Home

Johannes 12 statenvertaling

Johannes 12. Dit hoofdstuk voorgelezen (m): 1 Christus te Bethanië met Lazarus aan tafel zittende, 3 Wordt van Maria gezalfd, 4 Waarover zij van Judas berispt, 7 Maar van Christus verdedigd wordt. 9 Vele Joden komen om Lazarus te zien. 10 Waarom de overpriesters hem ook zoeken te doden. 12 Christus rijdt naar Jeruzalem op een ezel, en wordt van de. 12. Zalving van Jezus te Bethanië. 1 Jezus Matt. 26:6. Mark. 14:3. Luk. 7:37. Joh. 11:2. dan kwam zes dagen voor het pascha te Bethanië, daar Lázarus was, die gestorven was geweest, welken Hij opgewekt had uit de doden. 2 Zij bereidden Hem dan aldaar een avondmaal, en Martha diende; en Lázarus was een van degenen, die met Hem aanzaten Nieuwe Testament(Bijbel in Statenvertaling), De openbaring van Johannes ; hoofdstuk 12

Johannes 12 Johannes 12. HSV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Herziene Statenvertaling (HSV) 11 De opwekking van Lazarus. 11 1 En er was iemand ziek, Lazarus van Bethanië, uit het dorp van Maria en haar zuster Martha. 2. 11:2 . Matt. 26:6 Mark. 14:3 Luk. 7:37 Joh. 12: Het evangelie begint met de ontmoeting van Johannes de Doper en Jezus, en eindigt met de kruisdood, opstanding en verschijningen van Jezus. Het bekende verhaal van de overspelige vrouw aan het begin van hoofdstuk 8 komt niet voor in oude teksten die nog niet gevonden waren toen deze bijbel werd vertaald; wellicht is het ergens in de middeleeuwen toegevoegd Johannes 12 Johannes 12. NBV 1 bijbel. Gerelateerde info . Opties . Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 11 Lazarus uit de dood opgewekt. 11 1. 11:1 . Luc. 10:38-39 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden - 2. 11:2 . Joh. 12: Johannes. 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. 2 Dit was in den beginne bij God. 3 Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. 4 In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen

1 Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. 2 In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. 3 En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik. 12 Namelijk heeft Hij dit gezegd; of: is dit geschied. 13 Namelijk Christus, Joh. 17:12, alwaar Hij spreekt van hun bewaring ter zaligheid. Doch Johannes spreekt hier van hun bewaring in dit leven, alzo hetzelve voor dien tijd ook tot hun zaligheid bevorderlijk en enigszins nodig was om de zwakheid van hun geloof. Zie dergelijke toepassing. Johannes 11 - Statenvertaling. Joh. 12:1. Van de ligging van dit vlek zie vers 18. Luk. 10:38 En het geschiedde als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek; en een zekere vrouw, met name Martha, ontving Hem in haar huis

12 Die den Zoon heeft, die heeft het leven; die den Zoon van God niet heeft, die heeft het leven niet. 13 Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in den Naam des Zoons van God; opdat gij weet, dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in den Naam des Zoons van God Johannes 13 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). 12 Dat is, waarom Ik zulks doe. 13 Namelijk als Ik het u zal verklaard hebben, gelijk Hij doet vss. 13, 14

