee benaderingen. Ten eerste zijn recente bronnen geraadpleegd (verspreidingsatlassen, overzichtswerken, onderzoeksrapporten en websites) over de aanwezigheid van beschermde gebieden en soorten in en nabij het zoekgebied. Er is daarbij onder andere gebruik gemaakt van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF)
 7. OpdrachtWaterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een asbestcement rioolwaterpersleiding (AC-leiding) op het tracé Lochem - Zutphen te verwijderen. In verband hiermee dient onderzocht te worden welke natuurwaarden op het tracé aanwezig zijn en welk effect het verwijderen van de persleiding hierop heeft. Dit om te voorkomen dat in strijd met de natuurwetgeving gehandeld wordt

Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is het Vlaams onderzoeks- en kenniscentrum voor natuur en het duurzame beheer en gebruik ervan jectgebied. Met behulp van landelijke en regionale verspreidingsatlassen en specifieke internetsi-tes (www.ravon.nl; www.vlindernet.nl; www.libellennet.nl www.Naturalis.nl\EIS) wordt nagegaan of in het verleden zwaarder beschermde soorten zijn aan-getroffen in of nabij het projectgebied. Deze atlassen maken veelal gebruik van atlasblokken (5 Voor het bronnenonderzoek zijn verspreidingsatlassen voor diverse soortgroepen en de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) geraadpleegd. De resultaten van de quickscan zijn gerapporteerd in een beknopte rapportage (Buro Bakker, 2017; zie bijlage 1). 3.2 Nader onderzoe Dit boek laat zien hoe divers het leven van de weekdieren in Flevoland is. Het valt in de categorie 'regionale verspreidingsatlassen': werken die van een afgegrensd gebied met verspreidingskaarten (stippenkaarten) per vierkante kilometer laten zien welke soorten daar zijn aangetroffen*

Atlassen en overzichten m

verspreidingsgegevens van internetmedia en diverse verspreidingsatlassen van relevante soortgroepen en (jaar)verslagen van Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO's) geraadpleegd (zie geraadpleegde bronnen). Oriënterend terreinbezoek Het plangebied is op 14 juni 2016 bezocht. Tijdens het veldbezoek is zoveel mogelij -Landelijke verspreidingsatlassen;-Regionale verspreidingsatlassen. Met behulp van landelijke verspreidingsatlassen is nagegaan of in het verleden zwaarder beschermde soorten zijn aangetroffen in of nabij het plangebied. Deze atlassen maken veelal gebruik van atlasblokken (5 x 5 kilometer). De soortgegevens hebben daarom betrekking op d De huidige ecologische waarden zijn vastgesteld aan de hand van foto's van het plangebied, algemene ecologische kennis en verspreidingsatlassen/gegevens (onder andere www.ravon.nl en www.waarneming.nl) waarin de waarnemingen zijn aangegeven. Het plangebied bestaat uit woonbebouwing, tuinen, groenstroken, plantsoenen en watergangen. Vaatplante het publiceren van verspreidingsatlassen. Daarnaast verzamelt SOVON ook monitoringgegevens: jaarlijkse aantallen van broedvogels in een groot aantal proefvlakken verdeeld over het gehele land. Voor deze bestanden zijn analyses uitgevoerd met de vraag of de toename in de lengte van het hoofd

Pagina, revisie C1 2 van 15 Verantwoording Titel : Verkennend natuuronderzoek Vughtse Hoeve Subtitel : Oriënterend onderzoek in het kader van de wet- en regelgeving voor natuur Projectnummer : 302338 Referentienummer : Revisie : C1 Datum : 10 februari 2015 Auteur(s) : G.R. Meijer MSc E-mail adres : Gijs.meijer@grontmij.nl Gecontroleerd door : ir. J.A. van Vlie AGEL adviseurs D01 Quickscan Flora- en faunawet 20150091 BuroGkracht april 2015 Gemullehoekenweg 121 te Oisterwijk blad 4 3.1 Inleiding Bescherming in het kader van de natuurwet- en regelgeving is op te delen in gebieds- e Als aanvulling op het veldbezoek zijn verspreidingstabellen, verspreidingsatlassen en vrij toegankelijke gegevens van het Natuurloket geraadpleegd voor de kilometerhokken 121-455 (zie bijlage 1). Naar aanleiding van quickscanresultaten kan worden aangegeven of nadere inventarisatie Kleine veldkers is een weinig kieskeurige eenjarige plant van vochtige tot droge, matig tot sterk voedsel- en stikstofrijke, niet zure, open milieus Flora en fauna zijn geïnventariseerd met veldbezoek door een specialist, verspreidingsatlassen en natuurwebsites, zoals waarneming.nl. In het projectgebied zijn geen jaarrond beschermde vogelnesten waargenomen. Door het gebruik van het park door hondenbezitters en kinderen is er veel verstoring aanwezig

