Home

Ongewenste intimiteiten voorbeelden

Het is niet langer een taboe - in tegenstelling tot vroeger - om te praten over ongewenste intimiteiten die plaatsvinden op het werk. Belangrijk is om signalen te herkennen en zo snel mogelijk je baas of personeelsmanager op de hoogte brengen van ongewenste gebeurtenissen Eén op de tien werknemers krijgt te maken met ongewenste intimiteiten. Lang niet in alle gevallen gaat het daarbij om vrouwen. In zowel de Arbowet als het Burgerlijk Wetboek en de Wet gelijke behandeling zijn veel regels opgenomen om ongewenste intimiteiten, ook wel seksuele intimidatie genoemd, tegen te gaan

vragenlijst - X Kwadraat

'Ongewenste intimiteiten' zijn slechts één vorm van ongewenst gedrag. Stalking, pesten (waaronder negeren en uitsluiten), agressie, geweld en discriminatie zijn andere vormen van ongewenst gedrag. Praat erover! In de praktijk blijkt dat het heel moeilijk is om op een goede manier te reageren op ongewenst gedrag van anderen Gewenste vs ongewenste intimiteiten op het werk Mijn tas Oh daar staat ie. Bovenstaand voorbeeld geeft duidelijk weer wat gewenste seksuele intimiteit inhoudt: er zijn twee vrije partijen aanwezig die doelgericht en bewust geestelijk en lichamelijk dichter bij elkaar willen zijn En niet alleen om fysiek contact, maar ook om verbaal en non verbaal gedrag. Denk aan ongewenste aanrakingen, seksueel ontremd gedrag of agressie en geweld maar ook aan verwaarlozing, discriminatie, pesten, vernederen, chantage of sociale isolatie. Grensoverschrijdend gedrag voorbeelden: Verwijten: Je doet het helemaal verkeerd Ongewenst gedrag kan op twee manieren opgepakt worden, namelijk door in gesprek te gaan of door maatregelen te treffen. Voor werknemers en werkgevers hebben we uitgewerkt hoe ze hiermee kunnen omgaan: Stappenplan voor werknemers - omgaan met ongewenst gedrag. Toolbox voor werkgevers - omgaan met ongewenst gedrag. Voorbeelden uit de praktij Voorbeeld gedragsregels ongewenst gedrag Statement van de directie Wij vinden het belangrijk dat al onze medewerkers zich professioneel, respectvol, vriendelijk en beleefd gedragen naar elkaar en naar onze cliënten. Wij vinden ongewenst gedrag niet acceptabel en zullen dit niet tolereren

Ongewenste omgangsvormen volgens de Arbowet. In de Arbowet staan vier soorten ongewenst gedrag omschreven:. Agressie; Pesten; Discriminatie; Seksuele intimidatie; Bij agressie kan er bijvoorbeeld sprake zijn van intimidatie door klanten, collega's of leidinggevenden. Of van lichamelijk geweld. Pestgedrag kan betekenen dat iemand buitengesloten wordt, of genegeerd of getreiterd wordt Ongewenste intimiteiten Dit zijn al die dingen die anderen met je kunnen doen en die je niet prettig vindt. Dat kan van een vieze mop gaan tot ongewenst lichamelijk contact. De ander mag dat niet met je doen. Het nare is dat degene die dat doen vaak bekenden van je zijn. Dat maakt het zo verwarrend In het maartnummer van AS, maandblad voor de activiteitensector, wordt ongewenst intiem gedrag van cliënten met een beperking aan de hersenen besproken en geeft auteur Ronald Geelen tips hoe je omgaat dit gedrag. Je voelt je schuldig, dus je bent schuldig Schuldig voelen zegt niets over schuldig zijn

11 vormen van seksuele intimidatie op het werk - Jobat

Wat kun je doen tegen ongewenste intimiteiten

 1. g van ongewenst gedrag. Binnen ons bedrijf wordt agressie, (seksuele) intimidatie, discri
 2. gen zoals fabrieken en commerciële bedrijven komt ongewenst seksueel gedrag voor, maar ook waar je het niet zo snel zou verwachten zoals een zorginstelling
 3. Ongewenste intimiteiten worden toegeschreven aan mensen die 'verward' zijn of 'kwetsbaar'. Ongewenste symptomen van een ziekte, of psychisch ongewenst gedrag, worden doorgaans met.