Johannes 12 - Statenvertaling met kanttekeninge

 1. 12 Zijn discipelen dan zeiden: Heere, als hij slaapt, zal hij gezond worden. 13 Maar Jezus had over zijn dood gesproken, terwijl zij dachten dat Hij over de natuurlijke slaap sprak. 14 Toen zei Jezus dan openlijk tegen hen: Lazarus is gestorven. 15 En Ik ben blij voor u dat Ik daar niet was, opdat u gelooft; maar laten wij naar hem toe gaan
 2. Johannes 9 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). 12 Van dit badwater zie Jes. 8:6. Luk. 13:4. Sommigen menen dat het was hetzelfde water waarvan gesproken wordt Joh. 5:2
 3. 28 Deze dingen zijn geschied in Bethábara, over de Jordaan, waar Johannes was dopende. 29 Des anderen daags zag Johannes Jezus tot zich komende, en zeide: Vers 36. Jes. 53:5, 7. Zie het Lam Gods, Dat de zonde der wereld wegneemt! 30 Deze is het, van Welken ik gezegd heb: Na mij komt een Man, Die vóór mij geworden is, want Hij was eer dan ik
 4. Johannes 19 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS 12 Namelijk omdat hij te doen had niet alleen met een onschuldig Mens, maar ook met Een Die hij hoorde dat van Goddelijke afkomst was
 5. De zalving van Jezus in Bethanië Jezus #Matt. 26:6; Mark. 14:3; Luk. 7:37; Joh. 11:2dan kwam zes dagen voor het Pascha in Bethanië, waar Lazarus was, die gestorven was maar die Hij uit de
 6. der gepast. Daarom is in dit boek gekozen voor in beroering raken
 7. Op vrijdag 15 januari 2021 was Johannes 12:44-46 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl

HSV - Johannes 12 - Herziene Statenvertaling

12:49. 14:10, 24. Ik spreek wat Ik bij Mijn Vader gezien heb; gij doet dan ook, wat gij bij uw vader gezien hebt. 39 Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen: Rom. 2:28. 9:7. Indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken van Abraham doen. 40 Maar nu zoekt gij Mij te doden, een Mens, Joh. 17:17 Johannes 11 - Statenvertaling. Op deze pagina kunt u de Statenvertaling met kanttekeningen online raadplegen in de editie van de GBS (Gereformeerde Bijbelstichting). Joh. 12:3 Maria dan, genomen hebbende een pond zalf van onvervalsten zeer kostelijken nardus,. Zo is het ook overal in de HSV weergegeven, behalve in het Evangelie naar Johannes. Daar heeft het namelijk ook betrekking op de Heere Jezus (11:33; 12:27; 13:21) en is in verwarring raken minder gepast. Daarom is in dit boek gekozen voor in beroering raken. 22 De discipelen dan keken elkaar aan, in twijfel over wie Hij dat zei 12 Daarna ging Hij af naar Kapérnaüm, Hij, en Zijn moeder, en Zijn broeders, en Zijn discipelen; en zij bleven aldaar niet vele dagen. De tempelreiniging. 13 En het pascha der Joden was nabij, en Jezus ging op naar Jeruzalem. 14 Matt. 21:12. Mark. 11:15. Luk. 19:45 Johannes 1:12 > Wie hem wel ontvingen en in zijn naam geloven, heeft hij het voorrecht gegeven om kinderen van God te worden. Johannes 1:12 geloof Vader kinderen. NBV . Lees Johannes 1 online. Toch waren er ook mensen die wel in hem geloofden. Zij mochten kinderen van God worden. Johannes 1:12.

Brienen, dr

Openbaring 12 - Nieuwe Testament - Statenvertaling

Joh. 12:31 14:30 Efez. 2:2 Kol. 2:15 omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. 12 Nog veel heb Ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. 13 Maar wanneer Die komt, de Geest van de waarheid Herziene Statenvertaling (HSV) 1 Het vleesgeworden Woord. 1 1 In . 1:1 . Spr. 8:22 1 Joh. 1:1 En Johannes getuigde: Ik heb de Geest zien neerdalen uit de hemel als een duif, en Hij bleef op Hem. 33 En ik kende Hem niet, 12 Daarna ging Hij naar Kapernaüm, Hij,. Herziene Statenvertaling (HSV) 12 12 Toen Hij dan hun voeten gewassen had en Zijn kleren weer had aangedaan, En een van Zijn discipelen, die Jezus liefhad, 13:23 die Jezus liefhad - Hier is de liefde van Jezus tot Johannes bedoeld. lag aan in de schoot van Jezus Statenvertaling » Johannes » Hoofdstuk 12 1 Jezus dan kwam zes dagen voor het pascha te Bethanie, daar Lazarus was, die gestorven was geweest, welken Hij opgewekt had uit de doden Mattheus 7:12 Alle dingen dan, die gij wilt, dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de wet en de profeten

