Home

Procedure stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige vergunning Belgium

Een stedenbouwkundige vergunning is een vergunning die u de toestemming geeft om bepaalde bouwwerkzaamheden uit te voeren. Als u plannen heeft om een woning te bouwen, te renoveren of uit te breiden, is het dus heel belangrijk dat u daar eerst een stedenbouwkundige vergunning voor aanvraagt Voor u een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (attest) indient, moet u zich goed inlichten over de stedenbouwkundige regelgeving en over de regels en procedures die van toepassing zijn op uw project Procedure stedenbouwkundige vergunning. Volgens de algemene regel moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen voor het bouwen, afbreken, herbouwen en verbouwen (zowel binnen als buiten het gebouw) van een constructie. Hoe pak je het aan: je informeert je grondig voordat je je project begint. je maakt een plan, al dan niet in samenwerking met.

Na een aantal voorontwerpen van je woning, volgt uiteindelijk het definitief ontwerp. Op basis daarvan, stelt de architect een dossier samen om zo toestemming te krijgen van de gemeente om het huis te bouwen. Dit heet de bouwaanvraag of aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. Het definitief ontwerp bekomen Er zijn heel wat regels waar je Nieuwe procedure: van toepassing op aanvragen van stedenbouwkundige vergunningen/attesten ingediend na 1 september 2019 2.1. Administratief beroep ingediend door de aanvrager/houder van de vergunning

Presentatie omgevingsvergunning 2013

Regels en procedures - stedenbouwkundige vergunning of

 1. Zo vergde de bouw van een serre een stedenbouwkundige vergunning en een milieuvergunning. Maar dankzij de omgevingsvergunning wordt dit nu beschouwd als een gemengd project: de omgevingsvergunning overkoepelt dus de oude vergunningen in één procedure, in één nieuwe vergunning. Wat hetzelfde blijft: soms heb je géén vergunning nodig
 2. Op deze pagina vindt u informatie over de procedure tot het verlenen van een vergunning. Het gaat om een omgevingsvergunning op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De pagina's geven de informatie op twee manieren weer
 3. gen
 4. Een stedenbouwkundige vergunning wordt aangevraagd en verleend door het college van burgemeester en schepenen van de plaats waar het onroerend goed gelegen is. Wanneer de vergunning wordt geweigerd, voorwaarden oplegt of stilzwijgend wordt geweigerd, kan de aanvrager beroep instellen bij de deputatie
 5. stedenbouwkundige vergunning. De deputatie ontvangt slecht voor 3,5% van het totaal aantal aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning een beroep tegen die gemeentelijke beslissingen. Die verhouding bleef in de periode 2010-2016 ook vrij stabiel. Er wordt vooral in beroep gegaan tegen beslissingen over aanvragen van woningen of bijgebouwen

Stad Antwerpen. Grote Markt 1. 2000 Antwerpen. BTW BE 0207.500.123 . info@antwerpen.be. 03 22 11 333 > elke werkdag van 9 tot 17 uu Het indienen van een bouwaanvraag gebeurt steeds bij de Dienst Ruimtelijke Ordening. U doorloopt in negen stappen de procedure tot het krijgen van een stedenbouwkundige vergunning. 1.U vraagt inlichtingen aan het loket 2.U maakt een plan met of zonder medewerking van een architect 3.U kan uw project vooraf bespreken met de bouwdienst 4.U stelt uw. Eén procedure Voortaan is de aanvraag voor een stedenbouwkundige en milieuvergunning gebundeld in 1 enkele procedure: de omgevingsvergunning. Die is definitief in werking getreden op 1 januari 2018. Opgelet, door deze bundeling bent u nu verplicht zowel de stedenbouwkundige als de milieuaspecten samen in 1 keer aan te vragen als die van toepassing zijn op uw bedrijf kundige vergunning vereist. MELDING* Binnen deze categorie zijn er geen mogelijk-heden tot het melden van werken. * Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning en melding gelden enkel als voldaan is aan de voorwaarden van de checklist die u achteraan deze folder terugvindt

