Home

Demografische gevolgen

Demografische gevolgen. In de oorlog zijn er vaak veel spanningen. Ook wordt er veel angst ervaren. Dit heeft als gevolg dat er meer plaats wordt gemaakt voor negatieve gevoelens dan voor positieve gevoelens. Dat maakt dat het vaak voorkomt dat liefde minder wordt geuit. Mannen moeten vaak meevechten in de oorlog Demografische ontwikkelingen Bij demografische factoren gaat het om de kenmerken en invloed van ontwikkelingen van de bevolking, zoals aantal inwoners, leeftijd en inkomen. • BEVOLKIN Demografische veranderingen vinden tegenwoordig overal ter wereld plaats, wat negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor bepaalde samenlevingen. Het is echter geen fenomeen dat een bedreiging in zijn geheel vertegenwoordigt, omdat wordt aangenomen dat veranderingen in de leeftijd van de bevolking ook vooruitgang binnen samenlevingen kunnen betekenen. Wat zijn de gevolgen van demografische transitie? Een groeiende of juist krimpende bevolking en een veranderende leeftijdsopbouw van een bevolking heeft veel invloed op een land. Maar wat zijn precies de gevolgen? Gevolgen op demografisch vlak. De beroepsbevolking betaalt, in ieder geval in Nederland, namelijk voor de niet-beroepsbevolking De gevolgen van demografische krimp Sinds de industriële revolutie namen de bevolking, de woningvoorraad en het aantal arbeidsplaatsen alleen maar toe. Die tijd is voorbij. Nederland heeft sinds een aantal jaren te maken met het fenomeen ´krimp´

Demografische gevolgen Iedereen op de vlucht voor de eigen bevolking Encyclo.nl, online sinds 2007, is een zoekmachine voor Nederlandstalige begrippen en definities. De website probeert alle woordenlijsten op het internet, groot en klein, samen te brengen om het zoeken naar woorden makkelijk te maken Demografische Gevolgen. een vluchtelingen kamp (bron 4) Gevolgen voor de bevolking Natuurlijk is het voedseltekort een enorm probleem voor de bevolking. Dat komt doordat Kongo door de oorlog afgesloten wordt van de rest van de wereld. Dat zorgt ervoor dat import in Kongo niet mogelijk is worden aan de demografische ontwikkeling van Zeeland. Deze notitie is geen beleidsnotitie maar een agendavormende notitie: welke ontwikkelingen staat ons te wachten, en welke gevolgen dit heeft voor het bestaande beleid. Deze notitie kan gebruikt worden als basis voor een brede maatschappelijke discussie over dit onderwerp Gevolg..... Door scheve balans zullen mannen meer in de strijd moeten gooien om een vrouw te krijgen. De waarde van de bruidschat (huis, auto, goede baan) gaat nog meer van belang zijn. Jongens krijgen is dus een stuk kostbaarder aan het worden in China. Hebben mannen niks te bieden (dus geen huis) dan heb je een zogenaamd 'naakt' huwelijk

Een bevolking met een groot aandeel ouderen - een vergrijsde bevolking - is vervolgens weer de oorzaak van een hoger aantal sterfgevallen. Uit de leeftijdsopbouw kan de demografische druk worden berekend. De demografische druk geeft een indruk van de mate waarin de 'werkenden' moeten voorzien in het onderhoud van de 'niet-werkenden' In de masterproef wordt nagegaan wat de gevolgen zullen zijn van de toekomstige demografische evolutie voor productiviteitsgroei in de komende decennia. Er wordt geargumenteerd dat het waarschijnlijk is dat de vergrijzing de arbeidsproductiviteit in negatieve zin zal beïnvloeden Demografie omvat de studie van de omvang, de structuur en de spreiding van de bevolking, en hoe de bevolking in tijd verandert door geboorten, sterfgevallen, migratie en veroudering. De demografische analyse kan op de gehele maatschappij of op groepen betrekking hebben die door criteria worden bepaald als onderwijs , nationaliteit , godsdienst en het behoren tot een bepaalde etniciteit