Johannes 11; Johannes 12 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue Johannes 12:23-28 Maar Jezus antwoordde hun, zeggende: De ure is gekomen, dat de Zoon des mensen zal verheerlijkt worden. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo bren... Read verse in Statenvertaling (Dutch

Johannes 12 - Herziene Statenvertaling (HSV) - debijbel

Statenvertaling » C-Card Johannes 12:47b; Christelijke e-card met Johannes 12:47b. Onderaan deze pagina kunt u uw bericht bij de kaart invullen en doorgaan naar het invullen van de adresgegevens. 1. Kaart keuze 2. Bericht invullen 3. Adresgegevens 4. Verzenden De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste officiële Nederlandstalige Bijbelvertaling, die rechtstreeks uit het oorspronkelijke Hebreeuws, Aramees en Grieks werd vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht; de Staten-Generaal werd gevraagd de vertaling te betalen.. Tot dan toe werd er gebruikgemaakt van verschillende vertalingen, waaronder de. 12 12:12-19 Mat. 21:1-11 Marc. 11:1-10 Luc. 19:29-40 De volgende dag was er al een grote menigte in Jeruzalem voor het feest. Toen ze hoorden dat Jezus ook zou komen, 13 12:13 Ps. 118:26 Joh. 1:49 haalden ze palmtakken en liepen ze de stad uit, hem tegemoet, terwijl ze riepen: 'Hosanna! Gezegend hij die komt in de naam van de Heer, de koning van Israël.' 14 Jezus zag een ezel staan en.

De aankondiging en geboorte van Johannes en Jezus

Bij Bijbelhoek kun je de HSV Bijbel gratis online lezen op een gebruiksvriendelijke manier. De Herziene Statenvertaling HSV) is één van de beste vertalingen in de Nederlandse taal. Heb jij het al gelezen Johannes 9 voorgelezen uit de Statenvertaling, de heilige Schrift waarin God Zijn Woord bewaard heeft.www.sv1637.orgwww.gbs.nlwww.gbsdigitaal.nlwww.bijbeleng.. Kies een Bijbelvers of -gedeelte uit een van de ruim 1200 YouVersion vertalingen in ruim 900 talen. Mensen die je Bijeenkomst bekijken kunnen je verwijzing aantikken om deze in hun Bijbel App venster te bekijken, waar ze hem kunnen voorzien van een Bladwijzer, Markering en meer

Het evangelie naar Johannes - Statenvertaling

Johannes 12 - Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) - debijbel

Johannes 8:12 HSV Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. HSV: Herziene Statenvertaling Gebruik de Bijbel. Dagelijkse inspiratie. Bijbeltekst van de da www.sv1637.orgwww.gbs.nlwww.gbsdigitaal.nlwww.bijbelengeloof.comwww.svpreek.nlwww.bijbelgelovendebaptistennoordhorn.n