Soortzoekers EI

 1. Quick scan natuur Rozenhof, Rozendaal Beeldhouwer Rozendaal BV Datum: 9 januari 2020 Projectnummer: 190196.0
 2. vens (verspreidingsatlassen, www.telmee.nl) en zijn inschattingen gemaakt van het voorko-men van beschermde soorten op basis van terreinkenmerken. 1.3 DE FLORA-EN FAUNAWET Wetsartikelen Door de in april 2002 in werking getreden Flora- en faunawet is de verplichting ontstaan om ruimtelijke plannen aan deze wet te toetsen
 3. gsoverzichten, websites en rapporten zijn in de literatuurlijst opgenomen. Gegevens uit deze bronnen worden bij het bespreken van de verschillende soortengroepen alleen genoemd indien ze een meerwaarde voor het onderzoek hebben

FLORO

Nederlandse Faunistische Mededelingen, verspreidingsatlassen en determinatietabellen, alle media om kennis over soorten en groepen te verspreiden (fig. 1). En natuurlijk de Nieuwsbrief EIS-Nederland als contactmiddel met de onmisbare achterban: de werkgroepcoördinatoren en -leden waar zeer veel van de kennis vandaan komt verspreidingsatlassen, gebruik gemaakt van de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Stap 2. Veldonderzoek Na het bureauonderzoek is een serie veldonderzoeken uitgevoerd. Het onder-zoek was gericht op het maken van een biotoopanalyse en op het vaststellen van een aantal specifieke beschermde soortgroepen: visse verspreidingsatlassen, vaak tot op de exacte locatie te herleiden. Quickscan natuurwetgeving Schaaooi en Informatiecentrum, Haaksbergen 8 5. EFFECTENBEOORDELING EN TOETSING FLORA- EN FAUNAWET 5.1 Flora Voorkomen en functie Er zijn tijdens het veldbezoek geen beschermde.

'vroeger-heden' en het uitbrengen van een of meer verspreidingsatlassen. Hoewel het werk aan fase 1 (oude gegevens bijeenbrengen) nog gestaag doorgaat, is langza-merhand de tweede fase van het project aangebroken; de fase waarin we willen kijken hoe het 'nu' gaat met de soorten Verder is aan de hand van verspreidingsatlassen, andere standaardwerken en op basis van expert judgement nagegaan welke bijzondere planten- en diersoorten er voor kunnen komen op de onder-zoekslocatie. Actuele verspreidingsgegevens van flora en fauna zijn uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) opgevraagd

Ja, de data worden gebruikt om de atlashokjes van de NDFF verspreidingsatlassen te vullen. De data zijn anoniem en geaggregeerd. Deze data zijn dan NIET beschikbaar voor alle abonnementhouders die professioneel beheer, beleid, toezicht en handhaving uitvoeren In Nederland heeft weinig oppervlak natuur een goede kwaliteit, voor 80% voldoet deze niet aan de beleidsdoelstellingen

De kranswierengegevens uit deze databank mogen niet gebruikt voor globale analysen, zoals voor het opmaken van verspreidingsatlassen van provincies of van het Vlaams Gewest, tenzij met uitdrukkelijk akkoord van de initiatiefnemers en inachtneming van de rechten van de gegevensleveranciers reptielen, vogels en zoogdieren. Hiervoor zijn met name verspreidingsatlassen geraadpleegd. Uit de landelijke verspreidingsinformatie (atlassen), welke deels gedateerd zijn, moet blijken of in de omgeving van de locatie in het verleden strikt beschermde soorten zijn aangetroffen. Exacte locaties of datering van de waarnemingen zijn daarbi