1.1 De gevolgen van krimp 8 1.2 Krimp en beleid: bestrijden of begeleiden 10 1.3 Krimp is onontkoombaar, maar hoe nu verder? 11 2. Borger-Odoorn en de krimp in cijfers 12 2.1 Borger-Odoorn: een gemeente met twee gezichten 13 2.2 Demografische ontwikkelingen 14 2.3 Werk en inkomen 17 2.4 Wonen 17 2.5 Voorzieningen en bereikbaarheid 19 3 De bevolking van Nederland verandert de komende dertig jaar flink. De belangrijkste demografische veranderingen zijn de aanhoudende bevolkingsgroei, de toenemende vergijzing en de groeiende diversiteit. Deze veranderingen hebben fikse gevolgen voor veel maatschappelijke terreinen. Maar hoe ze precies uitwerken is grotendeels onzeker. Tijd voor een inventarisatie van wat we weten en wat nog niet gevolg van demografische ontwikkelingen (vraag 6 van het plan van aanpak). Tot slot wordt in hoofdstuk 5 verantwoording over het uitgevoerde onderzoek afgelegd. 5 van 21 I Verwerken van dernografische ontwikkelingen door instellingen in het Hoger Onderwijs Wetenschap die de ontwikkelingen in de omvang, samenstelling en ruimtelijke verdeling van een bevolking bestudeert. Men kijkt daarbij vooral naar verschijnselen die kunnen leiden tot veranderingen in de bevolkingsontwikkeling. In ruimere zin richt de demografie zich ook op de maatschappelijke oorzaken en gevolgen van deze ontwikkelingen In 2020 bedroeg de totale bevolkingsgroei naar schatting 63 duizend inwoners. Dit was de helft minder dan in 2019. Er kwamen vooral minder immigranten in 2020 en ook zijn er meer mensen overleden. Aan het eind van 2020 telde Nederland bijna 17,5 miljoen inwoners

demografische gevolgen - Aaf Vos en Isa Besseling klas 3

* demografische gevolgen Demografisch gezien hebben de immigratie en de vluchtelingenstromen ertoe geleid dat in Israël nu een grote Joodse meerderheid is demografie (engels: demography) Statistische studie van de kenmerken van menselijke bevolkingen, vooral met betrekking tot grootte en dichtheid, groei, spreiding, migratie en bevolkingsstatistieken en het effect [..

De demografische groei is de som van het natuurlijk saldo en het migratiesaldo. Na 2055 doven de babyboomgeneraties geboren na de Tweede Wereldoorlog volledig uit. Daardoor vermindert het aantal overlijdens gen in leefstijl het zicht op de gevolgen van deze demografische verandering. Doordat de Nederlander meer te besteden kreeg en meer woonruimte voor zich opeiste, viel de daling van de bevolkingsgroei nauwelijks op. Sinds kort neemt in een aantal regio's de bevolkingsomvang echter af en dat heeft in toe

Demografische ontwikkelingen SB

Demografische veranderingen oorzaken, gevolgen en

Gevolgen | Conflict Israël en Palestina

De demografische ontwikkeling van de bevolking vanaf 1996 staat onder invloed van trends . als de individualisering en internationale migratie. Een belangrijk demografisch gevolg hiervan is de toenemende variatie en sterke ontwikkeling van bepaalde typen huishoudens. We zien vooral meer één- en tweepersoonshuishoudens zonder kinderen ontstaan Demografische ontwikkelingen raken alle beleidsterreinen De afnemende groei en (in veel gemeenten) vervolgens krimp van de bevolking heeft voor vrijwel alle beleidsterreinen grote gevolgen. Juist daarom ook is 'demografie' een centraal thema in het provinciale beleid 3 en een onlosmakelijk onderdeel van de 'Brabantse agenda' Arbeidsmarkttrends en gevolgen hiervan op het personeelsbeleid Rijk| 2 Inhoud Inleiding 3 1. Negen trends met invloed op de arbeidsmarkt 4 2. Scenario's 10 3. Huidige trends 17 3.1 Demografie 17 3.2 Economie en overheidsfinanciën 24 3.3 Technologische ontwikkelingen en instituties 32 3.4 Arbeidsmarkt 3

Die verhouding zou sterk toenemen tot 2040 en zich nadien stabiliseren op 1 voor 2,6 personen als gevolg van de geleidelijke uitdoving van de babyboomgeneratie. De vergrijzing van de bevolking gaat gepaard met een daling van de gemiddelde huishoudensgrootte in België. Demografische groei van de geweste Wat zijn de economische gevolgen van veranderingen in demografische en sociaal-culturele indicatoren (Van den Bunder & Peters, 2017)? Video's* Titel: Demografisch transitiemodel. *De geselecteerde video's zijn niet door mijzelf gemaakt. Extra. Schaalniveaus, dimensies, domeinen Demorgrafische gevolgen hebben invloed op het hele volk. Een voorbeeld van zo'n gevolg is de genocide in de jaren'20 op de Armeniërs. Een genocide is het proberen van vernietigen van een volk, zie afbeelding 4. Ook een demografisch gevolg is dat er een bepaalde leeftijdsgroep in het land wegvalt, omdat zij zijn gestorven in de strijd Naast het demografisch dividend zullen ook de hoge bevolkingsgroei, massale verstedelijking en significantie van kennis en geldovermakingen van migranten er hoogstwaarschijnlijk toe leiden dat Afrika als geheel 's werelds aantrekkelijkste economische groeiregio wordt in de tweede helft van de 21e eeuw - en sommige Afrikaanse landen al veel eerder Demografische krimp 9 Ruimtelijke gevolgen 92 Reacties beleid 95 Agenda 96 Bijlage Lijst van geïnterviewde personen 99 Literatuur 20 Over de auteurs 2 3 Kennisassen en kenniscorridors. Over de structurerende werking van infrastructuur in de kenniseconomie Raspe et al. (2005