Johannes 1 - Nieuwe Testament - Statenvertaling

 1. Het Evangelie volgens Johannes (vaak kortweg Johannes genoemd) is een van de vier evangeliën in het Nieuwe Testament.Het bevat een verslag van het leven van Jezus en werd geschreven in het Koinè-Grieks.. Omdat er al drie andere (eveneens anonieme) evangeliën bekend waren, werd het geschrift aanvankelijk het Vierde Evangelie genoemd, een term die nog steeds wordt gehanteerd door historici
 2. Duisternis is bij Johannes een sfeer, een macht waarin men zich eigen best thuis is, maar leeft zonder God. Wandelen in de duisternis, aldus Iwand, typeert een bestaan dat geleefd wordt zonder besef van het doel. Hij verwijst naar enkele verzen eerder: wie in de duisternis wandelt, weet niet waarheen hij gaat. (Johannes 12:35)
 3. 6 1:6 Mat. 3:1 Marc. 1:4 Luc. 3:2-3 Er kwam iemand die door God was gezonden; hij heette Johannes. 7 1:7 Joh. 1:19,34 5:33 Hij kwam als getuige, om van het licht te getuigen, opdat iedereen door hem zou geloven. 8 Hij was niet zelf het licht, maar hij was er om te getuigen van het licht: 9 1:9 Joh. 3:19 11:27 18:37 het ware licht, dat ieder mens verlicht en naar de wereld kwam. 10 1:10 Joh. 14.

Johannes 14 - Nieuwe Testament - Statenvertaling

Johannes getuigt van Hem, en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van Welken ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geworden, want Hij was eer dan ik. 16 En # Kol. 2:10. uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade 1 En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanie, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha. JHN:12:1-8 MAT:21:17 LUK:16:20-25 LUK:10:38-4

Johannes 18 - Statenvertaling met kanttekeninge

 1. 12-07-2017 - Ezra toegevoegd. 06-07-2017 - Eerste boek Johannes toegevoegd. 23-09-2016 - De tweede Timótheüs-brief en de drie brieven van Verklarende woordenlijst Statenvertaling (pdf) Deze Verklarende woordenlijst Statenvertaling geeft op alfabetische volgorde een verklaring van tal van woorden die in de Statenvertaling.
 2. Johannes 15:16 gehoorzaamheid bidden roeping En Ik geef hun eeuwig leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader Mij gegeven heeft, gaat alles te boven en niemand kan iets roven uit de hand mijns Vaders
 3. Johannes 8:12 - BGT. Jezus dan sprak opnieuw tot hen en zei: Ik ben het Licht der wereld; wie Mij volgt, zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Johannes 8:12 - HSV
 4. En er was een zeker man krank, genaamd Lazarus, van Bethanie, uit het vlek van Maria en haar zuster Martha..
 5. Op dinsdag 20 oktober 2020 was 1 Johannes 4:12 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl

Video: Johannes 11 - Statenvertaling met kanttekeninge

1 Johannes 5 - Nieuwe Testament - Statenvertaling

Johannes 12:21 Chapter Parallel Compare 21 Dezen dan gingen tot Filippus, die van Bethsaida in Galilea was, en baden hem, zeggende: Heer, wij wilden Jezus wel zien Johannes Hoofdstuk 13 - Statenvertaling . Statenvertaling » Johannes » Hoofdstuk 13. 1 En voor het feest van het pascha, Jezus wetende, dat Zijn ure gekomen was, dat Hij uit deze wereld zou overgaan tot den Vader, alzo Hij de Zijnen, die in de wereld waren, liefgehad had, zo heeft Hij hen liefgehad tot het einde Johannes 11:14-17; Johannes 11:44 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue

Johannes 20:1-20; Johannes 20:31 Read chapter in Statenvertaling (Dutch) Please enter your email address associated with your Salem All-Pass account, then click Continue 1 Hierna vertrok Jezus naar de overkant van de zee van Galilea, ofwel van Tiberias. 2 En een grote menigte volgde Hem, omdat zij Zijn tekenen zagen, die Hij deed aan de zieken. 3 En Jezus ging de berg op en ging daar zitten met Zijn discipelen. 4 En.. Psalmen 18:1-2 Voor den opperzangmeester, een psalm van David, de knecht des HEEREN, die de woorden dezes lieds tot den HEERE gesproken heeft, ten dage, als de HEERE hem gered had uit de hand van al zijn vijanden, en uit de hand van Saul. Hij zeide dan: Ik zal U hartelijk liefhebben, HEERE, mijn Sterkte 1 Korinthe 10:13 Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzocht worden boven hetgeen gij vermoogt; maar Hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven, opdat gij ze kunt verdragen. Ulieden heeft geen verzoeking bevangen dan menselijke; doch God is getrouw, Die u niet zal laten verzoch Johannes Hoofdstuk 1 - Statenvertaling . Statenvertaling » Johannes » Hoofdstuk 1. 1 In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. JHN:1:2 ISA:7:14 1TM:3:16 MAT:1:2