Procedure stedenbouwkundige vergunning - Gemeente Kontic

In de VCRO is er geen procedure voorzien voor de opheffing van stedenbouwkundige verordeningen. Wij gaan er in ieder geval van uit dat de integrale opheffing van een stedenbouwkundige verordening principieel mogelijk is. In tegenstelling tot wat het geval is voor RUPs, waar artikel 2.2.5, §3 VCR Dan had je vroeger vaak een milieuvergunning en/of stedenbouwkundige vergunning nodig. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen met een omgevingsvergunning. Opgelet: Voor sommige werken of handelingen heeft de Vlaamse Regering de vergunningsplicht omgezet in een meldingsplicht of is er een vrijstelling van vergunning De gewone procedure. De gewone procedure voor een stedenbouwkundige vergunning bestaat uit vier fasen (Art. 124 van het BWRO). INDIENING VAN DE AANVRAAG; CONTROLE VAN DE VOLLEDIGHEID VAN HET DOSSI ER; ONDERZOEK VAN DE AANVRAAG; BESLISSING; Indiening van de aanvraa Die vergunning is vereist voor: stedenbouwkundige handelingen (ondermeer bouwen, verbouwen, functiewijzigingen, wijzigingen van het aantal woongelegenheden, vellen van bomen, ontbossen, verkavelen,) de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten van klasse 1 of 2. kleinhandelsactiviteiten (winkel uitbaten of uitbreiden of. De omgevingsvergunning vervangt de volgende vergunningen: stedenbouwkundige handelingen (bouwvergunning), exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit (de milieuvergunning), kleinhandelsactiviteiten, verkavelen van gronden (verkavelingsvergunning) en vegetatiewijziging

Omgevingsvergunning Vlaanderen

De stedenbouwkundige vergunningprocedure. De procedure die u moet doorlopen om een vergunning te bemachtigen bestaat uit een aantal stappen: Dossier samenstellen en indienen: Eerst en vooral moet u een volledig dossier samenstellen. Dit dient u in te dienen bij de gemeente of de stad De procedure blijft grotendeels gelijklopend met deze voor de stedenbouwkundige vergunning. Een nieuwigheid is dat er sinds de invoering van het decreet ook een verkavelingsvergunningsplicht is. Niemand mag immers zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor een bewoning kunnen worden.

U koestert bouw-of renovatieplannen en heeft intussen een veelbelovend voorontwerp in handen. Die eerste fase van dromen, creativiteit en overleg wordt gevolgd door een meer technische procedure: het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in Vlaanderen samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Als je vragen hebt over jouw bouwaanvraag volgens de oude procedure, kan je bij ons terecht Stedenbouwkundige vergunningen in Brussel en Wallonië. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest staan de werken waarvoor een vergunning nodig is, opgesomd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO, of COBAT in het Frans). Je moet de stedenbouwkundige vergunning aanvragen en verkrijgen vóór de voltooiing van de werken

Procedure. Een stedenbouwkundige vergunning kunt u op twee manieren aanvragen: U kunt de bouwaanvraag digitaal indienen. U dient een papieren aanvraagformulier bij de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente. Als u samenwerkt met een architect, dan kan die de aanvraag voor u opmaken U moet uw aanvraag richten aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar u de werken zult uitvoeren. U stuurt de aanvraag aangetekend of u dient ze persoonlijk in bij de Dienst Administratie, stedenbouwkundige vergunningen, (Administratief Centrum, lokaal 215, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent) of in het betrokken district. 7.2 Stedenbouwkundige vergunning. Vanaf 1 januari 2018 worden ingediende aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen behandeld volgens de procedure van de omgevingsvergunning. Als je werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat je een stedenbouwkundige vergunning aanvraagt

verkavelingsvergunning, stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning integreert in één vergunning.3 Het doel van deze nieuwe figuur bestond er voornamelijk in meer rechtszekerheid te verschaffen, snellere en vlottere procedures en een betere besluitvorming tot stand te brengen.4 Hiertoe werden een aanta Dan moet je met heel wat aspecten rekening houden. Meestal heb je een vergunning en een architect nodig. Sinds 1 juni zijn er een aantal zaken gewijzigd en spreken we van de omgevingsvergunning of -melding in plaats van een milieuvergunning, stedenbouwkundige vergunning, melding of verkaveling