Demografisch Transitiemodel: Kenmerken, Oorzaken en

De mogelijke demografische gevolgen van AIDS in ontwikkelingslanden zijn bestudeerd door Anderson en zijn groep.8 Zij concluderen dat de ziekte de komende tientallen jaren een duidelijke invloed zal hebben op de bevolkingsgrootte in die landen waar een snelle verspreiding plaatsvindt in de algemene bevolking Demografische gevolgen migratie dwingen tot keuzes. Politiek. 8 januari 2020 Leestijd 2 minuten Vicepremier Hugo de Jonge (CDA) heeft een boodschap. Op de.

De gevolgen van demografische krimp - BugelHajem

Deze demografische krimp blijft niet beperkt tot de regio's die nu al met demografische krimp kampen - gemeenten in Parkstad Limburg, de Eemsdelta Het PBL volgt de demografische ontwikkelingen en bestudeert de ruimtelijke gevolgen ervan, evenals het krimpbeleid dat door verschillende overheden wordt gevoerd. Snel kennis opdoen Gevolgen van de pest Demografische en economische gevolgen Hoewel sommige steden en dorpen gespaard bleven, waren de gevolgen in het algemeen catastrofaal. Zelfs in licht aangedane streken lagen sterftecijfers tussen de 15 en 20 procent. In de zwaarst getroffen gebieden bezweek meer dan de helft van de bevolking

Video: De demografische gevolgen - De Gevolgen van het conflict

Het conflict - De Gevolgen van het conflict in Colombia

Demografisch - 3 definities - Encycl

 1. Demografische gevolgen migratie dwingen tot keuzes . Vicepremier Hugo de Jonge (CDA) heeft een boodschap. Op de vierkante kilometer van het Binnenhof wordt te weinig naar de verre toekomst gekeken. Zijn belangrijkste zorg is dat de gevolgen van migratie en de daarmee samenhangende demografische ontwikkeling onvoldoende onder ogen worden gezien
 2. Het conflict heeft niet alleen gevolgen voor het milieu, maar ook voor de sociale en economische gevolgen. Zo verslechteren de banden met de Westerse wereld steeds meer. De inwoners van Somalië beschuldigen de Westerse zeemacht voor de kust van Somalië van intimidaties en pesterijen, ze beweren zelfs dat ze de visnetten onklaar maken en de inwoners overvallen
 3. Demografische factoren is een van de onderdelen uit de destep anayle. Destep is een analyse waarbij alle externe factoren in kaart worden gebracht, waaronder de demografische factoren. De analyse wordt vaak gebruik voor marktonderzoek, het is immers belangrijk om te weten wat er speelt in de omgeving van een organisatie waar je geen invloed op hebt
 4. De gevolgen van de Tweede Wereldoorlog zijn het onderwerp van dit deel 3. Twee tegengestelde maatschappijsystemen stonden tegenover elkaar, de Sovjet-Unie (communistisch) en de Verenigde Staten (kapitalistisch). Directe gevolgen Tweede Wereldoorlog. Onvoorwaardelijke overgave Duitsland

Demografie is dus de beschrijving van de volkeren die diverse plaatsen op aarde bewonen. En wel op het gebied van dingen die je kunt meten zoals aantal, verdeleng over geslacht, leeftijd, bevolkingsopbouw, etniciteit etcetera. Het is het stukje aardrijkskunde dat gaat over de mensen die ergens wonen Gevolgen van dementie. Kernsymptoom is cognitieve achteruitgang. Cognitieve achteruitgang is het belangrijkste symptoom van dementie. De volgende stoornissen komen voor: Geheugenstoornis: een verminderd vermogen om nieuwe informatie aan te leren of eerder geleerde informatie te herinneren Waarom gaan jongeren roken? Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen die kunnen verklaren waarom jongeren beginnen met roken. Houd hierbij rekening met het feit dat jongeren niet om één enkele reden beginnen met roken, maar dat het dikwijls een kluwen is van redenen In dit artikel gaan we dieper in op de vijf belangrijke demografische trends voor het Nederland van morgen: 1. Bevolkingsgroei zet door. De bevolking neemt in het jaar 2030 met ongeveer 87.000 personen toe tot 18,5 miljoen. De hoge bevolkingsgroei in dit scenario is te wijten aan verschillende oorzaken Het Routepad! Plan van aanpak voor de gevolgen van de demografische veranderingen in Zeeland Het Routepad! Plan voor de gevolgen van de demografische gevolgen van de demografische