Casussen van cliënten met probleemgedrag en dementie. Tekst, beeld en geluid maakt duidelijk wat het probleem is, de oorzaak en hoe het probleem is aangepakt Volgens de Arbowetgeving moet je als werkgever zorgen voor een werkomgeving, die vrij is van agressie, (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten en ander ongewenst gedrag, dat kan leiden tot psychische belasting bij medewerkers. KHN heeft daarom een modelprotocol ongewenst gedrag opgesteld. Aa Ongewenste intimiteiten kunnen ook bij klanten vandaan komen. Wat kun je ertegen doen? Krijg je te maken met seksuele intimidatie? Laat dan duidelijk weten dat je niet lastiggevallen wilt worden. Vind je dit moeilijk? Bespreek de situatie dan met een collega die je vertrouwt of met de vertrouwenspersoon op je werk informatie, werkwijzen, tips én goede voorbeelden over intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis. Intimiteit of seksualiteit Als er gesproken wordt over intimiteit en seksuali-teit bij ouderen, ligt de focus meestal op seksuele aspecten. Maar vormen van intimiteit zoals hand-in-hand zitten, een knuffel, een arm om je heen Neem kennis van de definitie van 'ongewenste intimiteiten'. Controleer de uitspraak, synoniemen en grammatica. Bekijk de voorbeelden van gebruik 'ongewenste intimiteiten' in het grote Nederlands corpus

Ongewenste intimiteiten / ongewenst gedrag Bijzondere

Maak werknemers duidelijk dat ongewenst gedrag niet wordt getolereerd en dat er sancties op staan, zoals schorsing of ontslag. Spreek mensen altijd aan op ongewenst gedrag. Geef zelf het goede voorbeeld. Zo voorkom je dat werknemers negatief gedrag van jou of andere leidinggevenden kopiëren of nog een stapje verdergaan daarin Intimiteit en seksualiteit horen zijn onlosmakelijk verbonden met eigen regie en het voortzetten van het leven thuis. Karlijn de Blécourt: 'Mensen in het verpleeghuis moeten vorm kunnen geven aan hun intieme behoeftes. Of dat nou met een partner is of alleen. Het zou zo mooi zijn als we dat voor elkaar kunnen krijgen in dit project

Gewenste vs ongewenste intimiteiten op het werk Mens en

Intimiteit Intimiteit is een vorm van verbondenheid tussen twee of meer personen. Deze verbondenheid kan lichamelijk, emotioneel of spiritueel zijn. ==Fysiek== Bij lichamelijke intimiteit wordt in de eerste plaats gedacht aan seksuele omgang, maar ook andere vormen komen voor: men slaat de arm om elkaar heen, men zit zeer dicht tegen elkaar aan, men loopt ge.. Werknemers met een beroep in zorg of welzijn ervaren het vaakst ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten (52%).1 op de 5 werknemers ervaart intimidatie op werk, maatschappelijk werkers melden dit het vaakst. Verpleegkundigen zijn het vaakst slachtoffer van ongewenste seksuele aandacht ongewenste intimiteiten Ongewenste intimiteiten melden via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl . Grensoverschrijdend gedrag op het werkvloer, openbare ruimte, online, huiselijk, in het onderwijs, sport, krijgsmacht, modellenbureau, castingbureau en filmindustrie melden Ongewenste intimiteiten ontwikkelen zich vaak langzaam. Hierdoor is een grens soms moeilijk te trekken. Hoe eerder je duidelijk maakt dat je niet gediend bent van het gedrag, hoe beter. De dader beseft misschien niet dat zijn gedrag ongewenst is Ongewenste intimiteiten op de werkvloer komen in allerlei vormen voor. Zo kan het om verbaal geweld gaan, bijvoorbeeld seksistische opmerkingen of intieme vragen over het privéleven, maar ook om lichamelijk gedrag, Een voorbeeld om te behandelen tijdens een werkoverleg