Hoe verloopt de bouwaanvraag of stedenbouwkundige vergunning

 1. g en de opgelegde voorwaarden blijft slechts 2 jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest. Procedure Hoe vraag ik het attest aan
 2. De stedenbouwkundige vergunning dient aangevraagd te worden bij de gemeente. Om de aanvraag te beoordelen wordt er is sommige gevallen een openbaar onderzoek gevoerd en wordt er soms advies ingewonnen. Indien de gemeente de aanvrager niet beantwoordt binnen de voorziene termijn wordt de vergunning als een 'stilzwijgende weigering' beschouwd
 3. 2 Aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning Bouwen van een tuinhuis VOORBEELDDOSSIER Beste bewoner, De wetgeving inzake ruimtelijke ordening in het algemeen en het indienen van een bouwaanvraag in het bijzonder is vaak niet eenvoudig. Onze dienst ruimtelijke ordening en stedenbouw nam daarom het initiatief om een duidelijk voorbeelddossier te maken dat de aanvrager stap voor stap kan volgen
 4. Deze brochure leert u meer over de procedure bij bouwen en verbouwen met een stedenbouwkundige vergunning. Voor bepaalde kleinere werkzaamheden moet u geen vergunning aanvragen, maar hebt u wel meldingsplicht. Daarover vindt u meer informatie in een aparte folder, 'Bouwen of verbouwen met een melding'

De omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning, de milieuvergunning en de socio-economische vergunning. Dit betekent dat de procedures dezelfde zijn, maar de aanvragen worden inhoudelijk getoetst volgens het Milieuvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het decreet integraal handelsvestigingsbeleid (DIH) Welke stedenbouwkundige voorschriften gelden op het perceel? Volstaat een melding of heb ik een vergunning nodig? Heb ik een architect nodig? Voor andere maak je een afspraak: Maak afspraak bij dienst bouwen. Duur: Ongeveer 30 minuten. Wat kan je verwachten? We schatten in of het ontwerp kans maakt op een stedenbouwkundige vergunning STAP 4: PROCEDURE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING. Je aanvraagdossier volgt deze weg: Is jouw dossier volledig? De gemeente ontvangt je aanvraagdossier en controleert het op volledigheid. Is het onvolledig? Dan ontvang je een brief van onvolledigheidsbewijs waarin staat welke documenten ontbreken. De procedure wordt automatisch stopgezet Heden bestaan er met de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning twee afzonderlijke vergunningen met elk hun eigen finaliteit en procedure. Het komt dan ook vaak voor dat ingeval beide vergunningen vereist zijn voor de realisatie van een voorgenomen project, de verleende vergunningen strijdig en inconsistent blijken te zijn

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in Vlaanderen samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Als u vragen hebt over uw bouwaanvraag volgens de oude procedure, kunt u bij uw gemeente terecht. Opgelet: na aflevering van de vergunning moet u binnen 2 jaar met de werken starten De procedure voor de omgevingsvergunning is uitgetekend in het omgevingsvergunningsdecreet en het uitvoeringsbesluit. Men zocht hierbij zoveel mogelijk aansluiting bij de al bekende procedures voor milieu- en stedenbouwkundige vergunningen. Waar deze van elkaar afweken, werd een keuze gemaakt voor de regels uit de ene of de andere sector