Demografie Relevante trends & ontwikkelingen GROEN EN GRIJS: minder jongeren en meer senioren De Nederlandse bevolking verandert van samenstelling, het aantal ouderen neemt sterk toe en het aantal jongeren daalt. Hierdoor stijgt de gemiddelde leeftijd van de bevolking en neemt de demografische druk toe (wat betekent dat het aanta Demografische gevolgen . Volgens de prognoses zal Zuid-Afrika in 2015 ongeveer 49,4 miljoen . inwoners tellen. Zonder AIDS zouden dit er naar schatting 60,9 . miljoen zijn geweest (zie figuur 3) 3 Demografische ontwikkelingen leiden tot volumeveranderingen die gevolgen hebben voor congestie en reistijden. Met dergelijke effecten op vraag en congestie is in de berekeningen rekening gehouden (de uitkomst van de berekeningen met het LMS is een 'nieuw' evenwicht waarin voor de diverse effecten is gecorrigeerd)

Grondlegger bevolkingsleer: Massa immigratie verwoest

Demografische gevolgen - Congoconflic

Gevolgen van toerisme Een gevolg is dat het binnenland bloot komt te staan aan de invasie van toeristen, hierdoor is er meer vervuiling van hun steden en dorpjes en inde natuur op IJsland. Nationale toeristische bedrijven hopen de 'kwaliteitstoerist' te trekken, die rijker is en meer 'beschaafd' Cijfers over vergrijzing en toenemende zorgvraag, grijze druk, nieuwe ouderen en ouderen hebben ook meer ziekten

Wateroorlog in het stroomgebied van de Nijl? | Geografie

De laatste oorlog had erg veel gevolgen op Afghanistan en de Afghanen. De voornaamste gevolgen voor Afghanistan zijn: burgerslachtoffers, verwoeste infrastructuur en vluchtelingen. Door de Amerikaanse aanvallen op Afghanistan zijn veel onschuldige burgers gestorven. Dit heeft als gevolg op de economie dat er te weinig arbeiders zijn Oekraïne aan de rand van demografische implosie. 03 maart 2017. De Oekraïense bevolking krimpt fors. In 2050 heeft het land 22 procent minder inwoners als de actuele trends zich voortzetten. Oekraïne heeft op dit moment bijna 43 miljoen inwoners In Afrika zijn ten zuiden van de Sahara ten minste 5 miljoen volwassenen besmet met het humane immunodeficiëntievirus (HIV). In veel steden in Centraal- en Oost-Afrika is 20 van de jong-volwassen bevolking geïnfecteerd, in sommige steden wellicht tot 40. In de jaren negentig zullen er wereldwijd 3 miljoen vrouwen en kinderen met AIDS bij komen, merendeels in Afrika Betreft Kabinetsreactie EU-verslag gevolgen demografische veranderingen Pagina 1 van 6 Bij brief van 9 september 2020 verzocht uw Kamer mij om een kabinetsreactie op het verslag van de Europese Commissie over de gevolgen van demografische veranderingen (COM (2020) 241). Bij deze voldoe ik aan dit verzoek

Wanneer we kijken naar de gevolgen van deze demografische verschillen in het aantal doden en ontheemden, dan is het opvallend dat het conflict in Syrië veel heftiger is. Het dodental is niet bekend, maar word boven de 300.000 geschat. Uitgaande van dit laatste aantal vallen er dus elke maand gemiddeld 5.555 doden Groeidocument krimp Demografische ontwikkelingen in Groningen en de gevolgen Bureau PAU / Bureau Louter Uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen Auteurs: Pim van Eikeren Roos Galjaard Mariek Verder worden de gevolgen aandachtig behandeld. Zowel de sociale, politieke en fysische als de economische en demografische gevolgen komen voorbij. Deze aspecten vormen dan ook de deelvragen. Wij hopen dat we u een goed beeld van het conflict kunnen geven. Want. Gevolgen voor het bedrijfsleven. Onzekerheid bij ondernemers volgt op die bij consumenten. Investeringen in de regio lopen het risico te sneuvelen of in de vroeg stadium weg te kwijnen