2. Verspreidingsatlassen Flora De Atlas van de Flora van Oost-Gelderland geeft, voor het kilometerhok waarbinnen het plangebied zich bevindt (245-442, 245-443,246-442 en 246-443), de aanwezigheid van de volgende licht beschermde plantensoorten weer: zwanenbloem, akkerklokje, grasklokje, bred De dichtheid geeft een (eerste) indicatie van de aanwezige natuurkwaliteit. Daarnaast kan gebruik gemaakt worden van de gegevens uit de NDFF en de verspreidingsatlassen. Ook bij terreinbeheerders is, ondanks dat de gegevens in principe terug te vinden zijn in de NDFF, mogelijk aanvullende informatie beschikbaar Eens in de circa 10 tot 15 jaar verschijnen er nieuwe versies van de verspreidingsatlassen. Naar verwachting zullen we de hotspotskaarten dan niet alleen kunnen gebruiken voor effectvoorspellingen, maar ook voor monitoring van veranderingen in de hotspots. Het succes van deze benadering blijkt uit het feit dat het resultaat, en ook het. Activiteitenplan vleermuizen In het kader van de Wet natuurbescherming en de Verordening Ruimte Projectgebied: Fultonbaan 70 te Nieuwegein Projectnummer: 1858 Rapportnummer: 1858-05 Opsteller: M. Langstraa

Wapenvliegen

onderzoeksgebied. Hierbij is gebruik gemaakt van verspreidingsatlassen, het NDFF en waarneming.nl. VELDWERK Het veldwerk bestond uit onderzoek of er mogelijkheden zijn voor de aanwezigheid van genoemde soorten (bijlage 3 en 4). Het onderzoek heeft op 21 maart 2017 plaatsgevonden Deze gegevens zijn verwerkt in de verspreidingsatlassen voor dagvlinders (Geraedts, 1986; Tax, 1989) en in het boekje Natuur tussen Maas en Merwe (Van Diggelen e.a., 1992) verschillende verspreidingsatlassen en websites. Het betreft hier gegevens van de soortgroepen broedvogels (SOVON, 2002), zoogdieren (Broekhuizen et al., 1992), libellen (Nederlandse Vereniging voor Libellenstudie, 2002), dagvlinders (Bos et al., 2006), reptielen en amfibieën (www.RAVON.nl) en insecten (www.Naturalis.nl\EIS) Review Ingrijpen om natuur te behouden De laatste jaren wordt geprobeerd landbouwgronden terug te brengen tot wat ze oorspronkelijk waren: 'woeste gronden' om met onze voorouders te spreken

Op basis van literatuuronderzoek, verspreidingsatlassen en overige beschikbare gegevens van lokale werkgroepen is nagegaan of er wettelijk beschermde planten- of diersoorten in het plangebied voorko-men. Hierbij is o.a. gebruik gemaakt van de RAVON-site, NDFF gegevens, gegevens van de natuurbe 2/15 Kenmerk R003-1272412JSF-V01-srb-NL Verantwoording Titel Aanvullende ecologische holte inspectie 34 bomen Amsterdam Opdrachtgever Verkeer en Openbare van gemeente Amsterdam Projectleider Anno Drenth Auteur(s) Jos Stofberg Tweede lezer Adrie van Hooff Uitvoering meet- en inspectiewerk Jos Stofberg, Stefan Sand Projectnummer 1272412 Aantal pagina's 1

Video:

BLWG Mossen- en Korstmossenqui

De KNNV Uitgeverij is gespecialiseerd in unieke publicaties over natuur en landschap: toegankelijke veldgidsen, handleidingen voor beheer, verspreidingsatlassen en nog veel meer. Daarnaast maakt de KNNV Uitgeverij kronieken over natuurbescherming, prachtige bladerboeken over natuur-, cultuur- en landschapshistorie, reisgidsen, kinderboeken en natuurlijk het tijdschrift Natura Op basis van verspreidingsatlassen en waarneming.nl zijn aanwijzingen aangetroffen over de aanwezigheid van Habitatrichtlijnsoorten binnen het plangebied, waaronder vleermuizen en de rugstreeppad. Binnen het plangebied zijn ook de Buizerd en Sperwer waargenomen alsmede overig beschermde soorten waargenomen zoals haas, egel en diverse muissoorte gemaakt van verspreidingsatlassen, waarneming.nl en het Ndff (Nationaal databank flora en fauna). Veldwerk Het veldwerk bestond uit het inventariseren van mogelijke verblijfplaatsen voor broedvogels in de quickscan. Het onderzoek heeft op 5 maart 2014 plaats gevonden. 4.3 Vaatplanten WETTELIJK KADER Beschermde soorte

Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data Vrij beschikbare gegevens van het Natuurloket Het veldbezoek betreft geen volledige inventarisatie, maar is erop gericht te controleren in hoeverre soorten daadwerkelijk in het plangebied kunnen voorkomen of in hoeverre de locati geraadpleegd. De geraadpleegde bronnen zijn onder andere: verspreidingsatlassen van de verschillende soortgroepen, eerder in de regio uitgevoerde onderzoeken, in de regio actieve werkgroepen en PGO's, databanken met verspreidingsgegevens (waaronder de NDFF) en het aanwijzingsbesluit Natura 2000-gebieden Zijn verspreidingsatlassen nog nodig in deze tijd van real time informatie? Websites als waarnemingen.be tonen van dag tot dag waar welke soort werd gezien en je kunt zelfs meldingen instellen zodat je meteen op de hoogte wordt gebracht als de door jou geselecteerde soort ergens werd gezien matie uit verspreidingsatlassen en overige literatuur, en aan andere beschikbare onderzoekingen. Die informatie is veelal zeer incompleet (zie verder Bijlage 2/ blz. 35). 3. Op grond van het voorgaande wordt bepaald voor welke soortgroepen nadere veld-inventarisaties gewenst zijn: deze moeten in het daartoe meest effectieve deel va

De veenmosflora is een vervolg op de eerder verschenen flora's en verspreidingsatlassen van 'De Nederlandse Bladmossen'¹ (1989) en 'De Nederlandse Levermossen & Hauwmossen'² (1996). Er bestaat nu voor het eerst in de geschiedenis een compleet overzicht van de hele Nederlandse mosflora. Publication: https://repository.naturalis.nl. Regionale en landelijke verspreidingsatlassen en -data (Zie 00k hootdstuk 5) Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF) Een oriènterend veldbezoek op 17 augustus 2017 door een ter zake kundige ecoloog van Eetdere rapportages voor de realisatie van de RijnIandRoute: ActuatÉsatie TBS en PIP can RLR 2015 (met R006-1222492VJWOa

(verspreidingsatlassen, overzichtswerken, onderzoeksrapporten en websites). Daarnaast is op 11 maart 2011 een oriënterend veldbezoek uitgevoerd, waarbij gezien de tijd van het jaar voornamelijk is gelet op de mogelijkheden voor aanwezigheid van wettelijk beschermde soorten. De hoofdstukken 4 en 5 zij informatie zijn regionale en landelijke verspreidingsatlassen geraadpleegd en is er gebruik gemaakt van de Nationale Databank Flora- en Fauna (NDFF). Hierna is inzichtelijk welke beschermde flora en fauna in de bomen aanwezig kunnen zijn. De mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten is bepaald aan de hand van de volgende gegevens Geraadpleegde databanken, verspreidingsatlassen, waarnemingsoverzichten, websites en rapporten zijn met een eigen nummer in de literatuurlijst opge-nomen. Gegevens uit deze bronnen worden bij het bespreken van de verschil Zoals reeds is aangegeven zijn veel faunagegevens afkomstig uit verspreidingsatlassen van 5 x 5 km; dit betekent dat de soorten in potentie in het plangebied voor kunnen komen. • Zoogdieren. Het plangebied is door zijn ligging en terreintypen alleen geschikt als leefgebied voor. algemene zoogdiersoorten (Bunzing, Veldmuis) verspreidingsatlassen van diverse soorten en de gegevens die door de Provincie Noord-Brabant zijn aangeleverd. Aansluitend is gekeken naar de ligging van relevante natuurterreinen die vallen binnen de Ecologische hoofdstructuur en gebieden die zijn aangewezen binnen de Natuurbeschermingswet 1998 (o.a. Habitat- en Vogelrichtlijngebieden)