Appartement te koop in Oostende - Appartement D8400-20010

Op 23 februari 2017 werden de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning en de milieuvergunning in Vlaanderen samengevoegd tot de omgevingsvergunning. Als u vragen hebt over uw bouwaanvraag volgens de oude procedure, kunt u bij uw gemeente terecht Er zijn twee vergunningsprocedures voorzien voor het vergunnen van activiteiten: de gewone en vereenvoudigde procedure. Voor beide procedures geldt hetzelfde formulier met addendumbibliotheek. Via deze procedures kunnen zowel stedenbouwkundige handelingen als ingedeelde activiteiten op vlak van milieu vergund worden Procedure voor de aflevering van de stedenbouwkundige vergunning - meer info Bijzondere maatregelen van bekendmaking (openbaar onderzoek - overlegcomité) - meer info Uitvoering van de stedenbouwkundige vergunningen - meer info. nuttige links: Formulier - een kopie krijgen van de laatste geldige vergunning Formulier - wettelijke. Procedure stedenbouwkundige vergunning. Je aanvraagdossier volgt deze weg: 1. onderzoek van het dossier. De stad ontvangt je aanvraagdossier en controleert het op volledigheid. Is het onvolledig? Dan ontvang je een onvolledigheidsbewijs waarin staat welke documenten ontbreken

Welke zijn de mogelijkheden tot beroep? — n

 1. De regering heeft de lijst van de werken die van vergunning zijn vrijgesteld of die een eenvoudigere procedure genieten, vastgelegd in een besluit op 13 november 2008, besluit van geringe omvang. Aarzel niet om met de stedenbouwkundige dienst contact op te nemen om te weten te komen of de werken die u overweegt, vrijstellingen of vereenvoudigde procedures kunnen genieten
 2. U hebt een stedenbouwkundige vergunning nodig voor: 1. Nieuwbouw, verbouwing, wijziging en/of afbraak zonder heropbouw met verplichte tussenkomst van een architect. nieuwbouw of volume-uitbreiding (voorbeelden : tuinhuis bouwen die groter is dan 9m² / bouwen of vervangen veranda / omvormen van een plat dak tot een terras)
 3. Indien je gaat bouwen, herbouwen, verbouwen of afbreken heb je in de meeste gevallen een stedenbouwkundige vergunning nodig. Ook voor kleinere werken zoals het kappen van bomen, het plaatsen van reclame of het wijzigen van het aantal woongelegenheden heb je een stedenbouwkundige vergunning nodig. Sommige werken zijn.
 4. istratief beroep bij de deputatie Jurisdictioneel beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen (legaliteit
 5. Vooral over de regelgeving en procedures rond stedenbouwkundige vergunningen kan u er erg nuttige informatie in vinden. Dit document is grotendeels nog steeds up-to-date maar, zoals hierboven vemeld, zijn er sinds de dialoogdag in 2008 een aantal zaken veranderd
 6. De stedenbouwkundige vergunning wordt best op de toekomstige bouwplaats aangeplakt zodra ze werd afgegeven. Opmerking In bepaalde gevallen is het raadzaam om de werken niet te starten voor het einde van de termijnen die voorzien zijn voor een eventueel beroep bij de Raad van State , zijnde 60 dagen na de bekendmaking van de vergunning aan derden
 7. Voorwaarden. De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag tot omgevingsvergunning (vroeger stedenbouwkundige vergunning of verkavelingsvergunning) niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover

De omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018: hoe verloopt

Met een stedenbouwkundige vergunning krijg je toelating om je pand te (ver)bouwen of een nieuwbouw op te richten, de functie van een pand te wijzigen (vb van handel naar horeca) of een pand in meerdere woonentiteiten op te splitsen. Daarnaast is voor de meeste constructies, zowel aan en bij de gebouwen als in de (voor)tuinzone (vb afsluitingen) een stedenbouwkundige vergunning vereist FAQ - Milieuvergunning en stedenbouwkundige vergunning . bepaalde procedures uit te voeren die tijdelijk waren uitgesteld, zoals een energieaudit of een verkennend bodemonderzoek; niet geconfronteerd te worden met een stilzwijgende weigering van de beslissing indien de termijn voor de aflevering van uw vergunning wordt overschreden De termijn voor derden (bijvoorbeeld de buurman, ) om beroep aan te tekenen tegen de vergunningsbeslissing begint te lopen de dag na deze van de aanplakking. Hoe langer de verkrijger van de stedenbouwkundige vergunning dus wacht om over te gaan tot aanplakking, hoe langer derden in beroep kunnen gaan tegen deze vergunningsbeslissing