Calvijn, Johannes - Gulden boekske over het christelijke

Johannes Hoofdstuk 15 - Statenvertaling . Statenvertaling » Johannes » Hoofdstuk 15. 1 Ik ben de ware Wijnstok, en Mijn Vader is de Landman 1 Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. 2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, i.. Johannes 19 - HSV > Herziene Statenvertaling (HSV) HSV . Vergelijk Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest. Johannes 19:30 Jezus Geest.

Johannes 12:1-50—Lees of download de Bijbel gratis. De Nieuwewereldvertaling van de Bijbel wordt uitgegeven door Jehovah's Getuigen Paus Johannes XII, geboren als Octavianus (Rome, ca. 937 - aldaar, 14 mei 964) was de buitenechtelijke zoon van de machtige senator Alberik II van Spoleto, die geruime tijd in Rome de scepter zwaaide. Alberic zorgde ervoor dat zijn zoon tot paus werd gekozen. Johannes XII werd paus in 955 en hield zich vooral bezig met de jacht zowel op wild als op vrouwelijk schoon Statenvertaling luisterbijbel is gestart vanwege de vraag naar -en het gemis van- een online beschikbare, goed beluisterbare versie van Gods Woord in de Statenvertaling. De Bijbelvertaling die door de eeuwen heen betrouwbaar is gebleken, en velen tot zegen is (geweest), en die tevens grote invloed heeft gehad in het Nederlands taalgebied

1 Korintiёrs 1:9. Marcus 10:45. Handelingen 4:12. Johannes 17:3. 1 Korintiёrs 3:16. Johannes 15:9,10. Psalm 32:8 [1] [2] [3] Johannes 3:16 1 Korintiёrs 1:9 Johannes 3:19 God wil met ons omgaan God wil met ons omgaan Zonde brengt scheiding [4] [5] [6] Romeinen 3:23 Marcus 10:45 Romeinen 5:8 Zonde brengt scheiding . Nadere informati Johannes 1:12 - HSV. Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven. Johannes 1:12 - NBG. Maar aan alle mensen die wél in Hem geloven, heeft Hij het recht gegeven om kinderen van God te worden Op Bijbel Online lees je de Bijbel in de Nieuwe Bijbelvertaling. Hier vind je inleidingen op de Bijbelboeken, thema's en studies met extra uitleg

Statenvertaling met Kanttekeningen - COA De Statenvertaling (of Statenbijbel) is de eerste Nederlandstalige vertaling van de gehele Bijbel die rechtstreeks uit de oorspronkelijke bronteksten van de Bijbel is vertaald. De opdracht voor de vertaling werd in 1618 gegeven op de Synode van Dordrecht. De Staten-Generaal betaalde de kosten van het vertaalwerk, vandaar de naam Statenvertaling Johannes (Oudgrieks: Ἰωάννης, afgeleid van het Hebreeuwse יוחנן, Jochanan, JHWH heeft genade getoond) was een apostel van Jezus Christus, een van de twaalf.. Johannes en Jakobus waren volgens het Nieuwe Testament de zoons van de visser Zebedeüs.Toen Johannes en zijn broer Jakobus bezig waren hun visnetten te herstellen, werden zij door Jezus geroepen om zijn leerling te. Johannes hoofdstuk 14 - Statenvertaling Zoek op de website: 12. Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Die in Mij gelooft, de werken, die Ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen, dan deze; want Ik ga heen tot Mijn Vader. 13 Johannes 7 1 - 9: Ongeloof van de broeders van Jezus : 10 - 53: Meningsverschillen onder de Joden : Johannes 8 1 - 11: De zondige vrouw : 12 - 29: Jezus het licht der wereld : 30 - 59: Abrahams kinderen : Johannes 9 1 - 41: Genezing van een blindgeborene : Johannes 10 1 - 21: Gelijkenis van den goeden Herder : 22 - 42: Jezus op het feest der.