cetera, et cetera. Belangrijke gevolgen van krimp voor de gemeenten Coevorden en Emmen zijn hierdoor een gespannen arbeidsmarkt, minder voorzieningen en veranderende woningbehoeften (Oevering, 2011). Naast demografische krimp, veranderen namelijk ook de bevolkingsopbouw en huishoudens-samenstelling sterk in de komende twintigjaar Dit is het vijfde jaar van de oorlog in Syrië. De gevolgen voor de burgers zijn enorm. Meer dan 250.000 mensen zijn omgekomen. Sommige bronnen spreken zelfs van 400.000 doden Verder heeft het niet alleen politieke en culturele gevolgen maar ook demografische gevolgen. Zo zijn er in Zuidoost Turkije ook veel mensen die te maken hebben gehad met de gewelddadigheden tussen het Turkse leger en de PKK. Als laatste heeft dit conflict ook zeker een grote invloed op de sociale cohesie in de samenleving In 2005 was dit één op de vier. In de komende paar jaar verlaten de babyboomers de arbeidsmarkt. De krapte op de arbeidsmarkt zal naar verwachting terugkeren. Tegelijkertijd heeft deze demografische verandering impact op de koopkracht en het koopgedrag. Dat heeft gevolgen voor de vervoerde volumes Welke gevolgen kende de oorlog voor de Amerikaanse samenleving? Een getraumatiseerde natie Amerika was geschokt door de oorlog in Vietnam. Het rijkste land ter wereld met de sterkste defensiemacht had voor het eerst in de geschiedenis een oorlog verloren. In de Tweede Wereldoorlog hadden de Amerikanen het imago van een bevrijder verkregen

De gevolgen van de demografische ontwikkeling van Zeelan

Demografische ontwikkelingen. Bij demografische factoren gaat het om de kenmerken en invloed van ontwikkelingen van de bevolking, zoals aantal inwoners, leeftijd en inkomen. maar na 2020 volgt een daling als gevolg van de bevolkingsontwikkeling (OCW) Demografische ontwikkelingen tot 2020. De demografische ontwikkelingen tot 2020 zijn beter te voorspellen dan de economische ontwikkelingen, die zeker de laatste tijd een erg volatiel karakter hebben. De demografische ontwikkelingen hebben impact op het accountantskantoor omdat deze van invloed zijn op medewerkers en klanten. 1 De demografische ontwikkelingen die gaande zijn zullen zich de komende jaren naar verwachting doorzetten. Het gevolg: de Groningse bevolking ontgroent en vergrijst. Waar wonen ze? Als gevolg van de vergrijzing woont er een steeds lager aandeel jeugd en een steeds hoger aandeel ouderen in de provincie De demografische veranderingen zetten onverkort door. Het aantal jonge inwoners zal verhoudingsgewijs afnemen, terwijl het aantal oudere inwoners in verhouding toeneemt. Als gevolg van de vergrijzing en ontgroening zal de beschikbare beroepsbevolking aanmerkelijk inkrimpen Demografische evoluties: wat, wanneer en vooral waar? Ingrid Schockaert, Edwin Pelfrene, Edith Lodewijckx Statistiek Vlaanderen •De bevolking in Vlaanderen groeit, maar vergrijst nog sneller. Maar gebeurt dit overal evenveel in Vlaanderen? •Hoe zit dat nu eigenlijk in de steden en dorpen met d

Feiten en cijfers over demografie china - Langs de oevers

Demografische en sociaal-economische gevolgen van kinderarbeid. SAMENVATTING. Participatie van kinderarbeid is in strijd met de rechten van het kind en vormt een bedreiging voor de holistische ontwikkeling van kinderen, de gezinnen, de staat en de natie als geheel Hoezo desastreuze gevolgen? Dit kaartje doet voorkomen het nog maar een kwestie van tijd is eer we allemaal Turks spreken hier. Nu de realiteit. 2.2 % van de Nederlandse bevolking is van Turkse afkomst. dus al klopt dat demografische-broddel scenario dan blijft de vraag: Hoe Turks zijn de kleinkinderen van 3e generatie Turken straks nog wat zijn de demografische gevolgen van koreaoorlog - Gratis Adviseurs - Online vraag & antwoord. voor aardrijkskunde moet ik een presentatie maken over de Korea oorlog. daarin moet ik ook de gevolgen van de oorlog noemen De jonge ouders van toen bereiken nu hun vijftiger jaren, en hun opgroeiende kinderen verruilen langzaamaan de basisschool voor het middelbaar onderwijs. Deze homogene demografische injectie 'golft' nog jaren door in de bevolkingsopbouw met als gevolg dat Haarlemmermeer gaat ontgroenen én vergrijzen (2035)