Appartement te koop in Oostende - Appartement D8400-19144

Procedure omgevingsvergunning - Kenniscentrum InfoMi

Online aanvragen. Sedert 1 januari 2018 is in alle steden en gemeenten in Vlaanderen de omgevingsvergunning van start gegaan. Deze vergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning (ook de verkavelingsvergunning maakt hier deel van uit) Melding van een stedenbouwkundige handeling of exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten of vrijstelling Voor sommige kleine werken aan of rond je woning heb je geen omgevingsvergunning nodig, maar volstaat het om de werken bij de stad aan te geven met een meldingsdossier Verval vergunning. Een stedenbouwkundige vergunning, afgeleverd na 1 mei 2000, vervalt: Als je binnen twee jaar niet met de verwezenlijking van de vergunning van start bent gegaan. De termijn vangt aan op de dag waarop de vergunning in laatste administratieve aanleg werd verkregen Stedenbouwkundige vergunningen Maak hier Op de website van de Vlaamse overheid omgeving Vlaanderen kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning nodig heeft. Procedure

Hoe verloopt de procedure van verlening van een

Procedure en termijnen. De procedure die uw stedenbouwkundige vergunningsaanvraag doorloopt, van aanvraag tot vergunning, incl. de bijbehorende behandelingstermijnen, is decretaal geregeld in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening - Titel 4 Hoofdstuk 7 1. Vrijstelling / melding. Het veranderen van de functie van uw woning of van een gedeelte ervan is in regel vergunningsplichtig. Zelfs als u geen werken uitvoert, moet u een stedenbouwkundige vergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een ge- bouw te wijzigen. WIJZIGEN VAN DE WOONFUNCTIE - Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen - gewone procedure: € 80,00 Gecombineerde projecten - Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen + ingedeelde inrichting/activiteit klasse 3 - vereenvoudigde procedure: € 36,5 Om zelfstandig vergunningen te mogen afhandelen volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, moet een gemeente voldoen aan vijf voorwaarden. een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar, een conform verklaard plannenregister, een vastgesteld vergunningenregister

Beroep aantekenen tegen een stedenbouwkundige vergunning

 1. stedenbouwkundige vergunning voor Vlaamse architecten Bachelorproef Toegepaste Architectuur van Pauline Adam Externe promotor: Procedure •Voorafgaande advies van de ambtenaar. Beoordeling •Het college van burgemeester en schepenen. 2. Sociale groepswoningen. Situerin
 2. ister. In Vlaanderen kan een omgevingsvergunning zowel door de gemeente, de deputatie als door het Vlaams Gewest worden afgegeven.
 3. Voor een WKK heeft u zowel een milieu- als een stedenbouwkundige vergunning nodig. De te volgen procedure is bij een milieuvergunning afhankelijk van de klasse van het bedrijf. Voor een stedenbouwkundige vergunning wordt de aanvraag ingediend bij de gemeente waar het bedrijf met de WKK gelegen is
 4. stedenbouwkundige vergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een ge-bouw te wijzigen. WIJZIGEN VAN DE WOONFUNCTIE Een gebouw kan (een van) de volgende hoofd-functies bezitten: • wonen, • verblijfsrecreatie (o.a. vakantiehuisje), • dagrecreatie (bijvoorbeeld een sporthal), • landbouw in de ruime zin
 5. Je kan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning (bijlage 1) hier downloaden.. Print het document en volg de tips van de onderstaande video. Voor dit type van aanvraag dienen de kaders VI, IX, XII, XIII doorgaans niet ingevuld te worden
 6. 88 2014_CBS_09695 Aanvraag stedenbouwkundige vergunning met nieuwe wegen en/of grondafstand. Bijzondere procedure - Vaststelling wegentracé. 20141850 - Goedkeuring Motivering Aanleiding en context Aanvragers: Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel De aanvraag omvat: Afbraak IJzerlaanbrug, heraanleg openbaar domein IJzerlaan, nieuwbou
 7. De stedenbouwkundige vergunning - procedure : U hebt uw aanvraagdossier voor een stedenbouwkundige vergunning pas ingediend. Welke stappen zullen er nu volgen? 1. Volledigheid van het dossier In alle gevallen beschikt het bestuur over een termijn van 30 dagen om een ontvangstbewijs aan de aanvrager t