2.1 Ongewenste intimiteiten Voorbeelden van ongewenste omgangsvormen zijn: voortdurende op- en aanmerkingen op uw uiterlijk; dubbelzinnige en schunnige opmerkingen en gebaren; uitkleden met de ogen; voortdurend staren en lonken, gluren; onnodig en ongewenst lichamelijk contact; aanranding, verkrachting Seksuele intimidatie, ongewenste intimiteit. Eén op de tien werknemers blijkt af en toe last te hebben van seksuele intimidatie. Zelfs een onschuldig bedoelde opmerking kan een veel grotere impact hebben dan was verwacht. Werkgevers zijn dan ook verplicht om alle vormen van seksuele intimidatie te voorkomen Protocol Seksuele intimidatie (voorbeeld) Plezier in het werk is een basisvoorwaarde om goed te kunnen functioneren. Iedereen is verantwoordelijk een bijdrage te leveren aan een prettig werkklimaat. Seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag, zoals pesten en treiteren, behoren dan ook niet plaats te vinden Maar als dit dus voor gewenste intimiteiten staat dan heb je dus ook ongewenste intimiteiten. En dat is nogal niet veel. Eigenlijk kan bijna alles als ongewenst worden beschouwd. Waarbij ik dus zeg dat het erg afhangt van het humeur van de persoon die daarmee geconfronteerd wordt. Heel klein voorbeeldje

Grensoverschrijdend gedrag in de zorg - ZelfSter

Ongewenste intimiteiten zijn zodoende alleen strafbaar wanneer er naast woorden ook daden hebben plaatsgevonden. Om preciezer te zijn: strafbaarstelling ontstaat pas wanneer er sprake is van ontucht, oftewel wanneer iemand door (dreiging met) geweld of andere onwenselijke consequenties een ander dwingt tot het plegen of ondergaan van seksueel getinte handelingen Ongewenste intimiteiten op de werkvloer komen in allerlei vormen voor. Zo kan het om verbaal geweld gaan, bijvoorbeeld seksistische opmerkingen of intieme vragen over het privéleven, maar ook om lichamelijk gedrag, zoals het ongewenst opzettelijk aanraken van iemand

Werknemers met een zorg- of welzijnsberoep ervaarden in 2017 naar verhouding het vaakst ongewenst gedrag op het werk door externen, zoals klanten of patiënten. Met 52 procent zei ruim de helft van hen dat een keer of vaker te hebben meegemaakt. Dat wil zeggen dat zij te maken kregen met ongewenste seksuele aandacht, intimidatie, lichamelijk geweld of pesten. Dat meldt het CBS op basis van de. Als voorbeelden van ongewenste intimiteiten: handtastelijkheden, voortdurende op- en aanmerkingen, grappen of gebaren en herhaaldelijk toenaderingspogingen. Ook bepaalde manieren van kijken kunnen als te intiem en ongewenst beschouwd worden. 1.2. Vertrouwenspersoon / -one