verspreidingsatlassen. Deze gegevens betreffen daarnaast voornamelijk algemene vogels zonder vaste rust- en verblijfplaatsen. 4.2 Flora Het plangebied ligt braak en is het pioniersstadium niet ontgroeid. De aanwezigheid van beschermde planten wordt derhalve uitgesloten. Gedurende het verkennend veldonderzoek op vrijdag 28 juni 2018 zij Daarnaast zijn recente bronnen geraadpleegd (verspreidingsatlassen, overzichtswerken, onderzoeksrapporten en websites) over de aanwezigheid van beschermde gebieden en soorten in en nabij de plangebieden. Tevens is op 18 maart 2014 een oriënteren

Eis-Nederland > Soortenbeleid > Habitatrichtlijn > KeversBlaaskopvliegenEis-Nederland > Werkgroepen > Macrofauna

212 Gorteria 30 (2004) Gorteria 30 (2004) 213 Vlier met rode herfstkleur! Ruud van der Meijden (Nationaal Herbarium Nederland / Universiteit Leiden branch, Postbus 9514, 2300 RA Leiden; e-mail: meijden@nhn.leidenuniv.nl verspreidingsatlassen. De gegevens over vleermuizen, amfibieën, reptielen, vissen, vlinders en libellen zijn onder andere uit dergelijke atlassen afkomstig. Voor de gebiedsgerichte bescherming is gekeken naar de aanwezigheid van relevante natuurterreinen in de omgeving. De ligging van Natuurbeschermingswet 1998 gebieden (o.a (www.natuurloket.nl), verspreidingsatlassen van relevante soortgroepen en (jaar)verslagen van Particuliere Gegegevensbeherende Organisaties (PGO's) geraadpleegd (zie literatuurlijst). Indien dit onvoldoende is voor een goede (eerste) beoordeling zijn nadere gegevens van verschillende soortgroepen opgevraagd

 • Openingskoers Kiadis.
 • Baklava kookhoekje van xfaatje.
 • VVL Vacatures.
 • Afhaal lunch Emmen.
 • Mijn verkopers Marktplaats app.
 • Betalen Natuurmonumenten.
 • Groeilamp aveve.
 • Duurzame schoenen merken.
 • Contact bel me niet register.
 • Kan een baby zijn moeder missen.
 • Punch trainingsschema.
 • Beste witte wijn Dirk van de Broek.
 • Eetcafe Groothuis emmen.
 • Turn paddestoel.
 • Godzilla 2021.
 • Auberge ravoux auvers sur oise.
 • Tiffany Haddish partner.
 • Videograaf bruiloft Noord Holland.
 • Trekker ongeluk duitsland.
 • Project 7 beach club.
 • Bakugan Battle Brawlers DS rom.
 • How secure is my password tester.
 • Rebus online.
 • Atoommassa periodiek systeem.
 • MAC Knife Superior.
 • Woonboot huren Den Haag.
 • Welkom thuis uit het ziekenhuis.
 • ICarly episodes.
 • Voormalig Kasteel Heemstede.
 • Horeca Terschelling open.
 • Koninklijk paleis Dubai.
 • IJslam IJsboerke.
 • Camper Zuid Spanje.
 • Gillette Scheergel Vrouwen.
 • Van Avermaet kurk.
 • A.B.E.S. Erembodegem.
 • Vis staat rechtop.
 • Matkop.
 • De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven Outlook 2019.
 • Quotes about pictures and memories.
 • How much data does YouTube use.