Beroep tegen een gemeentelijke beslissing over een

 1. Reguliere procedure. Uitgebreide procedure. Termijnen. Zowel binnen de omgevingsvergunning als de watervergunning gelden twee termijnen waarbinnen het bevoegd gezag een beslissing moet nemen op de aanvraag: Eenvoudige aanvragen verlopen via de reguliere procedure in maximaal acht weken
 2. g van een perceel en over de mogelijkheid om het te.
 3. g van het gebouw wijzigen, een boom vellen, De vergunning dient vooraf te gaan aan de uitvoering van de handelingen en werken
 4. Procedure. Er zijn twee soorten procedures: De 'vereenvoudigde' procedure Deze procedure neemt 60 dagen in beslag. De 'gewone' procedure - met openbaar onderzoek Deze procedure neemt 105 dagen in beslag (120 dagen in geval een advies van de POVC vereist is). Deze termijnen kunnen in sommige gevallen worden verlengd met 60 dagen

De nieuwe procedures zijn oplossingsgericht: het is mogelijk om voorafgaand een project te bespreken en de aanvraag tijdens de procedure nog te wijzigen en/of onregelmatigheden recht te zetten. Bestaande vergunningen (verkavelingen, stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen) blijven onverminderd van kracht, maar als je ze wilt wijzigen, moet je de nieuwe procedures volgen vergunningen? Bestaande of reeds afgeleverde, nog lopende ver-gunningen blijven gewoon geldig. Ze moeten dus louter door de komst van de omgevingsvergunning niet opnieuw aangevraagd worden. Welke regelgeving? De procedures zijn nieuw. De inhoudelijke wette-lijke bepalingen blijven afzonderlijk geregeld. De stedenbouwkundige bepalingen (voorwaarden Het stedenbouwkundig uittreksel is een momentopname en heeft een louter informatieve waarde. Het document kan niet leiden tot een vrijstelling van de vergunningsaanvraag. Gebruik je deze informatie bij de verkoop van een vastgoed, dan mag het niet ouder zijn dan 1 jaar. Heb je bijkomende vragen, neem dan contact op via vastgoedinfo@wetteren.be Door de integratie van beide vergunningen worden zowel de stedenbouwkundige- als milieuaspecten van een project beoordeeld. De nieuwe regelgeving geldt in principe voor aanvragen vanaf 23 februari 2017. Aanvragen ingediend vóór deze datum volgen in de regel nog steeds de oude procedure, zowel in eerste aanleg als in graad van beroep Een stedenbouwkundig attest is geen stedenbouwkundige vergunning, en de erop vermelde informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft slechts twee jaar geldig te rekenen vanaf de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen

Huis te koop in Kalmthout - Huis D2920-10

Een belanghebbende die het niet eens is met een verleende vergunning aan een particulier of bedrijf kan, afhankelijk van de gevolgde procedure, hiertegen bezwaar of beroep indienen.Als het belangrijk is dat in zo'n geval ook de werkzaamheden met spoed worden gestaakt, kan bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening worden aangevraagd STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag ingediend door onderwerp van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning volgens de bijzondere procedure en vormde eerder het voorwerp van een aanpassing- en verleggingsdossier voor de buurtwegen in het gebied (zie historiek)

Sibelga vraagt een stedenbouwkundige vergunning voor hetruimtelijke ordening Archieven - landskouterPremie vloerisolatie 2020: voorwaarden, bedrag & procedure