Voorbeelden van ontslag door seksuele intimidatie

 1. g van ongewenste intimiteiten vv de Treffer'16 8. De gedragsregels ter preventie van ongewenste intimiteiten in de sport 1. De begeleider moet zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt (om te bewegen). De sporter moet als mens worden gerespecteerd. Er mag geen onderscheid worde
 2. Voorbeelden hiervan zijn: 'Het zal wel aan mij liggen, ik had eerder duidelijk moeten zijn. Het is mijn schuld dat dit is gebeurd.' 'Als ik dit bespreek met collega's, zullen ze denken dat het mijn schuld is en me niet meer serieus nemen.' 'Hij is slecht en gemeen, wil me gewoon neerhalen
 3. Zorg dat uw werknemers op de hoogte zijn van de afspraken en geef zelf het goed voorbeeld. Vaak ligt ongewenst gedrag gevoelig, dus zorg er tot slot voor dat er voldoende steun is voor werknemers die ongewenste omgangsvormen ervaren. En dat ze eenvoudig terechtkunnen bij iemand,.
 4. Behalve ongewenst gedrag van cliënten kunnen medewerkers ook te maken krijgen met ongewenst gedrag van familieleden of andere naasten. Risico's van ongewenst gedrag. Iedere medewerker wil veilig kunnen werken. Het langdurig ervaren van ongewenst gedrag of meemaken van agressie kan leiden tot stress, psychische klachten, verzuim en verloop.
 5. atie en seksuele intimidatie. Samen vormen deze ongewenste gedragingen een belangrijke bron van werkstress. En werkstress is op zijn beurt een belangrijke bron van ziekteverzuim: liefst een derde van het werkgebonden ziekteverzuim in Nederland wordt door deze vorm van stress veroorzaakt
 6. Seksuele intimidatie op het werk is elke vorm van seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander seksueel-getint gedrag (verbaal, nonverbaal of fysiek) in de werkomgeving, die als ongewenst worden ervaren. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie (collega's, leidinggevenden), maar ook door derden (klanten, cliënten, patiënten). Werkgevers zijn verplicht om.
 7. De voorbeelden zijn overgenomen uit: Seksueel misbruik door hulpverleners. Het is moeilijk om bij een vermoeden van ongewenste intimiteiten positie te kiezen. De komende hoofdstukken geven handvatten om hier verder mee te gaan. Signalen. Een vermoeden van ongewenste intimiteiten komt niet zomaar uit de lucht vallen

Die kiezen liever zelf hun vrienden buiten het werk, en hebben geen zin om intimiteiten aan te horen van iemand met wie ze gewoon prettig willen samenwerken en meer niet. Ongewenste intimiteiten op het werk zijn een bijkomend product van de geïnformaliseerde werksfeer en escaleren in seksuele (of emotionele) intimidatie, wanneer een chef of bovengeschikte dit grenzenloos gedrag vertoont

Dit is ongewenst gedrag op de werkvloer - ArboNe

 1. Intimiteiten op de werkvloer: Ze kunnen het werkplezier aanzienlijk verhogen, maar ook een bron zijn van onaangename, zelfs onwerkbare spanningen. Intimiteiten tussen collega's onderling of tussen een ondergeschikte en zijn of haar leidinggevende kunnen onschuldig zijn, maar evengoed kunnen de betrokkenen en omstanders ze als onaangenaam, zelfs als intimiderend ervaren
 2. Intimiteit en seksualiteit blijven gedurende het hele leven basisbehoeftes van mensen, óók als ze al op leeftijd zijn. We zijn geneigd te denken dat ouderen alleen nog knuffelen en strelen, maar voor een aanzienlijk deel blijft seksuele activiteit een belangrijk aspect van welzijn en gezondheid
 3. Filmpjes en bijscholing over intimiteit // 13/07/2020 Poster maakt intimiteit bespreekbaar // 06/07/2020 Nieuwe Free learning Intimiteit en seksualiteit in het verpleeghuis // 06/07/2020 'Intimiteit en seksualiteit bespreken is een lakmoesproef voor goede zorg' // 12/12/2019 Meer nieuw

Handleiding workshop Intimiteit en Seksualiteit 8 Onder intimiteit verstaan we: Voorbeelden van lichamelijke intimiteit: Een arm om iemand heen slaan, elkaar vasthouden, bij een ander wegkruipen, een ander aanraken en stoeien. Voorbeelden van psychische intimiteit Voorbeelden van andere zaken zijn: ONGEWENSTE INTIMITEITEN EN/OF SEKSUEEL MISBRUIK 1. SIGNALEREN Iedereen binnen Jong Nederland kan seksueel misbruik signaleren. Om signalen op te pikken is het van belang te weten welke signalen kunnen leiden tot vermoedens van seksueel misbruik gang breng en over alle facetten van intimiteit in de verpleging. W e organiseer den het sym posium ÔDaar praat je niet overÕ en stelden een enq u te in, w aar uit bleek dat 52,3% van het verpleg end personeel te maken heef t met ong ew ens te intimiteiten op het werk. Ook bleek dat 43,2% van het verpleg end personee