Demografische informatie - CB

'Er staat Roemenië hoe dan ook een demografische ramp te wachten. Die is niet meer te voorkomen. Maar je kunt nog wel proberen de gevolgen ervan te verzachten. Helaas, anticiperen met beleid is niet iets waarin Roemeense politici uitblinken Hoofdstuk 3: Demografische ontwikkelingen De komende decennia zal de samenstelling van de bevolking ingrijpend veranderen. Het aantal 65-plussers neemt toe tot bijna een kwart van de totale bevolking (vergrijzing). Dit heeft gevolgen voor de verhouding tussen de potentiële arbeidskrachten en de AOW'ers (grijze druk) In een debat met vicevoorzitter van de Europese Commissie Dubravka Šuica, belast met democratie en demografie, hebben Europese lokale en regionale leiders er bij de EU-instellingen op aangedrongen om in nauwe samenwerking met de lokale overheden de territoriale en sociaal-economische gevolgen van demografische veranderingen aan te pakken. Nu de bevolking in meer dan 40 % van alle EU-regio's. Demografie. Verschillende demografische trends hebben gevolgen voor de retailsector en voor de vraag naar producten en diensten. Het gaat vooral om: vergrijzing (per saldo negatief voor de retailsector) urbanisatie (verschuiving van consumenten en daarmee van winkels/winkelgebieden; de groei van eenpersoonshuishoudens (ander consumptiepatroon

Demografische factoren bepalen in grote mate op welke markt organisaties zich richten en welke goederen en diensten ze aanbieden. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zal de bevolkingsomvang in Nederland van 16.9 miljoen in 2015 toenemen tot 18.1 miljoen in het jaar 2060 Demografische crisis Door de vergrijzing verkeert China in een demografische crisis, volgens waarnemers. De werkzame bevolking (16 tot 59 jaar) is in 2017 met 5,5 miljoen afgenomen, een daling voor het zesde jaar op rij. De populatie ouderen daarentegen groeit gestaag. In 2050 zal die 35 procent van de bevolking omvatten, tegenover 17,5 procent nu Ook wordt gewezen op het verband tussen demografische structuren en de gevolgen van de crisis en de mogelijkheden tot herstel. Dubravka Šuica , vicevoorzitter voor democratie en demografie, zei hierover: De crisis heeft veel kwetsbare punten aan het licht gebracht; sommige daarvan houden verband met de ingrijpende demografische veranderingen die onze samenlevingen en gemeenschappen in heel. 1 Groeidocument krimp Demografische ontwikkelingen in Groningen en de gevolgen Bureau PAU / Bureau Louter Uitgevoerd in opdracht van de provincie Groningen Auteurs: Pim van Eikeren Roos Galjaard Marieke Harkink Eelco Last Peter Louter Februari 201 Sociale gevolgen 9/11 De terroristische aanslagen op de Twin Towers zijn niemand ontgaan. Honderdduizend Amerikanen hebben de aanslagen zien gebeuren, in het echt of op tv. Velen verloren een familielid, vriend, collega of kennis. Hier hebben veel mensen nog steeds moeite mee

Demografische Evolutie en de Gevolgen voor de

 1. Het gevolg was dat boeren eisen konden gaan stellen aan de heren voor wie ze werkten: hoger loon, meer vrije dagen, een groter stuk eigen grond enz., enz., enz. Eigenlijk kun je zeggen dat de Zwarte Dood een einde heeft gemaakt aan het feodale stelsel, of toch in ieder geval het feodale stelsel zoals dat tot het midden van de 14e eeuw bestond
 2. Als gevolg van de demografische ontwikkelingen stijgt de gemiddelde leeftijd van de bevolking van heel Nederland. Sinds 1985 is deze met vijf jaar toegenomen van 35,6 tot 40,6 in 2013. In de topkrimpgebieden bedraagt de toename 7,3 jaar. De gemiddelde leeftijd is in deze gebieden nu 44,2
 3. Ook op het vlak van demografie lijken de gevolgen merkbaar. We zullen dit trachten aan te tonen door om te beginnen het concept globalisering af te bakenen, uiteraard nadat we eerst een algemene inleiding op het thema hebben gegeven
 4. Demografie (Grieks: δῆμος volk, γράφω beschrijven; bevolkingsbeschrijving) of bevolkingsleer is de wetenschap die de kwantitatieve aspecten van de bevolking bestudeert, uitgevoerd door een demograaf die studie verricht naar de samenstelling van de bevolking naar bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, nationaliteit, etniciteit en beroep.Een dergelijke studie raakt sociale wetenschappen als.
 5. Uitleg van de DESTEP analyse (externe analyse) De destep, destiep, destemp of pest analyse zijn bijna hetzelfde. Ze hebben hetzelfde doel, het is bedoeld om een beeld te geven van externe invloeden, ook wel externe analyse genoemd
 6. Gevolgen corona voor horeca en recreatie lang voelbaar. Een sector die jaar op jaar groeide is abrupt tot stilstand gekomen. Restaurants, cafés, dagrecreatiebedrijven en fitnessbedrijven zijn verplicht gesloten. Ook vakantieparken en hotels zijn veelal gesloten door noodverordeningen of een te lage bezettingsgraad