Al deze vergunningen, besluiten en ontheffingen worden gebundeld in één vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning wordt in de meeste gevallen door het college van B&W verleend. De Wabo kent twee procedures voor een omgevingsvergunning: een reguliere procedure en een uitgebreide procedure Deze vergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) en de milieuvergunning. Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit. Zowel voor stedenbouwkundige, gewone procedure: de beslissingsperiode duurt tussen de 105 en 120 dagen Dien hier je aanvraag in bij het Omgevingsloket. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen: stedenbouwkundige vergunning; verkavelingsvergunning; milieuvergunning (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten); kleinhandelsvergunning (socio-economische machtiging voor handelsvestigingen); natuurvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen. Ce site utilise Google Analytics. En continuant à naviguer, vous nous autorisez à déposer un cookie à des fins de mesure d'audience.Aanvaarden Meer wete STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING VOLGENS DE BIJZONDERE PROCEDURE De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft de aanvraag ingediend door het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen met als adres Lange Beeldekensstraat 104B te 2060 Antwerpen ontvangen op 13/06/2017

Al deze vergunningen, besluiten en ontheffingen worden gebundeld in één vergunning, de zogenaamde omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning wordt in de meeste gevallen door het college van B&W verleend. De Wabo kent twee procedures voor een omgevingsvergunning: een reguliere procedure en een uitgebreide procedure Deze vergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) en de milieuvergunning. Ook verkavelingsvergunningen maken er deel van uit. Zowel voor stedenbouwkundige, gewone procedure: de beslissingsperiode duurt tussen de 105 en 120 dagen Dien hier je aanvraag in bij het Omgevingsloket. De omgevingsvergunning vervangt en verenigt verschillende vergunningen: stedenbouwkundige vergunning; verkavelingsvergunning; milieuvergunning (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten); kleinhandelsvergunning (socio-economische machtiging voor handelsvestigingen); natuurvergunning voor het wijzigen van kleine landschapselementen. Ce site utilise Google Analytics. En continuant à naviguer, vous nous autorisez à déposer un cookie à des fins de mesure d'audience.Aanvaarden Meer wete STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNING VOLGENS DE BIJZONDERE PROCEDURE De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar heeft de aanvraag ingediend door het Autonoom Gemeentebedrijf voor Vastgoedbeheer en Stadsprojecten Antwerpen met als adres Lange Beeldekensstraat 104B te 2060 Antwerpen ontvangen op 13/06/2017

 • Verdun tannenberg gameplay.
 • Sneeuwbal op stam Intratuin.
 • Donald Trump age.
 • PhysiApp kosten.
 • Gucci sweater dames.
 • MARK Leidsche Rijn.
 • Bieslandsepad Delft.
 • Hij houdt zich bezig.
 • Michael Kors smartwatch laad niet op.
 • Witte of bruine pellets.
 • Chile voetbal.
 • Morella.
 • Khopesh kopen.
 • Google snake game.
 • MLB schedule.
 • Beton stapelblokken lego.
 • Stigma betekenis sociologie.
 • Spandraadsysteem voor klimplanten.
 • Jeans dames.
 • Pinnacle Studio 20 Ultimate.
 • De Vier Hoeven Tienhoven te koop.
 • Preek over vertrouwen op God.
 • 2 componenten garagevloerverf.
 • SUV huren Amerika.
 • Degoe.
 • Gratis tekstverwerker Windows 10.
 • Deurknopjes.
 • SPIT Wespelaar.
 • Geschiedenis Anfield.
 • Steve eisman valerie feigen.
 • Kunstof dakplaten.
 • Pip Pellens relatie Pim.
 • Wat is Passion fruit.
 • Tropical island TUI.
 • IKEA PS 2020.
 • High tea Wijchen Thuis bij Fien.
 • Kosten laminaat leggen IKEA.
 • SIRIS Facebook.
 • Mycoplasma resistentie.
 • Daarbij aanwezig zijn.
 • Glas matteer spray action.