Ongewenste intimiteiten - 3 definities - Encycl

 1. atie is een uitwerking van het streven van (cao-partijen) respect en aandacht voor de ander tot de normale omgangsvormen en wordt op ongewenst gedrag alert gereageerd
 2. Het ongewenst gedrag op de werkvloer is volgens de CNV overduidelijk het gevolg man de hoge werkdurk in de zorgsector. En daarmee is het iets dat afbreuk doet aan de enorme inzet en betrokkenheid die zorgverleners dagelijks opbrengen, aldus Pannekoek. (Zorgvisie -Wouter van den Elsen
 3. Alleen in de thuiszorg is eerder onderzoek naar ongewenste intimiteiten gedaan en daaruit is gebleken dat bijvoorbeeld 69 procent van de kraamverzorgenden wordt lastig gevallen door de kraamheer. NU'91 en Verpleegkunde Nieuws organiseren op 15 februari in de Jaarbeurs in Utrecht een symposium over intimiteit en verpleging
 4. Omgaan met ongewenste intimiteiten - Privé en op het werk Bedrijven en organisaties hebben diversiteit hoog op de agenda staan en proberen zoveel mogelijk vrouwen te vinden voor topfuncties. Maar tegelijkertijd wordt er weinig tot niets gedaan om diezelfde vrouwen te verlossen van iets wat (helaas) schrikbarend vaak voorkomt: grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer
 5. Van ongewenste intimiteiten is sprake wanneer gedragingen door de 'ontvanger' als vervelend, hinderlijk, vernederend of bedreigend worden ervaren en zijn vaak seksueel getint. Onderzoek wijst uit dat vrouwen en meisjes veel vaker geconfronteerd worden met ongewenste intimiteit als mannen en jongens. Ongewenste intimiteit wordt vaak in de context van de werkomgeving geplaatst
 6. Gewenste intimiteiten. De helft van de werknemers heeft een relatie op de werkvloer gehad. Een opmerkelijk voorbeeld is dat van Harry Stonecipher, topman van vliegtuigbouwer Boeing,.
 7. Ongewenste intimiteiten, hoe 'subtiel' ook, zijn een van de voornaamste redenen dat vrouwen zich binnen veel bedrijfsculturen onveilig voelen en dat hun werkplezier ontneemt, waardoor ze ergens anders gaan solliciteren. Vrouwen herkennen dit probleem wel, maar mannen vaak niet, waardoor ze het ook niet erkennen

Hoewel intimiteit, en dus ook door een van beiden ongewenste intimiteit, dus niet altijd seksueel getint hoeft te zijn, heeft bij ongewenste intimiteit zowel de drijfveer van de een als de afkeer van de ander vaak wel te maken met het seksuele aspect. Men spreekt dan ook wel van seksueel grensoverschrijdend gedrag BING - Ongewenste Omgangsvormen | Wij leveren een bijdrage aan het bevorderen en borgen van de integriteit van organisaties, bestuurders en medewerker Ongewenste omgangsvormen op de werkvloer hebben voor werkgevers dan ook negatieve consequenties, zoals verminderde productiviteit en uitval door ziekte. Als een werkgever hiermee te maken heeft en de betreffende medewerker is niet bij machte om zelf een oplossing te vinden,. Kennis over ongewenst gedrag houdt in dat alle betrokkenen weten wat ongewenst gedrag is, waar het zich kan voordoen, welke gedaanten het kan aannemen en hoe vaak het voorkomt. Daarnaast vormt inzicht in risicogroepen en -situaties de basis die nodig is om op de juiste plekken de juiste maatregelen te nemen