gevolgen coronacrisis. Vier scenario's schetsen de . economische impact van het coronavirus in 2020 en 2021. In alle scenario's is sprake van een recessie, het bbp krimpt in . 2020 met 1,2% tot 7,7%. In het lichtste scenario zet het . herstel in het derde kwartaal 2020 in, in het zwaarste blijft herstel tot ver in 2021 uit. De. Description. Artikel ' Demografische gevolgen migratie dwingen tot keuzes' in NRC Handelsblad d.d. 8 januari 2020, verwijzend naar onderzoek 'Verkenning Bevolking 2050' door NIDI, CBS, RIVM, PBL, SCP, CPB, PBL 4 dingen waar je op moet letten vóórdat je extra aflost op de hypotheek, inclusief de fiscale gevolgen Lorraine Marlisa. 09:35, 18 dec 2020. 09:35. Belangrijkste gevolgen van de Algerijnse Onafhankelijkheidsoorlog (1962 tot heden) Direct na de Algerijnse onafhankelijkheid kwam een massale uitstroom op gang. Ongeveer 900.000 Franse Algerijnen vluchtten naar Frankrijk, uit angst voor wraak door het FLN

=basisprocessen o +nog wat relaties Soorten Demografische benaderingen: Cijfers (kwanti) o Formele demografie: Geboortes - sterftes (+immigratie -emigratie) (migratiesaldo) Mortaliteit, vruchtbaarheid en migratie o Vervolgens: Verklarende demografie o Toegepaste demografie Gevolgen van demografische ontwikkelingen Vruchtbaarheid: te weinig leerkrachten Demografie is onstaan uit de cijfers. Bovendien is politieke steun voor reproductieve gezondheidsdiensten, als gevolg van demografische zorgen, nogal gering. Die künftigen Herausforderungen für unsere Kohäsionspolitik - Globalisierung, demographischer Wandel, Klimawandel und Energieversorgung - stehen in einer sehr komplexen Wechselwirkung zueinander Home » Gevolgen » Gevolgen economie Mali. Wat zijn de gevolgen voor de economie van Mali? Er was al niet zo heel veel toerisme in Mali, maar door het conflict is er nog minder toerisme. Dat is dus al slecht voor de economie. Verder is de handel afgenomen, doordat de regering zijn zaken niet op orde heeft Oorzaken en gevolgen 1. Wat is het probleem? Het conflict speelt zich af in Israël/Palestina. Engeland maakte van dit gebied een immigratie plek voor Joodse mensen. De moslims waren niet blij met de komst van de Joden, omdat ze bang waren dat ze te overheersend zouden worden. Ze kwamen in opstand en de Engelsen beperkte de immigratie

Demografie - Wikipedi

Demografische ontwikkeling in Noord-Holland provincie Noord-Holland| 7 1.1 Demografische ontwikkeling, bevolkingsgroei, ontgroening, vergrijzing en verstedelijking. De belangstelling voor de demografische ontwikkeling is recent sterk toegenomen. Dit komt vooral omdat er grote veranderingen zijn ten opzichte van het verleden. We waren gewend dat. In deze longread wordt nader ingegaan op de demografische ontwikkelingen, de gevolgen voor de sector zorg en WJK en de rol die technologische innovaties hierbij kunnen spelen. Aantal inwoners neemt toe: maar regionale verschillen. De Nederlandse bevolking zal tussen 2018-2040 met 5,3% groeien (913.000 inwoners) De gevolgen voor de arbeidsmarkt worden steeds duidelijker. De vergrijzing leidt tot een grote vervangingsvraag van arbeidskrachten, ondanks het feit dat mensen later met pensioen gaan. De demografische kenmerken van de regio zijn ook terug te zien in het werknemersbestand Gevolgen val Assad De eventuele val van het Assad regime zal vrijwel zeker niet leiden tot het scenario zoals zich dat in Egypte voltrekt. Het leger wordt daar door vrijwel iedereen gerespecteerd en is daardoor in staat om de overgang naar een ander regime geordend te laten plaatsvinden