Johannes 13 - Statenvertaling met kanttekeninge

 1. Herziene Statenvertaling (HSV) In 2010 verscheen de eerste bijbel in de Herziene Statenvertaling. Deze vertaling is een herziening van de Statenvertaling uit 1637, op initiatief van de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk. Voor de uitvoering werd een stichting opgericht. HSV-bijbels zijn betrouwbaar, verstaanbaar en bevatten moderne spelling
 2. Johannes Hoofdstuk 17 - Statenvertaling . Statenvertaling » Johannes » Hoofdstuk 17. 1 Dit heeft Jezus gesproken, en Hij hief Zijn ogen op naar den hemel, en zeide: Vader, de ure is gekomen, verheerlijk Uw Zoon, opdat ook Uw Zoon U verheerlijke
 3. Johannes Bogerman (Upleward, 1576 - Franeker, 11 september 1637) was een Nederlands theoloog, predikant en Bijbelvertaler.Hij kreeg bekendheid als voorzitter van de Synode van Dordrecht in 1618 en als vertaler van gedeelten van het Oude Testament in de Statenvertaling.. Bogerman werd geboren te Upleward in Oost-Friesland als zoon van Johannes Bogerman, een voormalig pastoor en later predikant
 4. De complete bijbelverklaring van Matthew Henry online. Aan de website wordt hard gewerkt om alle teksten online te krijgen
 5. 12 8:12 Mat. 5:14 Joh. 1:4,9 9:5 12:46 1 Joh. 1:5-7 2:8-11 Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: 'Ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft.' 13 8:13 Joh. 5:31 De farizeeën wierpen tegen: 'Uw getuigenis is niet betrouwbaar, want u getuigt over uzelf.' 14 8:14 Joh. 3:11 16:28 Maar Jezus ging verder: 'Ook al.
 6. See the chapters of the Dutch Statenvertaling: Johannes 1-5 Johannes 6-10 Johannes 11-15 Johannes 16-2

HSV - Johannes 11 - Herziene Statenvertaling

 1. Jordaan, waar Johannes doopte. Jh 1 Het Lam van God 29 De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toekomen en zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt! 30 Deze is het van Wie ik gezegd heb: Na mij komt een man Die voor mij geworden is, want Hij was er eerder dan ik. 31 En ik kende Hem niet; maar opdat Hij aan Isra
 2. 1 Toen nam Pilatus dan Jezus, en geselde Hem. MAK:15:15-20 MAT:27:26-31 LUK:23:23 MAT:20:19 MAT:23:34 MAK:10:34 LUK:18:33 ACT:16:23 ACT:22:25 2CO:11:24 HEB:11:3
 3. Johannes 15:12 wet liefde Jezus NBG Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) Bijbel in Gewone Taal (BGT) Herziene Statenvertaling (HSV) Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) BasisBijbel (BB
Een arme dienstknecht - deel 10 - 9789461150400

1 Korinthe 2:9 Maar gelijk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die Hem liefhebben JOHANNES Inleiding op Johannes Auteur en titel Volgens de titel is dit evangelie geschreven door Johannes, en in het vervolg blijkt dat bedoeld is Jo-hannes, de zoon van Zebedeüs. Blijkens het boek zelf was de auteur (1) een apostel (1:14; vgl. 2:11; 19:35), (2) een van de twaalf discipelen ('de discipe Psalmen 1:1-2 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in de raad der goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in het gestoelte der spotters; Maar zijn lust is in des HEEREN wet, en hij overdenkt Zijn wet dag en nacht 1 Jezus echter ging naar de Olijfberg. 2 En 's morgens vroeg kwam Hij opnieuw in de tempel en al het volk kwam naar Hem toe; en Hij ging zitten en onderwees hen. 3 En de schriftgeleerden en de Farizeeën brachten een vrouw bij Hem die op overspel betr..