Wat doe je bij ongewenst intiem gedrag van je cliënt

Vertaling API; Over MyMemory; Inloggen. Protocol ongewenste omgangsvormen versie 2017, DEF mei 2017 Protocol ongewenste omgangsvormen 1. Inleiding Het protocol ongewenste omgangsvormen is onderdeel van de Integriteitscode van Vidomes. De Integriteitscode bestaat uit de onderdelen: Zakelijke Integriteit en het Protocol Zakelijke Integriteit Intimiteit en seksualiteit in de zorg voor ouderen Inhoud Woord vooraf 2 Inleiding 3 1: Stand van zaken: seksualiteit, ouderdom, en (semi)residentiële zorg 4 1.1. Wat verstaan we onder intimiteit en seksualiteit? 4 1.2. Intimiteits- en seksualiteitsbeleving op oudere leeftijd 5 1.3. Ongewenste intimiteiten Een man komt elke dag op kantoor, wandelt naar een vrouwelijke collega toe, gaat dichtbij haar staan, ruikt eens goed en zegt haar dat haar haren lekker ruiken.. Na een week waarbij die man dat elke dag deed, wordt die vrouw het beu en gaat ze naar Personeelszaken om een klacht neer te leggen

Voorbeelden van ongewenste intimiteiten kunnen zijn: seksueel getinte opmerkingen of het stellen van intieme vragen. Ik ben slachtoffer van seksueel misbruik. Ben je slachtoffer van seksueel misbruik? Hieronder vind je, binnen de verschillende categorieën, organisaties die je kunnen helpen BPV-opdracht reageert op onvoorziene crisis situaties deel 2. Verslag ongewenste intimiteiten gebaseerd op het protocol van mijn werk instelling Home / Preventie Ongewenste Intimiteiten. Veiligheid, in elk opzicht, is belangrijk voor ons. Daarom zijn we actief bezig met het voorkomen van ongewenste activiteiten. Alle leiding van Jong Nederland Erp moet, voordat hij leiding wordt, een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Ongewenst gedrag door derden - bijvoorbeeld klanten, patiënten of reizigers in het openbaar vervoer - hebben een enorme impact op werknemers die er slachtoffer van zijn. Maar ook op de rest van uw bedrijf. Een goede aanpak om deze soorten ongewenst gedrag te voorkomen, is dan ook erg belangrijk - en wettelijk verplicht

Wanneer je vragen stelt met bovenstaande voorbeelden van gesprekstechnieken krijg je veel te maken met containerbegrippen. Dat zijn begrippen die op zichzelf niet zoveel zeggen. Begrippen als leuk, concept, goed, out-of-the-box en moeilijk zijn voorbeelden van containerbegrippen Ongewenste intimiteiten een hand op je bil, iemand die even over je heen leunt, tegen je aan loopt, een arm om je heen slaat. Ben je niet van deze handelingen gediend dan heb je daar mee te maken Ongewenst gedrag van collega's / leidinggevenden. Op het werk kunnen medewerkers te maken krijgen met ongewenst gedrag van collega's of de leidinggevende, waardoor zij zich niet meer prettig en veilig voelen. Dit ongewenste gedrag kan vele vormen aannemen In deze vierde casus behandelen we een dilemma over seksualiteit en intimiteit. Casus. Pedro is een vrolijke jongen van 15 en heeft een licht verstandelijke beperking. Hij komt uit een groot, warm gezin van 6 kinderen en thuis sliep hij vaak met zijn broertje of zusje in één bed

Downloads van voorbeeldbrieven en e-books | Loopbaanadvies

Bij ongewenst gedrag is het gevoel van het slachtoffer het uitgangspunt, en niet de intentie van de dader. Ongewenst gedrag aankaarten. Werkgevers streven naar een veilige werkomgeving voor hun medewerkers. Ongewenst gedrag op de werkvloer moet dan ook zo snel mogelijk worden gestopt Ongewenste intimiteiten. Ingezonden door Keesofzo. 12 Jul 2006. Een man gaat op een dag naar een collega van het kantoor, gaat heel dicht bij haar staan, haalt diep adem en zegt: Wat ruikt je haar lekker! De volgende dag gebeurt hetzelfde, de man gaat opnieuw heel dicht bijhaar staan en zegt: Mmmm