De demografische toekomst van Nederland: wat weten we, en

gevolgen hebben voor de interne migratie en de vruchtbaarheid (vanaf 2021 voor die laatste). Bij gebrek aan objectieve gegevens werden die componenten niet gewijzigd. Het rapport beschrijft eerst het kader van deze uitzonderlijke herziening van de demografische vooruitzichten, het belang en de beperkingen ervan De gevolgen van de pest waren verschrikkelijk.Sommige mensen uit dorpen en steden vertrokken. Door gebrek aan mensen op het land verrotte al het eten. Er was niet genoeg voedsel meer. Hongerige boeren stoken in bij bendes. Ze roofde alles leeg, ze vermoorde mensen, en stichtte brand

Demografie - 17 definities - Encycl

 1. Nepal is dinsdagochtend opnieuw getroffen door een zware aardbeving. De beving met een magnitude van 7,3 is hoogstwaarschijnlijk een gevolg van de aardbeving van zeventien dagen geleden
 2. Hierbij zenden wij u het rapport Ouderen voor ouderen; demografische ontwikkelingen en beleid. Dit rapport, waartoe de raad zelf het initiatief heeft genomen, is inhoudelijk nog in de vierde raadsperiode tot stand gekomen . In Ouderen voor ouderen analyseert de raad een aantal gevolgen op lang
 3. Vertalingen van het uitdrukking ALS GEVOLG VAN DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN van nederlands naar engels en voorbeelden van het gebruik van ALS GEVOLG VAN DEMOGRAFISCHE VERANDERINGEN in een zin met hun vertalingen: Werkgelegenheid: als gevolg van demografische veranderingen wordt onze beroepsbevolking weldra kleiner.
Savills: Mondiale demografische ontwikkelingen blijvenNederlandse bevolking groeit vooral in de Randstad

Profielwerkstuk over Vulkanen en hun gevolgen voor het vak aardrijkskunde. Dit verslag is op 16 februari 2003 gepubliceerd op Scholieren.com en gemaakt door een scholier (5e klas havo

Wat zijn de sociale gevolgen van corona

 1. Gevolgen Conflict Israël en Palestin
 2. Betekenis Demografi
 3. Vanaf 2040 blijft de vergrijzing van de Belgische
 4. De wereldbevolking slinkt en vergrijst nog sneller dan
Sterk merk dankzij communicatie en HR | HR Praktijk

Drugsoorlog in Mexico - EenVandaa

 1. Agrarische revolutie - Wikipedi
 2. Cultuur en de gevolgen van demografische verandering
 3. Demografische prognose ziekten en aandoeningen Totaal
 4. Inwoners in Nederland naar leeftijdsgroep in de periode
 • Designer crossbody tas.
 • De Hoge Veluwe kinderactiviteiten.
 • Macs lift mislukt.
 • Migraine oorzaak.
 • Bladsnijder wesp.
 • M. splenius capitis origo.
 • Fritillaria keizerskroon.
 • Coop app download.
 • Microsoft Office 2019.
 • Collegeblok A4 gelinieerd.
 • Bamboe huisje.
 • Paradox.
 • How to promote your music on Instagram.
 • St diagram.
 • Melkglas tafel.
 • Microsoft Paint app.
 • Openingskoers Kiadis.
 • Astrofotografie beginner.
 • Gestolen kunst opsporen.
 • Zelfklevend schuimrubber band.
 • Dromen over mensenvlees eten.
 • Element Shop.
 • Hoe train je een kat.
 • Vacaturetekst schrijven.
 • Douchebak 120x90 grijs.
 • Lost Woods botw.
 • James blunt helicopter.
 • Waterpomp stopt steeds.
 • Waterpomp stopt steeds.
 • Politie logo tekenen.
 • Communicatie observatielijst.
 • Functie harde oogvlies.
 • Spider Man: Far From Home.
 • Herdenkings Poppy kopen.
 • Kam Yin Amsterdam menukaart.
 • Stedin meterstanden doorgeven.
 • Krijtverf meubels Karwei.
 • David Henrie.
 • Menstruatie na verwijderen implanon.
 • Tanger supermarkt Rotterdam.
 • Windows 8 download gratis Nederlands.