Wanneer u de Bijbel in de Statenvertaling wilt kopen (al of niet in combinatie met een psalmboek 1773) kunt u altijd terecht bij Ichthusboekhandel. Er is keuze, assortiment en goed advies De Openbaring van Johannes, vaak kortweg Openbaring genoemd, of naar de Griekse naam, de Apocalyps, is het laatste boek van het Nieuwe Testament en daarmee eveneens van de gehele Bijbel.Volgens de aanhef gaat het om een openbaring van Jezus aan de auteur, die zichzelf Johannes noemde en schreef dat hij zijn openbaring op Patmos kreeg.. Op dinsdag 16 januari 2018 was 1 Johannes 5:11-12 de Bijbeltekst van de dag. GRATIS elke dag een bijbeltekst in je mail? Schrijf je in via DagelijksWoord.nl Johannes 14. Jezus is de Weg en de Waarheid en het Leven 1 Jezus zei: Wees niet verdrietig. Jullie geloven in God. Geloof nu ook in Mij. 12 Luister goed! Ik zeg jullie: iedereen die in Mij gelooft, zal dezelfde dingen doen als Ik. Hij zal zelfs nog geweldiger dingen doen Johannes 18. Jezus wordt gevangen genomen 1 Nadat Jezus dit had gezegd, ging Hij met zijn leerlingen naar de overkant van de beek de Kedron. 12 De soldaten, hun hoofdman en de tempelbewakers namen Jezus gevangen en bonden Hem vast. 13 Ze namen Hem eerst mee naar Annas,.

Donderdag: Aannemen met een bedelaarshandCalvijn, Johannes - 't is al voor mij geschied (voor dePronkstukken - Biblia NeerlandicaGroot Nederlands Johannes de Heer koor - Heer ik hoor vanMet Christus verbonden - 9789088971242 - Boekhandel inGod en gebed: Waardigheid en aanzien voor de priester (ExMans, Martin - Rondo Eusebius (Actie!) - Martin Mans
 • Togetic best moveset.
 • Afknappers betekenis.
 • Ongeval De Run Veldhoven.
 • Kano vakantie Noorwegen.
 • Haarband zwart Winter.
 • Eventim alternatief nummer.
 • Madara uchiha vs Shinobi Alliance.
 • Pinkpop tickets geld terug.
 • EuroParcs Kaatsheuvel review.
 • Diclofenac oorsuizen.
 • Zelf tuin bestraten.
 • Gipsplaat lijmen met PUR.
 • Josh Winterhalt Walking Dead.
 • Wedstrijd poëzie.
 • Relaxing Music.
 • DHR.
 • Inleiding presentatie.
 • Systeem iPhone opschonen.
 • Woordenschat cito E7.
 • Volkswagen T1 nieuwprijs.
 • Yamaha 900 XJ 1992.
 • Fudochi BJJ.
 • Hockey teams belgie.
 • Analog pins Arduino.
 • Relativiteitstheorie formules.
 • Slangen namen.
 • Blokker koffer slot.
 • Air Quality Index.
 • Select part of image Photoshop.
 • Schiphol vertrektijden Valencia.
 • Grandpa quotes.
 • Barbershop 2.
 • Vooruit Gent menu.
 • Loopkevers in huis.
 • ONLY wollen jas.
 • Tapas workshop Achterhoek.
 • Brusjes ADHD.
 • Begrafenissen Ceulemans Aarschot.
 • Therapie COPD.
 • Vrijbosroute wandelen.
 • Twente cup 2019.