Seksuele intimidatie - Wikipedi

 1. Ongewenste intimiteiten Het gebeurde op een terras aan de rand van Amsterdam, vlak aan de Amstel die even verder onder de snelweg kronkelde, roeiers gleden in regelmatige slagen door het water, een schuchtere zwemmer aan de waterkant verkende voorzichtig de grond onder zijn voeten
 2. Van een schunnige foute opmerking tot seksuele intimidatie. In Nederland ervaren jaarlijks zeker 134.000 mensen ongewenst seksueel gedrag van collega's of leidinggevenden. Dat blijkt uit cijfers.
 3. Intimiteit en seksualiteit zijn de twee uiterste vormen van verbondenheid, de ene niet belangrijker dan de andere, die je tussen twee personen kunt hebben. Intimiteit en seksualiteit liggen in elkaars verlengde, zijn complementair aan elkaar en, deels, inwisselbaar. De mens is in eerste aanleg een fysiek wezen, een dier
 4. www.jongerengildesevenum.n
 5. Ongewenst gedrag kan uiteenlopen van pesten en treiteren tot intimideren, (verbale) agressie en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Ook een angstcultuur kan leiden tot ongewenst gedrag. Mensen durven zich niet uit te spreken en er gebeurt veel in de onderstroom. Welke vorm het ook heeft
 6. Omgaan met ongewenste intimiteiten is het 2e boek van Carlie van Tongeren als co-auteur. Voor AnderZ schreef ze eerder samen met seksuologe Ingeborg Timmerman het boek Zin in seks! Verkrijgbaar als paperback voor 21,99 euro
 7. Intimiteiten zijn niet altijd gewenst. Wanneer een man zomaar een vrouw aanraakt of andersom zonder dat zij / hij dat niet wil, is er spraken van een ongewenste intimiteit. Er is sprake van een ongewenste intimiteit als je jezelf ongemakkelijk voelt bij de toenadering of aanraking van de ander. Je wilt het niet maar het gebeurt toch

Ongewenste intimiteiten en gedrag Termijn De gebeurtenis waarop de klacht betrekking heeft mag niet langer dan twee jaar geleden hebben plaatsgevonden, tenzij de klachtencommissie of het College van Bestuur anders beslist Voorbeelden van pestgedrag zijn: herhaaldelijk grapjes maken ten koste van iemand, iemand buitensluiten, beledigen of beschadigen van eigendommen. Seksuele intimidatie Seksuele intimidatie is ongewenste seksuele toenadering, verzoeken om seksuele gunsten of ander ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele lading Ongewenst gedrag op de werkvloer 15-12-2017. De laatste tijd is het veel in het nieuws geweest, ongewenste intimiteiten en gedrag op de werkvloer. Wat houdt dat nu precies in en hoe kunnen jij, je collega's en jouw werkgever hierop handelen of dit zelfs voorkomen. Vormen van seksuele intimidati

Preventie Ongewenste Intimiteiten - Jong Nederlan

Ongewenste intimiteiten Minder weerbare vrouw vertrouwt op mij Tijdschrift: Vakblad Sociaal Werk > Uitgave 6/2012 Auteur: Bohn Stafleu van Loghum » Toegang tot de volledige tekst krijgen. Belangrijke opmerkingen. manager maatschappelijk. ongewenste intimiteiten Washok 15/04/2020 15/04/2020. Theo en Thea leggen uit wat ongewenste intimiteiten zijn en onze pubers vinden het om te gillen door Saskia Smith . Theo en Thea, onze. De discussie over seksualiteit en intimiteit voor mensen met een verstandelijke handicap blijft veelal beperkt tot het formuleren van wat wel en niet mag. Over de rol van seksualiteit in hun leven wordt nauwelijks gepraat, stelt geestelijk verzorger Piet Brongers. 'Instellingen kampen met verlegenheid. Seks mag, maar als er wat geregeld moet worden geven ze niet thuis. Ongewenste intimiteiten van mijn verzekeraar Financials hebben massaal besloten hun strategie om te gooien. Van excellente uitvoering gaan ze nu voor de ultieme klantbeleving. Low cost airlines zijn een bekend voorbeeld, maar ook in de industrie is het de dominante strategie Melden ongewenste intimiteiten binnen UU De Universiteit Utrecht heeft sinds 1988 een vertrouwenspersoon en klachtenregeling. Als mensen bij vertrouwenspersoon Jeanette van Rees melding doen van seksuele intimidatie, dan kan dat omgezet worden in een officiële klacht tegen de verdachte

Protocol ongewenst gedrag, inclusief klachtenregeling

Een hand op je schouder of op je bil? DUB vroeg studenten waar bij het uitgaan hun grens ligt als het gaat ongewenste initimiteiten Betekenis 'intimiteit' Je hebt gezocht op het woord: intimiteit. in·ti·mi·t ei t ( de ; v ) 1 ( meervoud: intimiteiten ) vertrouwelijkheid : ongewenste intimiteiten avances, handtastelijkheden van mannen tegenover vrouwen 2 gezellighei Wat is de betekenis van ongewenste intimiteiten? Op Ensie, Encyclopedie sinds 1946, vind je 2 betekenissen van het woord ongewenste intimiteiten. Door experts geschreven Het boek Passie op de werkvloer is het resultaat van 7 jaar onderzoek door Stefan Lievens en Tine Hens over gewenste seksuele intimiteiten (GSI) op het werk. Hoe ze tot stand komen, vorm krijgen en verlopen. In dit boek proberen ze onder andere de grenzen tussen gewenste en ongewenste intimiteiten aan te geven, wetende dat deze soms elkaar overlappen Ongewenste intimiteiten: 'Ik word lastiggevallen door mijn baas' 'Het begon een jaar geleden, ik was twee maanden daarvoor aangenomen en wat was ik blij. Net klaar met mijn studie, die langer had geduurd dan ik had gehoopt, en dan in een keer een baan ongewenste intimiteiten - Taxonomie voor de content van CBS website

 • Marderhoek 53 Lelystad.
 • فروع هوبي مصر الجديدة.
 • Vervolg Avatar Korra.
 • Halloween Amerika 2019.
 • Gj tomorrowland.
 • Zwemkurkjes decathlon.
 • Snoekbaars recept.
 • Ontkalken strijkijzer Philips GC3320.
 • Baycox rund.
 • Kumihimo site.
 • Tekst voor bruidspaar.
 • Dudson borden.
 • Schildklier ervaringen.
 • Metabolisme confusion.
 • Kerstboom op doek XL.
 • Boerhaave museum museumjaarkaart.
 • Model verzoekschrift adoptie meerderjarige.
 • Uitleg naaipatronen.
 • Wie is de Mol 2018 locatie.
 • Lord of the Rings Names Elves.
 • Schedel anatomie kopen.
 • SBR details tu delft.
 • Horloge outlet.
 • Goedkope Wilkinson Scheermesjes.
 • Denver dbo 6500 mk2.
 • AH hamster knuffel 2020.
 • Valse collega.
 • Wanneer is pompoen slecht.
 • Petit fours kopen.
 • Lessenrooster UCLL rechtspraktijk.
 • Zinkzalf werking.
 • Rode huid kalmeren.
 • Eerste keer kolven.
 • Jeff Dunham wife.
 • IPhone SE 64GB.
 • Ford Mustang 1967 kopen.
 • Plaatversterker subwoofer.
 • Stadswandeling Amsterdam met eten.
 • Atretische follikel betekenis.
 • Slaaponderzoek Aalst.
 • Standbeelden discussie.